Educació nutricional Codi:  M3.510    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

S'estudien les bases teòriques i les estratègies pedagògiques (model transteòric, PRECEDE-PROCEED, aprenentatge social, màrqueting social, educació grupal, etc.) necessàries per dissenyar, planificar, executar i avaluar l'eficàcia de programes d'intervenció educativa en alimentació i activitat física per al públic general i per col·lectius vulnerables (escolars, gent gran, dones embarassades, població en risc d'exclusió social, immigrants ...). Es proporcionen eines per produir, validar i dissenyar mètodes innovadors d'educació nutricional i estratègies de comunicació que utilitzin les TIC com a element facilitador del procés d'aprenentatge.

Amunt

  • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i promoció de la salut.
  • Empreses i centres de restauració col·lectiva (geriàtrics, menjadors escolars, hospitals, hostaleria, etc.).
  • Fundacions, organitzacions no governamentals, associacions, etc., relacionades amb la prevenció i promoció de la salut o la informació nutricional.

Amunt

  •  Ser capaç d'assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme una educació alimentària i nutricional de la població.
  • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut.
  • Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.
  • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
  • Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Amunt

1. Conceptes bàsics sobre Educació: ensenyament i aprenentatge. Concepte de salut i els seus determinants. Educació per a la salut

2. Educació nutricional

3. La conducta alimentària. Teories i models conceptuals de modificació de conductes i intervenció.

4. Disseny d'un projecte d'Educació Nutrional. Fases.

5. Objectius en un programa d'educació nutricional

6. Metodologia 1. Dinàmiques de grup en Educació nutricional

7. Metodologia 2. Recollida de dades en diferents col·lectius. Test i enquestes.

8. Metodologia 3. L'entrevista

9. Metodologia 4. L'exposició. Mètodes.

10. Metodologia. 5. La Discussió. Mètodes.

11. Metodologia 6. La Implicació. Mètodes.

12. Metodologia 7. Altres mètodes: La psicoeducació. El coaching nutricional.

13. Metodologia 8. Mètodes indirectes. Premsa. Ràdio. TV. Internet.

14. Metodologia 9. El màrqueting social en educació nutricional.

15. L'avaluació

16. Àmbits d'actuació de l'Educació nutricional en persones sanes o malaltes. L'escola com a mitjà per a la promoció i educació sanitària i nutricional.

17. L'educació nutricional en persones adultes: l'educació nutricional en el marc comunitari i laboral.

18. Educació nutricional en els serveis d'assistència sanitària. El consell dietètic en atenció primària i en l'àmbit hospitalari.

19. Exemples de diferents projectes d'educació nutricional a la xarxa.

Amunt

Guia d'exemples d'educació nutricional PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt