Gestió de la cadena de subministrament global Codi:  M3.655    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La gestió de la cadena de subministrament es refereix a l'activitat que gestiona el flux d'informació, diners i materials des del proveïdor fins al client, passant pels diferents silos funcionals de l'empresa. Una cadena de subministrament que funcioni a un rendiment òptim pot ser una poderosa arma competitiva i un motor que ajudi a generar benefici econòmic per a tots els seus actors. Però sense un full de ruta ben definit, les empreses no seran capaces de materialitzar tot el potencial de l'excel·lència de la cadena de subministrament.

Amunt

Aquesta assignatura és una assignatura obligatòria del Màster Universiatri en Direcció Logística.

Amunt

En aquesta assignatura es treballaran les següents competències:

- Avaluar la gestió de la cadena de subministrament de manera global i col¿laborativa per idear objectius de millora en qualitat, cost, servei i sostenibilitat.


- Identificar i desenvolupar les relacions entre els diferents actors de la cadena de subministrament per a l'assoliment d'objectius propis i conjunts, establint relacions positives de col¿laboració.


- Definir una visió estratègica de la logística basada en les principals tendències del sector, i establir criteris per a l'aplicació en els processos operatius d'una organització.

Amunt

Repte 1. Dissenyem la cadena de subministrament

En un entorn global i en permanent canvi com l'actual, la gestió eficaç i eficient de la Cadena de Subministrament és un avantatge competitiu de primer ordre per qualsevol empresa. Saber identificar els requisits dels consumidors d'un sector determinat per poder detectar la SC més adequada, així com conèixer el nivell de compliment en la integració amb consumidors, proveïdors i departaments interns serà el propòsit d'aquest primer repte. Quines variables s'hauran de considerar en aquest entorn global? Com identifiquem els actors de la cadena de subministrament? Quin nivell d'integració interna i externa tindrà la nostra SC?

Repte 2. La gestió de la informació: element clau de la cadena de subministrament de futur

Un cop hem dissenyat la nostra cadena de subministrament, el següent pas serà obtenir la informació necessària a través de tota la cadena per mesurar el rendiment d'aquesta. A partir de la informació generada per aquests sistemes de mesura, veure com ens adaptem a les tendències futures per tenir una cadena competitiva capaç de donar resposta als reptes i oportunitats que ofereix el demà. Com mesurem el rendiment de la cadena? Quines conclusions en traiem? Com utilitzem aquesta informació per ser competitius davant els reptes futurs?

Repte 3. Com implantem un procés de canvi en la cadena de subministrament del futur?

Un repte crucial que ens porta cap a l'excel·lència en la cadena de subministrament és la gestió de les persones que formen part d'aquesta cadena, així com la gestió del canvi deguda a la necessitat avui en dia, en gairebé tots els sectors industrials, de ser àgils i adaptar-se contínuament a un entorn variant. Per poder dur a terme aquesta tasca, el professional de la cadena de subministrament haurà de tenir unes capacitats analítiques per digerir, assimilar i gestionar grans volums de dades sense perdre's en els detalls poc rellevants. Però, a més a més, haurà de saber moure's en diferents zones horàries i diferents cultures, amb les seves respectives maneres de veure la realitat. Per altra banda, a nivell intern, haurà de saber bellugar-se entre les diferents àrees funcionals de l'empresa i reconciliar objectius, moltes vegades oposats, per trobar solucions noves que responguin a les necessitats del client final.

Amunt

Tendències a la Supply Chain XML

Amunt

Els recursos d'aprenentatge d'aquesta assignatura són diversos i consideren recursos textuals, audiovisuals i d'altres. Alguns poden canviar segons les necessitats de les activitats programades cada semestre. Cal destacar que l'orientació dels recursos combina enfocs teòrics i aplicats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt