Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics Codi:  M3.659    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La pressió competitiva de l'entorn porta al fet que les empreses busquin centrar-se en aquelles activitats que realment formen el centre de la seva activitat de negoci, externalitzant a terceres empreses la resta d'activitats.

Aquest fenomen és especialment important en l'àmbit de les operacions i la logística. Efectivament, la recerca d'avantatges competitius basats en una reducció de costos que permeti fixar preus de mercat, així com la recerca constant de la millora del producte o servei amb l'objectiu de diferenciar-lo, fa necessària l'externalització d'activitats.

Aquest procés, permet buscar empreses que estan altament especialitzades en parts concretes dels processos logístics amb el que es produeix un elevat domini d'aquestes activitats, són els anomenats proveïdors de serveis logístics.

En aquesta assignatura s'aprofundirà en el concepte de subcontractació logística, els processos involucrats, i l'oferta de serveis amb els seus avantatges i inconvenients. També s'aprofundirá en els conceptes de contract management i business continuity management, com a eines per gestionar els serveis subcontractats.

Mitjançant recursos d'aprenentatge especialitzats i la realització d'activitats pràctiques es dotarà l'estudiant de les eines bàsiques per a poder dirigir un procés de subcontractació logística; des de la identificació estratègica de les necessitats, passant per la cerca i tria del proveïdor, i acabat amb el seguiment dels serveis prestats.

Amunt

L'assignatura es desplega dintre del Màster Universitari en Direcció Logística, ofertat des dels estudis d'Economia i Empresa. Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracta tres en aquesta assignatura:

 • Saber aplicar els coneixements adquirits per millorar la seva capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Saber comunicar les conclusions, així com els coneixements i les raons que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats de forma clara i sense ambigüetats.
 • Saber analitzar y resoldre problemes de l'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'obtenció de resultats eficients.

En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes d'àmbit logístic en múltitud d'escenaris.

L'assignatura és de 4 crèdits, té caràcter obligatori i s'imparteix els dos semestres. En concret, forma part del mòdul en "Estratègies i tendències en la logística actual", centrat en la materialització dels conceptes logístics en l'escenari present i en el futur proper.

La resta d'assignatures del mòdul són:

 • Logística 4.0 i usos del Big Data
 • Logística i tecnologies per a l'eCommerce
 • Abastament responsable i logística inversa.

Amunt

L'assignatura tracta una de les activitats bàsiques de la logística empresarial. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és doncs fonamental per qualsevol professional de la logística.

En qualsevol cas, l'objecte d'aquest màster es formar professionals del sector que puguin exercir tasques de gestió i direcció a les organitzacions on treballin, no quedant limitats a les tasques estrictament operacionals.

Amunt

No es requereixen coneixements previs per cursar aquesta assignatura.

Amunt

La asignatura te com a objectius introduir el concepte de subcontractació, entendre el paper dels proveïdors de serveis logístics dintre de la cadena de subministrament, diferenciar entre la subcontractació tàctica i estratègica, entendre els avantatges i inconvenients de la subcontractació, conèixer les tipologies de proveïdors logístics, i definir els contractes i KPIs.

Les competències transversals que es tracten en aquesta assignatura són:

 • Actuar de forma honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat; tant en la pràctica acadèmica com en la professional; així com dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Les competències específiques del programa relacionades amb aquesta assignatura són les següents:

 • Avaluar la gestió de la cadena de subministrament de manera global i col·laborativa per idear objectius de millora en qualitat, cost, servei i sostenibilitat.
 • Dissenyar les relacions entre els diferents actors de la cadena de subministrament per a l'assoliment d'objectius propis i conjunts.
 • Definir una visió estratègica de la logística basada en les principals tendències del sector, i establir criteris per a l'aplicació en els processos operatius d'una organització.

Amunt

La subcontractació logística

 1. Concepte de subcontractació
  1. Motivacions per a subcontractar
 2. De la subcontractació tàctica o tradicional a la subcontractació logística
  1. La cadena de valor empresarial
  2. Competència distintiva
  3. La subcontractació estratègica
 3. La subcontractació logística
  1. Concepte de subcontractació logística
  2. Procés de subcontractació logística
  3. Evolució de l'oferta de serveis logístics
  4. Avantatges i inconvenients de la subcontractació logística

La gestió dels contractes amb els operadors i la gestió de continuïtat del negoci

 1. Contract management
  1. Responsabilitat i danys conseqüents
  2. Obligacions en la terminació del contracte
  3. Gravamen de magatzem
  4. Compensació
  5. SLA (service level agreement)
 2. Business continuity management (BCM)
  1.  Definició
  2. Preguntes freqüents

Amunt

Subcontractació logística. El paper dels operadors logístics PDF

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través del NIU disponible a la pròpia activitat, així com a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Recursos d'aprenentatge".

En línies generals, es disposa de dos tipus de recursos d'aprenentatge:

 • Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics es corresponent amb mòdusl textuals editats majoritàriment per la universitat. Es proporcionen en format digital i estan disponibles a l'aula de l'assignatura. Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què es poden trobar els materials són html, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

  Els mòduls docents d'aquesta assignatura han estat descrits a l'apartat de "continguts" d'aquest Pla Docent.
 • Recursos externs. Un conjunt de recursos de tipologia diversa (principalment articles, capítols de llibre, casos d'estudi i videos) que serveixen de suport i acompanyament, estant disponibles a l'aula de l'assignatura. Tot i que aquests recursos s'han seleccionat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant l'estudi individual, al mateix temps poden servir per potenciar el debat i el treball en grup.

  Els recursos externs disponibles a l'aula són els següents:

Activitat - Repte 1:

 • Article divulgatiu: Outsourcing de les activitats logístiques. Com generem valor afegit?
 • Informe professional: The 2021 3PL.
 • Video professional: A Guide to Warehousing Contracts - Don't make these mistakes!
 • Video professional: Outsourced Supply Chain Model.
 • Video:professional: Supply Chain Secrets. What Goes WRONG in Logistics Outsourcing?

Activitat - Repte 2:

 • Presentació: Subcontractació logística. El paper dels operadors logístics
 • Video professional: Best Practices for Choosing and Using a 3PL.
 • Video professional: Logistics Leaders: What You Need to Know to Choose a Specialty Logistics Provider.
 • Article científic: The role of outsourcing management process in improving the effectiveness of logistics outsourcing

Activitat - Repte 3:

 • Informe professional: SLA Template
 • Article professional: Pla de continuïtat del negoci.
 • Article professional: Principals KPIs a la "supply chain".
 • Article professional: 9 Key performance indicators for monitoring your 3PL operations

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt