HTML i CSS Codi:  M4.252    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En l'actual panorama, el suport en què arriben a l'usuari la majoria de productes multimèdia és el web. Per tant, és essencial dominar els diferents aspectes de la creació de pàgines web, començant pels llenguatges que componen el web: HTML pel contingut, CSS per a la presentació, JavaScript per al comportament i els diferents llenguatges de programació de servidor i gestors de bases de dades per a la creació d'aplicacions.

En aquesta assignatura es tractaran els dos primers aspectes: els llenguatges HTML i CSS.

Amunt

Aquesta assignatura és la base del màster de Desenvolupament d'aplicacions web, i la resta d'assignatures l'utilitzen com a suport. També s'ofereix l'assignatura, com a optativa, al màster de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils, on la combinació d'HTML i CSS, més la posterior programació en JavaScript, és una tecnologia molt important per al desenvolupament multiplataforma.

Amunt

L'assignatura és de vital importància per a qualsevol activitat que impliqui la creació de pàgines i aplicacions web. Així doncs, serà essencial per a dissenyadors web i desenvolupadors tant de front-end com de back-end i d'altres aplicacions basades en tecnologies web, independentment de la plataforma a travès de la qual arribin a l'usuari.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs.

Amunt

Competències

 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per utilitzar de manera apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació fent servir tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Conèixer els llenguatges de marcat i les tecnologies per manipular-los.
 • Ser capaç d'organitzar el contingut i dissenyar la interacció (arquitectura de la informació, guions, hipertext, hipermèdia).
 • Tenir coneixements de percepció visual, composició (cognició, emoció i atenció).

Objectius

 • Comprendre la necessitat de la utilització dels estàndards web i els avantatges del seu ús.
 • Crear pàgines web d'acord amb els estàndards.
 • Assegurar la correcta aplicació de les normes i millors pràctiques d'accessibilitat.

Amunt

Introducció i conceptes bàsics

 • Introducció al currículum d'estàndards web / continguts
 • La història d'Internet i el web i l'evolució dels estàndards web
 • Com funciona Internet?
 • El model d'estàndards web: HTML, CSS i JavaScript
 • Estàndards web: un bonic somni, però quina és la realitat?
 • Arquitectura de la informació: planificació d'un web
 • Què necessita una bona pàgina web?

Fonaments de (X) HTML i CSS

 • Conceptes bàsics d'HTML
 • L'element de l'HTML
 • Escollir el doctype correcte per als documents HTML
 • Etiquetar contingut textual en HTML
 • Conceptes bàsics de CSS
 • Herència i cascada
 • Creació d'estils de text amb CSS
 • Construcció de l'esquelet d'una pàgina web

Llistes, imatges, enllaços, div, span i el model de caixes

 • Llistes HTML
 • Imatges en HTML
 • Enllaços HTML
 • Imatges de fons en CSS
 • Estils de llistes i enllaços
 • Contenidors genèrics: els elements div i span
 • El model de composició de CSS: caixes, vores, marges, farcit
 • Combinacions de color i models de disseny

Validació i accessibilitat

 • Validar l'HTML
 • Conceptes bàsics d'accessibilitat
 • Proves d'accessibilitat

Taules

 • Taules HTML
 • Estils de les taules
 • La tipografia al web

Formularis

 • Formularis HTML: conceptes bàsics
 • Disseny, composició i presentació de formularis amb CSS
 • Elements semàntics menys coneguts

"Layout"

 • Creació de múltiples pàgines amb menús de navegaci&oacute
 • Elements flotants i clearing
 • Posicionament estàtic i relatiu amb CSS
 • Posicionament absolut i fix amb CSS
 • Encapçalaments, peus, columnes i plantilles

Amunt

Material Suport
Responsive Web Design. Wiki Web
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
H2PAC Web
Elementos flotantes y "clearing" Audiovisual
Elements flotants i "clearing" Audiovisual
Currículum d'estàndards Web Opera PDF
Currículum de estándares Web Opera PDF
Developer Mozilla. Recursos per a desenvolupadors, creats per desenvolupadors Web
Developer Mozilla. Recursos para desarrolladores, creados por desarrolladores Web

Amunt

 • Cameron Adams y otros. Web standards creativity. Friensofed 2007. ISBN 1-59059-803-2
 • Dan Cederholm. Web standards solutions. Friensofed 2004. ISBN 1-59059-381-2
 • Andy Budd. CSS Mastery. Friensofed 2006. ISBN 1-59059-614-5

Amunt

El curs es basa en les activitats pràctiques. Per aquest motiu es realitzaran tres PACs (proves d'avaluació continuada) obligatòries que combinaran els continguts teòrics de l'assignatura amb activitats pràctiques. Els estudiants que realitzin al menys dues de les PACs obtindran nota final d'avaluació continuada. Els que no ho facin rebran la qualificació de N (no presentat).

Per a cada unitat d'estudi l`'estudiant rebrà una guia d'estudi amb pautes per a l'estudi del contingut, enllaços per aprofundir i exercis a realitzar. Aquests exercicis no són obligatoris però ajuden a assimilar els continguts estudiats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt