Program. JavaScript programadors Codi:  M4.253    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El curs de Programació en Javascript per a programadors és un curs pràctic que permet adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar aplicacions web del costat del client que interaccionin amb el DOM i utilitzin a fons les possibilitats del llenguatge.

Actualment Javascript és el llenguatge que s'utilitza en el Front-end web. Sigui directament, sigui a través de frameworks com jQuery, Angular, Vue, React o uns altres dels molts existents, sigui a través de superconjunts com TypeScript, al final els programadors usen Javascript per a fer aquella part de les aplicacions web que s'executa en el navegador del client.

Aquest curs fa un repàs exhaustiu de la versió més recent de Javascript (ECMAScript més concretament) per a donar a persones amb experiència en programació les eines necessàries per a fer bons desenvolupaments web Front-end.

Amunt

Aquesta assignatura és una de les primeres que ha de fer un estudiant del Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web. Es recomana fer-la en paral·lel amb les assignatures HTML i CSS i Disseny d'interfícies Interactives, i abans de fer l'assignatura Desenvolupament Front-end amb Frameworks Javascript.

A banda, aquesta asignatura també forma part del Máster universitari en Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils, on permet als estudiants treballar la base de Javascript que s'utiliza per al desenvolupament multiplataforma.

Amunt

Aquesta assignatura treballa continguts imprescindibles per a qualsevol persona que vulgui dedicar-se al desenvolupament d'aplicacions web, especialment de la part Front-end, encara que també és possible fer desenvolupaments Back-end en Javascript.
És una formació bàsica per a poder aprofundir després en les eines que facilita en desenvolupament web.

Amunt

És imprescindible tenir experiència en programació abans d'iniciar-se en aquesta assignatura. Si no es té aquesta experiència serà necessari fer el complement de formació Introducció a la Programació en JavaScript abans de matricular-se d'aquesta assignatura.

Amunt

Objectius

 • Conèixer a fons el llenguatge Javascript per a poder utilitzar-lo en el desenvolupament d'aplicacions web.
 • Conèixer com fer que Javascript interaccioni amb el DOM de la pàgina web.
 • Ser capaç de fer desenvolupaments avançats en Javascript.


Competències

El disseny d'aquest curs segueix les recomanacions i la metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per a la seva aplicació en l'àmbit professional.

En concret, les competències que adquireixen els estudiants del programa són les següents:

 • Utilitzar de manera adequada el llenguatge Javascript i usar-lo en el desenvolupament de llocs i aplicacions web en funció de les necessitats del projecte.
 • Adaptar-se a les tecnologies web i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Aprendre i actualitzar-se permanentment.

Amunt

El programa té una durada d'un semestre i treballa els següents continguts:

 • Introducció al Javascript.
  • Sintaxi bàsica.
  • Estructures de dades.
  • Funcions.
 • Funcions d'ordre superior.
 • Programació orientada a objectes.
 • Programació asíncrona.
 • DOM
 • Maneig d'esdeveniments.
 • HTTP i formularis

Amunt

Material Suport
Programació en JavaScript per a programadors Web
Programación en JavaScript para programadores Web
Introducció a la programació JavaScript per a programadors Web
Introducción a la programación JavaScript para programadores Web
Repàs a JavaScript. Guia d'aprenentatge i exercicis Web
Repaso a JavaScript. Guía de aprendizaje y ejercicios Web
Conceptes de JavaScript: Objectes i Classes. This i Prototype. Scope, Hoisting i Closures Web
Conceptos de JavaScript. Objetos y clases. This y Prototype. Scope, Hoisting y Closures Web
Asincronía en JavaScript. Callbacks. Promises. Async/Await Web
Asincronia en JavaScript. Callbacks. Promises. Async/Await Web
Uso del entorno de desarrollo en programación en JavaScript para programadores Audiovisual
Exercicis de consulta i manipulació del DOM Web
Ejercicios de consulta y manipulación del DOM Web

Amunt

L'estudi de l'assignatura gira fonamentalment entorn de les següents tasques:

 • Estudi del material docent (mòduls didàctics).
 • Realització de les activitats de cada repte, incloent Proves d'Avaluació Contínua (PAC) necessàries per a superar l'assignatura.
 • Realització de les activitats opcionals avaluables. Es poden presentar tecnologies complementàries i altres reptes de programació per aprofundir en els conceptes que es tracten a cada repte.
 • Configuració dun entorn de desenvolupament òptim per cursar l'assignatura.


També és de primordial interès el seguiment actiu dels espais de Comunicació de l'aula (Tauler i Fòrum), atès que habitualment es plantegen dubtes, es donen respostes i es tracten temes relacionats amb la matèria d'estudi.

Finalment, és important fer un treball constant d'estudi i aplicació dels continguts atès que aquesta és la via habitual d'assegurar l'èxit per a superar l'assignatura. En aquest sentit van les propostes de distribució temporal d'aprenentatge incloses en aquest document i les altres que es puguin donar durant el curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura es basa exclusivament en l'avaluació contínua. L'avaluació contínua es compon de quatre reptes, composats per activitats, que el professor col·laborador publicarà a l'aula.

Els reptes estan compostos per activitats, que contribueixen amb diferent proporció a la nota final del repte. Aquesta proporció s'indica a l'enunciat del repte.

Per a acollir-se a l'avaluació contínua s'haurà de realitzar i lliurar un mínim de dos reptes en els terminis establerts. D'aquesta forma:

 • Participar i lliurar dos o més reptes implica que s'obtindrà una nota final d'avaluació contínua diferent de N (No Presentat).
 • Participar i lliurar cap o solament 1 repte implicarà ser avaluat com N (No Presentat).

Es considerarà que un repte ha estat entregat quan s'ha entregat la Prova d'Avaluació (PAC) associada al repte

El procés d'avaluació de les PACs pot incloure la realització d'entrevistes síncrones per validar que l'estudiantat ha assolit els coneixements esperats en les activitats del repte, especialment en les Proves d'Avaluació Continua (PAC). A aquest efecte, l'estudiant haurà de fer ús d'un micròfon, una càmera o altres eines que hagin estat necessàries per fer el repte. La realització de les dites entrevistes serà puntual i acordada entre el professorat i l'estudiantat.

Altres consideracions a tenir en compte:

 • Lliurament de les activitats avaluables. El lliurament de les activitats d'avaluació contínua es realitzarà a través dels mecanismes habilitats a l'aula virtual i indicats en el repte, que podran incloure el fòrum de l'assignatura, el Registre d'Avaluació Contínua (RAC) de l'aula i GitHub. És necessari respectar les dates de lliurament marcades en el calendari de l'aula.
 • Incidències. Qualsevol incidència ha de comunicar-se amb anterioritat a la data fixada per al lliurament. El professor col·laborador decidirà sobre la possible incidència sobre la base de les raons expressades per l'estudiant.
 • Plagi. En relació al plagi, el seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual. En cas que no sigui així, la nota final d'avaluació contínua o la nota de pràctica s'avaluaran amb una D. D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se li permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació contínua ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

Per superar l'assignatura, cal acollir-se a l'avaluació contínua i obtenir una nota mínima de 3 punts a cadascun dels reptes. En cas d'obtenir una nota inferior a 3 en algunes del reptes però una nota mitjana entre la resta superior a 3, a la nota final se li assignarà un valor arbitrari de 3 punts, i no serà possible així poder superar l'assignatura.

La nota final es calcularà a partir de les notes obtingudes en els reptes llirats. Cada repte contribueix amb diferent proporció a la nota final. Els retpes no lliurats seran qualificats com a 0 en el moment de calcular la nota final.

La fórmula per calcular la nota final de l'assignatura (EC) és la següent:

EC = 10% Repte1 + 30% Repte2 + 30% Repte3 + 30 Repte4 , sii min(Repte1 , Repte2 , Repte3 , Repte4 ) >= 3

EC = 3, sii min(Repte1 , Repte2 , Repte3 , Repte4 ) < 3

Amunt

Durant el curs, el professor col·laboradora us guiarà i orientarà a través del Tauler de l'aula perquè pugueu fer un bon seguiment de l'assignatura. Podeu dirigir els vostres dubtes generals sobre l'assignatura (continguts, avaluació, etc.) en el Fòrum de l'aula. Si teniu dubtes més individuals, es poden plantejar a la bústia personal del professor col·laborador.

El professor col·laborador també farà un seguiment personalitzat de les activitats lliurades, revisarà totes les PECs lliurades i comentarà, de manera qualitativa a nivell grupal i/o individual la resolució. Aquests comentaris us ajudaran a progressar en el vostre aprenentatge i a adquirir el conjunt de les competències de l'assignatura.

Amunt