Logística internacional i gestió del transport Codi:  M3.656    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En un context mundial de globalització dels processos productius, les cadenes de subministrament han tendit cada vegada més a la internacionalització. Això els permet multiplicar les opcions d'aprovisionament i compres, la ubicació dels magatzems, la radicació de les fàbriques, etc. En termes logístics, aquesta internacionalització de la cadena de subministrament genera fortes tensions en els processos tradicionals. El fet d'operar entre diferents paísos porta les empreses a incorrer en gestions duaneres, canvis de divises, intermediacions i, sobretot, moltes operacions de transport.

En aquesta línia, Logística Internacional i Gestió del Transport és una assignatura pensada per entendre el funcionament de la logística internacional, així com els diferents modes de transport que operen a escala global.

Amunt

L'assignatura es desplega dintre del futur Màster Universitari en Direcció Logística, dintre dels estudis d'Economia i Empresa.

Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracta tres en aquesta assignatura:

 • Saber aplicar els coneixements adquirits per millorar la seva capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per assegurar un autoaprenentatge continu al llarg de la vida laboral.
 • Saber analitzar y resoldre problemes de l'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'obtenció de resultats eficients.


En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes d'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'assoliment de resultats eficients.

L'assignatura és de 4 crèdits, té caràcter obligatori i s'impartirà al segon semestre. En concret, forma part de l'especialització en "Direcció Logística en un Context Global", centrada la comprensió de la cadena de subministrament de forma global. La resta d'assignatures de la especialització són: Gestió de la Cadena de Subministrament Global; Models de Localització i Disseny de Rutes; i Entorn Global de Negocis.

Amunt

L'assignatura tracta una especialitat concreta de la logística empresarial: la logística internacional i la gestió del transport. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és clau per aquells alumnes que vulguin centrar la seva activitat professional en temes relacionats.

Amunt

No es requereixen coneixements previs, tot i que és recomanable haver cursat les assignatures troncals del màster.

Amunt

Les competències específiques del programa relacionades amb aquesta assignatura serien les següents:

 • Avaluar la gestió de la cadena de subministrament de forma global i col·laborativa per idear objectius de millora en qualitat, cost, servei i sostenibilitat.
 • Definir una visió estratègica de la logística basada en les principals tendències del sector, i establir criteris per a la seva aplicació en els processos operatius d'una organització.

La competència transversal amb major vinculació a l'assignatura és:

 • Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Amunt

Mòdul 1:

 1. Comerç i logística internacional
  1. Introducció
  2. La logística empresarial
  3. Planificació logística
 2. Cadena de subministrament internacional
 3. Actors en la cadena de subministrament i logística
  1. Actors en la cadena de subministrament
  2. Actors en la cadena logística
 4. Magatzems i plataformes logístiques
  1. Magatzems i cadena logística
  2. Plataformes logístiques
 5. Zones logístiques en règim especial duaner
 6. Eixos i corredors logístics
 7. Operacions en la cadena de subministrament
  1. Processos en la cadena de subministrament i logística
  2. El rol de l'operador logístic en la cadena logística

Mòdul 2:

 1. Transport internacional de mercaderies i les seves fases
 2. Modalitats de transport de mercaderies
  1. Transport per carretera
  2. Transport ferroviari
  3. Transport marítim
  4. Transport fluvial
  5. Transport aeri
  6. Transport per ductes o conductes
  7. Cadena de transport
 3. Formats per al transport de mercaderies i la seva preparació per als enviaments internacionals
  1. Unitats de transport
 4. Protecció jurídica de la mercaderia en el transport internacional
  1. Contracte de transport
  2. Contracte d'assegurança
 5. El rol de l'incoterm en el transport internacional
  1. Tipologies d'incoterms
 6. Les duanes en el transport internacional
  1. Despatx de duanes


Mòdul 3:

 1. Introducció a la multimodalitat i la intermodalitat
  1. Conceptes generals
  2. Plataformes logístiques multimodals i intermodals
  3. La importància del contenidor per a la intermodalitat
  4. Factors en l'elecció d'un mode de transport
 2. Configuració de xarxes de transport multimodal
  1. El transport terrestre en la cadena multimodal
  2. Xarxes hub-and-spoke
  3. El transport marítim de curta distància com a alternativa intermodal
  4. Autopistes ferroviàries
 3. La sincromodalitat: el paradigma futur del transport multimodal
  1. La sincromodalitat

Amunt

Amunt

Els recursos d'aprenentatge d'aquesta assignatura són diversos i consideren recursos textuals, audiovisuals i d'altres. Seguidament es llisten els recursos principals, alguns poden canviar segons les necessitats de les activitats programades cada semestre. Cal destacar que l'orientació dels recursos combina enfocs teòrics i aplicats.

Activitat 1

 • Operacions per a la logística internacional
 • Transport i logística internacional
 • Consideracions pràctiques per al transport internacional
 • Apunts de logística internacional
 • Estudi de cas Ta-Q-Bin
 • Estudi de cas Dosidicus gigas

Activitat 2

 • Gestió del transport internacional
 • Apunts de logística internacional
 • El futur i els reptes del sector del transport
 • La realitat de la innovació empresarial en el transport
 • Planificació d'operacions de transport de llarga distancia
 • Avaluació i organització de la seguretat en terminals portuàries

Activitat 3

 • Gestió de la multimodalitat i sincronalitat
 • Logística internacional
 • Gate to gate: What happens when a truck picks up a container?
 • Aplicacions tecnològiques a la logística de transport portuari: les terminals de containers
 • Noves cadenes de transport de mercaderies generades per les infraestructures logístiques d'intercanvi modal.
 • Synchromodality hinterland freight transport: Model study for the Port of Rotterdam

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt