Comunicació alimentaria Codi:  M3.520    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura pretén analitzar el paper de la comunicació en la promoció de pràctiques i comportaments al voltant del fet alimentari. Es treballaran bases teòriques de la planificació, gestió i difusió de campanyes de comunicació relacionats amb el món de l'alimentació i la gastronomia. Es tracten també els aspectes ètics i la legislació relacionada amb la comunicació alimentària (legislació sobre publicitat, declaracions nutricionals, al·legacions de salut, etc.)


Amunt

Assignatura del mòdul Educació i comunicació alimentària. Es recomana cursar-la en el primer o segon semestre juntament amb Alimentació i societat i Educació nutricional.


Amunt

Es recomana cursar-la en el primer o segon semestre juntament amb Alimentació i Societat i Educació Nutricional.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar les eines, llenguatge i estratègies més adequades per a comunicar-se de manera efectiva en l'àmbit de la nutrició.

Utilitza eficientment el potencial de la xarxa per buscar i analitzar de forma crítica la informació digital relacionada amb la nutrició i alimentació.

Analitzar diferents tipus d'eines de tecnologia mòbils aplicables a l'alimentació i la nutrició.

Elaborar discursos, recursos i estratègies que potenciïn la implicació i l'apoderament de les persones en la cura dels seus hàbits alimentaris.

Aplicar estratègies de comunicació efectives per a l'educació i la promoció de la salut.

Fer un ús efectiu i ètic de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la promoció de la salut i en programes de prevenció i empoderament de les persones

Competències

Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

Capacitat per l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Capacitat per interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació.

Amunt

  • El procés de comunicació en alimentació i salut.
  • Comunicar evidència científica.
  • Comunicar en la xarxa.
  • Comunicació de crisis alimentàries.
  • Ètica i règim jurídic de la comunicació alimentària.

Amunt

Els influents de la comunicació alimentària Audiovisual
Comunicació dels resultats científics Audiovisual

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com recursos disponibles a la xarxa especialment seleccionats per l'assignatura. Els formast també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat dissenyats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es subministraran documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt