Disseny d'interfícies interactives Codi:  M1.909    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és sobre disseny d'interfícies i interacció; tracta com les característiques i funcions d'un producte es tradueixen en alguna cosa que les persones poden usar, troben útil i desitgen tenir. No tracta únicament sobre la interfície visual.
Per a l'usuari, ara més que mai, la interfície visual és la màquina. Per això, el disseny de la interfície és de màxima importància i ha de ser considerat com una de les activitats principals a l'hora de desenvolupar un producte web o una aplicació per a un dispositiu mòbil i no un simple afegit estètic.


És per això que l'assignatura aborda dos aspectes fonamentals. En primer lloc, intenta donar resposta a per què és necessari estudiar als usuaris en dissenyar un sistema interactiu. Són ells que faràn servir el sistema, en conseqüència resultarà útil conèixer les seves necessitats i trobar la millor forma perquè puguin utilitzar i treure partit del sistema. És necessari conèixer les habilitats cognitives i perceptivas dels mateixos i les constriccions que impacten en el maneig i ús de la informació. El disseny orientat a usuari insisteix a conèixer més d'a prop les característiques, interessos i capacitats de les persones que fan servir el sistema interactiu i se serveix de diverses metodologies per aconseguir-ho.


En segon lloc abordarà tant el disseny d'interfícies multimèdia tant per a la web com per a mòbils, revisant les qüestions psicològiques que intervenen en el procés d'interacció, i que permetran completar alguns dels criteris sobre usabilitat. Es repassaran els criteris de disseny gràfic que s'han de tenir en compte per desenvolupar qualsevol missatge visual, i la seva adaptació a l'entorn digital. L'última part estarà dedicada als aspectes conceptuals i tècnics que intervenen en la producció d'interfícies per a aplicacions interactives en general, i per a llocs web i dispositius mòbils en particular, abordant alguna de les peculiaritats dels dispositius mòbils.


En definitiva, aquest curs ofereix una visió multidisciplinària dels principis i aproximacions al disseny d'interfícies efectiu, centrant-se en com dissenyar productes interactius que millorin i facilitin la manera en què la gent es comunica, interactua i treballa. Afrontarà els principals principis del disseny d'interfícies, l'anàlisi d'activitats i usuaris, l'avaluació d'interfícies i el test d'usabilitat.


Les activitats d'aprenentatge es basen en tres estratègies:

 • Formació basada en la utilització d'un material didàctic i un llibre, amb els principals continguts teòrics que seran complementats amb lectures optatives.
 • Activitat d'aula: utilització del fòrum de l'aula o altres eines proposades per el/la consultor/apara mostrar els resultats dels exercicis realitzats, per comentar-los amb la resta d'estudiants; obrir discussions sobre els continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.
 • Activitats d'avaluació que seran les que vertebrin el conjunt de l'assignatura, donat el caràcter pràctic de la mateixa. Principalment es basen en la resolució de problemes de disseny.

Amunt

Es tracta d'una assignatura transversal que compleix diferents objectius en funció del màster.

Amunt

L'assignatura dota a l'estudiant amb les competències necessàries per a tot professional de la multimèdia. No obstant això, serà especialment útil per aquells l'orientació professional dels quals sigui la de dissenyador web, infografista o creatiu en qualsevol dels camps d'aplicació possibles (publicitat digital, disseny d'interfícies, disseny d'identitat corporativa, etc.).


Per al productor/a i gestor/a de serveis i continguts multimèdia per a la societat xarxa tenir uns coneixements bàsics de disseny de la interacció serà fonamental per poder planificar, optimitzar, organitzar, gestionar i dirigir els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics per produir continguts multimèdia per a diferents plataformes i sectors. De la mateixa manera, és summament important per al consultor/a i investigador/a d'empreses i mercats multimèdia.

En tercer lloc, conèixer les diferents eines conceptuals analítiques i saber aplicar diferents metodologies científiques utilitzades en la investigació tecnològica i en la de les ciències socials serà fonamental per investigar sobre els temes relacionats amb el disseny d'interacció i els propis processos interactius des d'una perspectiva interdisciplinària.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura no es requereixen coneixements previs.

Amunt

En cas de no tenir coneixements previs en temes de disseny gràfic, ja sigui per formació o per experiència professional, serà recomanable cursar l'assignatura de Disseny gràfic com a complement de formació.

Amunt

Competències transversals

 • Ús de l'anglès en l'àmbit de les TIC
 • Capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris


Competències específiques

 • Capacitat per proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia
 • Capacitat per estudiar i valorar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat

 

Amunt

 • Fonaments del Disseny de la Interacció i de l'Experiència d'Usuari

 • Interacció: models i tipologies

 • Aspectes cognitius, socials i emocionals de la interacció

 • Interfícies

 • Investigació: recollida de dades, interpretació i presentació

 • Mètodes i processos del disseny de la interacció

 • Identificació i recollida de requeriments

 • Prototipatge

 • Avaluació

Amunt

Material Suport
Diseño centrado en el usuario para dispositivos móviles Web
Recursos web Web
Design Toolkit Web

Amunt

A proposta del consultor es podran utilitzar altres eines i recursos, tant per al funcionament regular de l'assignatura com per a usos puntuals. En cas d'incorporar recursos que tinguin un paper important en el funcionament de l'assignatura s'anunciarà en el Tauler de l'aula.

Amunt

Thoughts on Interaction Design, 2nd Edition, By Jon Kolko

The User's Journey, By Donna Lichaw

Understanding Context. By Andrew Hinton

A Project Guide to UX Design: For user experience designers in the field or in the making, Second Edition, By Russ Unger and Carolyn Chandler

Navigation & Interaction, Vol. 2: Efficiently Simplifying Navigation, Parts 1 & 2, Smashing ,Magazine

Prototyping for Designers. Chapter 5. Prototyping Digital Products, By Kathryn McElroy

UX for the Web: Bring Your UX Strategy to Life with Wireframes and Prototypesby Cara Winterbottom, Marli Ritter

Interaction Design: beyond human-computer interaction, 3rd Edition, By Yvonne Rogers, Helen Sharp and Jenny Preece

Contextual Design, 2nd Edition, By Karen Holtzblatt and Hugh Beye

Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices, Second Edition, By Dan Saffer

Amunt


Les activitats d'aprenentatge es basen en tres estratègies:

 • Formació basada en la utilització d'un material didàctic i un llibre, amb els principals continguts teòrics que seran complementats amb lectures optatives.
 • Activitat d'aula: utilització del fòrum de l'aula o altres eines proposades per el/la consultor/apara mostrar els resultats dels exercicis realitzats, per comentar-los amb la resta d'estudiants; obrir discussions sobre els continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.
 • Activitats d'avaluació que seran les que vertebrin el conjunt de l'assignatura, donat el caràcter pràctic de la mateixa. Principalment es basen en la resolució de problemes de disseny.

L'assignatura agrupa en cada mòdul i en el llibre/manual continguts teòrics i pràctics. El pla de treball proposa a l'estudiant un itinerari bàsic. L'itinerari proposat conté activitats d'aprenentatge i avaluació, referències a la documentació a consultar, així com informació i enllaços a recursos en línia.

Així mateix és aconsellable l'ús de les eines que facilita el Campus, com el fòrum de l'aula, els missatges al docent, utilització de l'espai fitxers de l'aula o el propi espai personal de l'estudiant. En el Tauler s'indicaran oportunament les eines més adequades per a cada tasca.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El material de l'assignatura està pensat per oferir una visió completa sobre la matèria.
La realització de totes les activitats és el motor de l'aprenentatge, ja que en el disseny d'interaccion els conceptes s'assumeixen sobretot aplicant-los de forma pràctica.


El plantejament pedagògic d'aquests estudis està orientat a facilitar la superació de les assignatures mitjançant l'Avaluació Continuada, la qual cosa implica el seguiment de la temporalització proposada en el calendari de l'aula i en l'estructura d'unitats. Això comporta la realització de totes les activitats proposades pel docent i el seu lliurament en la data indicada.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'Avaluació continuada.

Amunt

El consultor de l'assignatura escollirà en cada cas i per a cada exercici, el tipus de feedback que consideri més oportú amb l'objectiu d'obtenir el major aprofitament possible, no obstant això com a esquema general utilitzarà la següent estratègia:


Activitats obligatòries:

 • Feedback formatiu personalitzat dels esborranys dels exercicis sol·licitats que l'estudiant hagi enviat al consultor dins del període previst per a això i publicat en l'enunciat de la pràctica en qüestió.
 • Feedback informatiu general comunicat en el Tauler per a cada exercici pràctic proposat, obert a la participació de tots els estudiants i del docent, després de la data límit de presentació.
 • Feedback formatiu sobre els exercicis pràctics més destacats en algun dels aspectes sol·licitats, a partir de la publicació de les qualificacions.

Activitats no obligatòries:

 • Feedback informatiu general en el fòrum de l'aula, obert a la participació de tots els estudiants i el consultor. Per a això, l'estudiant solament ha d'enviar al fòrum de l'aula un missatge amb els comentaris que consideri oportuns i adjuntant el document de l'exercici o enllaç al mateix.
 • Feedback formatiu general per als exercicis que, segons el parer del docente, així ho requereixin.

 

Amunt