Models quantitatius de localització i disseny de rutes Codi:  M3.657    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La globalització ha comportat al llarg del temps la deslocalització d'un nombre considerable de plantes productives cap a països que oferien avantatges competitius a les empreses, per exemple uns costos laborals més baixos o sòl a millor preu. En molts casos, aquestes empreses han reubicat algunes de les seves plantes, però l'empresa mare segueix mantenint les activitats de més valor afegit a les oficines centrals.  El que no es pensaven, és que al deslocalitzar la planta mare seguirien necessitant els terrenys que aquesta ocupava. Per poder continuar servint al mercat de forma regular, els convé tenir magatzems ben distribuits pel territori, de forma que puguin mantenir la cobetura dels seus proveïdors. La emergència del comerç electrònic, ha tensionat encara més el mercat de magatzems i centres de distribució. La seva operativa demanda tenir múltiples centres de distribució per aconseguir més capil·laritat i per tan poder arribar al client final de forma més ràpida. I aquesta necessitat de nous espais, ens està portant a quelcom conegut com logistics sprawl, amb activitats logístiques disseminades arreu del territori. Aquesta dispersió espacial no és neutra, doncs acaba repercutint directament sobre el disseny de rutes i la gestió de flotes de transport. Allunyar el centre d'e-fullfilment cercant terrenys més barats pot implicar un increment dels veh*km recorreguts que no ho faci rendible a mig termini.

La present assignatura posa el focus en aquests tres aspectes: models de localització d'activitats, disseny de rutes i gestió de flotes de transport. Per un costat s'aprofundeix en les variables que resulten més determinants a l'hora d'escollir una ubicació o altra. Per altra banda, s'introdueix l'estudiantat en els models de disseny de rutes que permeten cobrir múltiples parades amb restriccions específiques. I, finalment, es mostra com estimar el nombre de vehicles necessaris per donar resposta al nombre de lliuraments a realitzar.

L'assignatura té doncs com a objectiu presentar a l'estudiantat els models de localització d'activitats, especialment centres de distribució i magatzems, així com les diferents tècniques i algoritmes per al disseny de rutes de transport entre un origen i una destinació, optimitzant el pas per tots els punts de parada intermedis.

Aquestes qüestions es troben directament vinculades a diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), però des d'aquesta assignatura es contribueix directament al ODS11 - Ciutats i Comunitats Sostenibles.

Amunt

L'assignatura es desplega dintre del futur Màster Universitari en Direcció Logística, dintre dels estudis d'Economia i Empresa.

Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracta dues en aquesta assignatura:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Saber analitzar y resoldre problemes de l'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'obtenció de resultats eficients.

En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes d'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'assoliment de resultats eficients.

L'assignatura és de 4 crèdits, té caràcter obligatori i s'impartirà al segon semestre.

En concret, forma part de l'especialització en "Direcció Logística en un Context Global", centrada la comprensió de la cadena de subministrament de forma global. La resta d'assignatures de la especialització són:

 • Gestió de la Cadena de Subministrament Global
 • Logística Internacional i Gestió del Transport
 • Entorn Global de Negocis.

Amunt

L'assignatura tracta una especialitat concreta de la logística empresarial: els factors de localització i la gestió de rutes i flotes de transport. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és clau per aquells alumnes que vulguin centrar la seva activitat professional en temes relacionats.

Amunt

No es requereixen coneixements previs, tot i que és recomanable haver cursat les assignatures troncals del màster.

Amunt

Es recomana una mínima base matemàtica, nivell d'anglès intermig i predisposició a l'ús de programari especialitzat.

Amunt

L'assignatura té com a objectiu presentar els conceptes necessaris per entendre els models de localització d'activitats econòmiques, els models de disseny de rutes i els models de gestió de flotes. La comprensió d'aquests models passa per entendre'ls qualitativament, i ser capaç d'implementar-los quantitativament.

Les competències específiques del programa relacionades amb aquesta assignatura son les següents:

 • Avaluar la gestió de la cadena de subministrament de forma global i col·laborativa per idear objectius de millora en qualitat, cost, servei i sostenibilitat.
 • Seleccionar processos, actius, recursos i tecnologia adequats que serveixin al flux dels materials i de la informació en la organització; tenint en compte els nous models de negoci (e-Commerce) i l'ús del Business Intelligence.
 • Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisis de dades, emprant tècniques innovadores i aplicables a l'àmbit de la logística.

La competència transversal amb major vinculació a l'assignatura és:

 • Aportar valor a les organitzacions emprant les TIC de forma avançada.

Amunt

Mòdul 1: Models de localització industrial per a l'empresa

 1. Introducció als problemes de localització
 2. Factors bàsics de localització
  1. Relacionats amb l'input
  2. Relacionats amb l'output
  3. Relacionats amb l'entorn
 3. Introducció a la modelització matemàtica
  1. Paràmetres
  2. Variables de decisió
  3. Funció objectiu
  4. Restriccions
 4. Objectius en els models de localització
 5. Models de localització d'instal·lacions per minimitzar costos
  1. Mètodes càrrega-distància
  2. Model per a la localització d'instal·lacions amb capacitat limitada
 6. Anàlisis multicriteri aplicat als problemes de localització
  1. Mètode d'escalarització additivia
  2. Relació de superació: el mètode ELECTRE
 7. Tendències futures dels problemes de localització


Mòdul 2: Disseny de rutes de transport per a l'empresa logística

 1. Introducció al disseny de rutes
 2. Introducció al problema de flux
  1. Camí mínim
  2. Cost mínim amb restriccions de capacitat
  3. Flux màxim
 3. Problemes i models pel disseny de rutes
  1. Arbre de cobriment mínim
  2. Problema del viatjant de comerç
  3. Problema d'enrutament de vehicles
 4. Problemes d'equilibri en trànsit urbà


Mòdul 3: Gestió de flotes de vehicles

 1. Introducció a la gestió de flotes de vehicles
 2. Dimensionament de flotes
  1. Problema d'enrutament de vehicles
  2. Problema d'enrutament de vehicles generalitzat
 3. Gestió de flotes
  1. Seguiment de vehicles
  2. Gestió de conductors
  3. Compliment d'horaris i control
  4. Gestió de retards i incidents
  5. Cicle de vida i manteniment

Amunt

Tutorial per a la geolocalització i visualització de clients a ODL Audiovisual
Tutorial per a la planificació i gestió de rutes i flotes a ODL Audiovisual

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través del NIU disponible a la pròpia activitat, així com a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Recursos d'aprenentatge".

En línies generals, es disposa de dos tipus de recursos d'aprenentatge:

 • Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics es corresponent amb mòdusl textuals editats majoritàriment per la universitat. Es proporcionen en format digital i estan disponibles a l'aula de l'assignatura. Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què es poden trobar els materials són html, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

  Els mòduls docents d'aquesta assignatura han estat descrits a l'apartat de "continguts" d'aquest Pla Docent.
 • Recursos externs. Un conjunt de recursos de tipologia diversa (principalment articles, capítols de llibre, casos d'estudi i videos) que serveixen de suport i acompanyament, estant disponibles a l'aula de l'assignatura. Tot i que aquests recursos s'han seleccionat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant l'estudi individual, al mateix temps poden servir per potenciar el debat i el treball en grup.

  Els recursos externs disponibles a l'aula són els següents:

Activitat 1

 • Article científic: La decisió de localització de la cadena de subministrament
 • Article científic: Factors de localització regional en les inversions industrials
 • Cas d'estudi: Amazon s'alia amb Dia per ampliar la venta d'alimentació a Barcelona
 • Vídeo divulgatiu: Localización de la indústria
 • Article científic: Locational analysis: highlights of growth to maturity

Activitat 2

 • Article científic: Una revisió de l'estat de l'art del problema de rutes de vehicles: Evolució històrica i mètodes de resolució
 • Software: Open Door Logistics
 • Tutorial: Vehicle routing & scheduling
 • Tutorial: Open Door Logistics: localització de clients
 • Guia tècnica: Guia per al càlcul de la petjada de carboni del transport de mercaderies per carretera
 • Full de càlcul: Eina per al cálcul de la petjada de carboni

Activitat 3

 • Article científic: Resolució del problema de rutes de vehicles amb limitacions de capacitat emprant un procediment metaheurístic
 • Article científic: Trends in models and algorithms for fleet management
 • Article divulgatiu: El manteniment de els flotes de transport
 • Cas d'estudi:  Ocado: An alternative way to bridge the last mile in grocery home delivery?
 • Software: Open Door Logistics
 • Tutorial: Open Door Logistics: gestió de rutes i flotes
 • Tutorial: Vehicle routing & scheduling

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt