Desenv. front-end amb framew. JavaScript Codi:  M4.254    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En el disseny de programari el front-end és la part del programari que interactua amb els usuaris. En desenvolupament web, podem dir que és la part del programari que s'executa en el navegador. El front-end s'encarrega de recollir les dades de l'usuari, processar-les, enviar-les al servidor, rebre la resposta del servidor i mostrar els resultats a l'usuari. Encara que fa uns anys en el front-end amb prou feines hi havia programació, avui dia la interacció de les aplicacions web i la necessària bona experiència de l'usuari requereix que en el front-end hi hagi una bona combinació de disseny gràfic, disseny de la interacció, arquitectura de la informació i programació. 

Aquesta tasca pot ser realment complexa quan els projectes es fan grans, per la qual cosa existeixen nombroses eines i biblioteques de components que poden ser d'ajuda. Conèixer-les totes és una tasca immensa, però conèixer l'existència i les virtuts de les més importants és necessari per a qualsevol persona que es dediqui al desenvolupament web front-end.

En aquesta assignatura continuarem el treball iniciat a Programació en JavaScript per a programadors anant un pas més enllà, doncs deixarem d'utilitzar JavaScript de manera pura (vanilla) a començar a utilitzar un framework de desenvolupament front-end.

Amunt

En el postgrau de Desenvolupament d'aplicacions web aquest curs es treballa en paral·lel amb el de Desenvolupament back-end amb PHP, de manera que ambdues assignatures es complementen. Aquesta assignatura ha de realitzar-se en el segon semestre de postgrau, havent fet abans, si més no, l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

En el màster de Desenvolupament de llocs i aplicacions web, aquesta assignatura ha de cursar-se despues d'haver realitzat i superat l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

A més a més, aquesta assignatura també forma part del màster de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositus mòbils, on permet als estudiants treballar amb el framework Angular. Aquesta assignatura s'ha de cursar després d'haver superat M0.654 - Desenvolupament web.

Amunt

Aquest assignatura forma a professionals en el desenvolupament web del costat client o front-end.

Amunt

Per aquesta assignatura és imprescindible tenir bons coneixements d'HTML i CSS i, al menys, unes nocions de disseny web. També es important tenir experiència en programació JavaScript, concretament, els coneixements adquirits a l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

Amunt

És imprescindible haver aprovat M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

Amunt

L'objetiu principal d'aquesta assignatura és dotar als estudiants de les competències bàsiques necessàries per a implementar un web usant un framework de desenvolupament front-end.

Un cop acabat el curs, l'estudiant hauarà de:

 • Saber utilitzar JavaScript/TypeScript (amb i sense frameworks) per a la programació del costat client.
 • Ser capaç de desenvolupar aplicacions JavaScript de manera ràpida i eficaç usant l'arquitectura MVC.
 • Conèixer els elements bàsics per a la creació d'aplicacions usant el framework Angular.

De manera més transversal, l'estudiant haurà d'assolir les següents competències:

 • Capacitat d'anàlisi de requeriments i implementació en conseqüència.
 • Capacitat per a trobar la solució més òptima.
 • Visió més enllà del propi requisit, pensar en tasques futures per a intentar implementar un codi escalable, modulable i ben parametrizat.

Amunt

Aquesta assignatura s'organitza en 7 temes ben diferenciats, a continuació, els enumerem:

 1. Introducció al desenvolupament front-end (ES5)
 2. Llenguatges de programació frontend (ES6/Typescript)
 3. Llenguatges de programació frontend (TypeScript)
 4. Frameworks: Introducció a Angular 
 5. Angular: Working with Template-Driven Forms and  Working with Reactive Forms
 6. Angular: Services
 7. Angular: Routing 

Amunt

Material Suport
Desenvolupament web avançat per a dispositius mòbils Web
Desarrollo web avanzado para dispositivos móbiles Web

Amunt

Tots els enunciats de les PAC contenen els exercicis a realitzar així com les pautes i recursos (p.ex. enllaços a O'Reilly) per fer els diferents apartats de l'activitat.

Amunt

Tota la bibliografia i les fonts d'informació estaran detallades als enunciats mateixos de les diferents pràctiques de l'assignatura.

Amunt

El fil conductor de l'assignatura són les 7 Proves d'Avaluació Continua (PAC). Cada PAC tractarà, com a mínim, un dels temes indicats al temari. Els enunciats de totes les PACs inclouen tant la part teòrica a treballar així com la part pràctica que s'hauran de lliurar abans de la data de finalització de cada activitat.

La dinàmica de treball serà:

 • Primer estudiar la teoria vinculada a la PAC.
 • Un cop estudiada la teoria, seria el moment de resoldre la PAC. Cada PAC tindrà un numero determinat d'exercicis. Cada exercici valdrà un percentatge de la nota. A l'enunciat de cada PAC el podreu veure.
 • Davant de qualsevol dubte o pregunta, es recomana utilitzar els fòrums (hi ha un per PAC) abans d'enviar un e-mail. Igualment, t'animem a respondre als missatges dels teus companys i companyes de classe.

Aquestes 7 pràctiques serveixen per controlar, tant per part del professor col·laborador com pel mateix estudiant, el progrés en l'assignatura.

L'avaluació d'aquestes 7 PACs donen com resultat la nota final d'Avaluació Contínua (AC) que alhora es correspon amb la nota final de l'assignatura.

Les PACs seran publicades a l'aula segons les dates previstes al calendari (veure l'apartat "Dates clau" d'aquest Pla Docent).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada (AC) està formada de 7 Proves d'Avaluació Continuada (PACs), que es faran al llarg del semestre.

La nota final d'AC (i de l'assignatura) serà la mitjana ponderada de les 7 PACs, tenint en compte que una PAC no lliurada es comptabilitzarà com a D = 0.

Per obtenir una qualificació final d'AC cal lliurar, com a mínim, el 50% de les PAC. Si no, la qualificació de l'AC (i de l'assignatura) serà No Presentat (N).

A més, a la nota final d'AC es valorarà també la participació de l'estudiant al fòrum de l'aula.

Podeu trobar les dates de publicació d'enunciats i de lliurament de les PAC a l'apartat de 'Datas clau' d'aquest pla docent.

És important tenir clar que el seguiment correcte de l'assignatura us compromet a fer les activitats proposades (PACs) de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent. En cas que no sigui així, les activitats savaluaran amb una D (=0). En concret, en cas de similitud extrema entre algun exercici d'alguna PAC de dos o més estudiants que desacrediti el fet d'haver-la realitzat individualment, la nota final d'AC serà un 0 per a tots ells.

D'altra banda, i sempre a criteri dels estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni al semestre en curs ni als següents.

Els pesos de cada PAC en la nota final són els següents:

PAC 1 - Introducció al desenvolupamnet frontend 12.5%
PAC 2 - Llenguatges de programació Frontend (ES6-ESNEXT) 15%
PAC 3 - Llenguatges de programació Frontend (TypeScript) 15%
PAC 4 - Introduccióna Angular 15%
PAC 5 - Formularis 12.5%
PAC 6 - Services 15%
PAC 7 - Routing 15%

Amunt

Com podeu veure a l'apartat anterior, cada PAC té un percentatge de la nota final.

La nota final de l'assignatura es calcularà aplicant aquests percentatges:

Nota final =(PAC1*0,125)+(PAC2*0,15)+(PAC3*0,15)+(PAC4*0,15)+(PAC5*0,125)+(PAC6*0,15)+(PAC7*0,15)

Es reserva un petit marge per valorar la participació en el fòrum, l'ajuda a altres companys, aportació de notícies/idees, ...

Amunt

El professorat col·laborador docent donarà feedback personalitzat a cada estudiant. A més es publicarà una solució general a l'aula per a cada PAC.

La correspondència número - lletra seria:

[8,5 - 10] A
[7 - 8,4] B
[5 - 6,9] C+
[3 - 4,9] C-
[0 - 2,9] D
No presentat N

Amunt