Desenv. back-end PHP Codi:  M4.255    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Una part essencial del què succeeix en una aplicació web és el que passa al servidor web. Habitualment això inclou la "lògica de negoci" de l'aplicació i, amb força freqüència, el treball amb una o més bases de dades. Això s'acostuma a conèixer com "back-end" de l'aplicació, per oposició al "front-end", que fa referència al què passa al navegador de l'usuari (o qualsevol altra combinació de hardware i software, en el cas de les aplicacions per a dispositius mòbils, per exemple).

En aquesta assignatura veurem els fonaments d'aquest treball al servidor. Per això, dentre les múltiples solucions que existeixen, veurem dos blocs, totes elles basades en la plataforma AMP (Apache, MySQL, PHP). Ordenades de major a menor simplicitat (i en conseqüència, de menor a major potència), es tracta del gestor de continguts Drupal, utilitzat com si fos un framework d'aplicacions; i Laravel, un framework d'aplicacions en PHP que probablement sigui actualment la millor alternativa a Symfony, el framework PHP sobre el qual funciona Drupal.

Aprendrem a seleccionar la millor solució per al desenvolupament de cada aplicació en funció dels diferents condicionants que tinguem i a desenvolupar l'aplicació.

Treballarem tant servint pàgines estàtiques al client com pensant en la possibilitat de desenvolupar aplicacions headless, que s'encarreguen únicament de la lògica de negoci i estan pensades per tal que la part front-end es desenvolupi en paral·lel, en HTML, CSS i JavaScript si volem un client web o amb la tecnologia més convenient si es tracta de clients mòbils "nadius", per exemple. Aquestes tecnologies front-end no es veuran en aquesta assignatura.

Amunt

Dins el programa de màster en Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web aquesta assignatura s'ocupa del desenvolupament del costat servidor. Il·lustra, a més, per a tots aquells estudiants que vulguin centrar-se en el desenvolupament en el costat del client, quin és el funcionament i les peculiaritats de les aplicacions en el costat del servidor a què hauran d'accedir.

Amunt

Són molt convenients tant coneixements sòlids d'HTML i CSS com algun tipus d'experiència en programació, encara que no cal que s'hagi treballat en PHP.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

 • Recollir els requeriments funcionals d'un lloc o aplicació web complexos
 • Analitzar els millors frameworks de desenvolupament a utilitzar per a la programació d'un lloc o aplicació web en funció de les necessitats i els recursos disponibles i proposar un conjunt de tecnologies a utilitzar
 • Programar aplicacions en el costat del servidor utilitzant el llenguatge de programació PHP i bases de dades relacionals
 • Documentar i explicar el procés de creació d'un lloc web de forma clara i llegible tant per a clients com per a col·laboradors

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Analitzar i sintetitzar informació tècnica complexa.
 • Resoldre problemes, identificant, analitzant i definint els elements significatius.
 • Adaptar-se a noves situacions i entorns.
 • Aprendre i actualitzar-se permanentment.

Competències transversals:

 • Innovar i generar idees noves i portar-les a la pràctica.
 • Ús i aplicació crítics de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques:

 • Seleccionar i implementar solucions tecnològiques de manera efectiva i eficient tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Utilitzar de manera adequada els llenguatges de programació i les millors eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació de llocs i aplicacions web en funció de les necessitats del projecte.
 • Construir llocs web usables i accessibles des de qualsevol tipus de dispositiu utilitzant els millors solucions ofertes pels llenguatges de marcat.
 • Aplicar de la manera més adequada els patrons d'arquitectura de programari més convenients per a cada problema.
 • Seleccionar i utilitzar de manera efectiva els frameworks més adequats per al desenvolupament d'aplicacions tant en el costat del navegador com en el del servidor.
 • Adaptar-se a les tecnologies web i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.

Amunt

 1. Sistemes de gestió de continguts. Definició de CMS. Frameworks vs CMS. Ús dels CMS. Components del servidor necessaris per instal·lar CMS. Característiques dun bon CMS. Altres característiques dels CMS. Tipus de CMS
 2. Drupal. Introducció. Instal·lació. Panell dadministració. Mòduls. Drupal vs WordPress. Themes.
 3. WordPress. Introducció. Instal·lació.
 4. Programació i Frameworks PHP. Laravel. Instal·lació. Configuració. Conceptes darquitectura. Fonaments. Frontend. Seguretat. Bases de dades.

Amunt

Material Suport
El WordPress Reaprofitament
CMS introducció Reaprofitament
CMS introducción Reaprofitament

Amunt

Amunt

 • Burrows, Alex. Drupal 8 Blueprints. Packt Publishing, 2017
 • Caya, Andrew. Mastering The Faster Web with PHP, MySQL, and JavaScript, Packt Publishing, 2018
 • Chumley, Chaz. Drupal 8 Theming with Twig. Packt Publishing, 2016
 • Debrauwer, Laurent; Evain, Yannick. Patrones de diseño en PHP: Los 23 patrones de diseño: Descripciones y soluciones ilustradas en UML2 y PHP. ENI editorial, 2015
 • Glaman, Matt. Drupal 8 Development Cookbook - Second Edition. Packt Publishing, 2017
 • Gray, Markus; Carr, David. Beginning PHP. Packt Publishing, 2018
 • Hodgon, Jennifer. Programmer's Guide to Drupal, 2nd Edition. O'Reilly Media, 2015
 • Hurley, William; Chumley, Chaz. Mastering Drupal 8. Packt Publishing, 2017
 • Jones, Richard; Abbot, Nick. Learning Drupal 8. Packt Publishing, 2016
 • Król, Karol. WordPress Complete - Sixth Edition. Packt Publishing, 2017
 • Lefebvre, Yannick. WordPress Plugin Development Cookbook - Second Edition. Packt Publishing, 2017
 • Madel, Kurt; Tewari, Malabya et al. Drupal 8 Development Beginner's Guide - Second Edition. Packt Publishing, 2016
 • Mann, Eric. Security Principles for PHP Applications. php[architect], 2017
 • Nixon, Robin. Learning PHP, MySQL & JavaScript, 5th Edition. O'Reilly Media, 2018
 • Stauffer, Matt. Laravel: Up & Running, 2nd Edition. O'Reilly. 2019
 • Waheed-ud-din Ahmad, Haafiz. Building RESTful Web Services with PHP 7. Packt Publishing, 2017

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura es basa exclusivament en l'Avaluació Continuada (AC). L'avaluació continuada es compon de quatre reptes que el professor col·laborador publicarà a l'aula. Cada resta té una Prova d'Avaluació Aontinuada (PACs), composta per una sèrie d'activitats, que contribueixen amb diferent proporció a la nota final del repte. Aquesta proporció s'indica a l'enunciat del repte.

Per acollir-se a l'avaluació continuada s'haurà de fer i lliurar almenys la meitat de les PACs (2 o més). D'aquesta manera, el fet de lliurar dos PACs o més implica que s'obtindrà una nota final diferent de N (No Presentat).

La qualificació d'AC es calcularà amb els pesos d'avaluació següents de cadascun dels reptes:

 • PAC 1: 10%
 • PAC 2: 30%
 • PAC 3: 30%
 • PAC 4: 30%

Qualsevol PAC no lliurada es comptabilitzarà amb una qualificació de 0/D per calcular la qualificació d'AC.

Amunt

Per superar l'assignatura, cal acollir-se a l'Avaluació Continuada (AC) i obtenir una nota mínima de 3 punts a cadascuna de les PACs. En cas d'obtenir una nota inferior a 3 en alguna PAC, a la nota final de l'assignatura se li assignarà un valor arbitrari de 3 punts, i no serà possible superar-la.

La nota final es calcularà a partir de les notes obtingudes a les PACs lliurades, la participació al fòrum i haver demostrat un domini suficient en els aspectes fonamentals de l'assignatura durant el semestre. Cada PAC contribueix amb diferent proporció a la nota final. Les PACs no lliurades seran qualificades com a 0 en el moment de calcular la nota final.

La fórmula per calcular la nota final de l'assignatura (AC) és la següent:

AC = 10% PAC0 + 30% PAC1 + 30% PAC2 + 30 PAC3, sii min(PAC0, PAC1, PAC2, PAC3) >= 3

AC = 3, sii min(PAC0, PAC1, PAC2, PAC3) < 3

Nota: les fórmules anteriors suposen haver-se acollit a l'avaluació continuada (s'han lliurat 2 PACs o més).

Amunt

Durant el curs, el professorat col·laborador us guiarà i orientarà a través del Tauler de l'aula perquè pugueu fer un bon seguiment de l'assignatura. Podeu dirigir els vostres dubtes generals sobre l'assignatura (continguts, avaluació, etc.) en el Fòrum de l'aula. Si teniu dubtes més individuals, es poden plantejar a la bústia personal del professorat col·laborador.

El professorat col·laborador també farà un seguiment personalitzat de les activitats lliurades, revisarà totes les PECs lliurades i comentarà, de manera qualitativa a nivell grupal i/o individual la resolució. Aquests comentaris us ajudaran a progressar en el vostre aprenentatge i a adquirir el conjunt de les competències de l'assignatura.

Amunt