Disseny Int: processos, mètodes i tècniques Codi:  M4.350    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Totes les persones són dissenyadores. Tot el que fem gairebé sempre és dissenyar, ja que el disseny és la base de tota activitat humana. La planificació i normativa de tot acte dirigit a una meta desitjada i previsible constitueix un procés de disseny (Papanek: 1977, 19).

El disseny està present en totes les coses que intervenen i participen en les nostres experiències quotidianes. A les nostres activitats, utilitzem tots els elements i artefactes dissenyats que estan al nostre abast per organitzar les nostres tasques i desenvolupar-les en funció dels nostres interessos i objectius. És per això que podem afirmar que el disseny es presenta en el centre de tota experiència humana.

La capacitat d'interacció humana ha anat evolucionant en paral·lel al desenvolupament tecnològic i el disseny ha estat la disciplina que ha posat a disposició de totes les persones els mitjans i recursos adequats perquè les innovacions tecnològiques arribin al màxim d'usuaris possible. El disseny és la disciplina que ens fa propostes d'interacció, ens ofereix mitjans que comuniquen com podem actuar i ens ajuda a comprendre com podem experimentar les possibilitats que proporcionen els nous formats digitals. El disseny és la disciplina transformadora de l'entorn.

Normalment, el terme disseny d'interacció s'aplica a diferents contextos i situacions. La seva diferent utilització pot ocasionar confusions en relació al seu abast i focus. No obstant això, també és cert que aquest terme sempre fa referència a un conjunt d'activitats relacionades amb el disseny de productes interactius que presenten la característica particular que tenen en compte a les persones que els fan servir.

Aquesta assignatura és el punt d'entrada al Disseny d'Interacció, l'Experiència d'Usuari (UX) i el Disseny Centrat en l'Usuari (DCU) com a disciplines orientades al disseny de productes interactius que tenen en compte les necessitats de les persones. Es presentaran diferents models i processos de treball. Es revisaran mètodes i tècniques del disseny centrat en l'usuari i els principis de disseny. També es proposaran aproximacions crítiques i especulatives al procés de disseny, que permetin generar propostes divergents, i que afavoreixin una mirada crítica tant del procés de treball com dels resultats que s'obtenen.

Amunt

L'assignatura "Disseny d'Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques" és la primera de les assignatures obligatòries del Màster en Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari, i proporciona les bases conceptuals i aplicades de les següents assignatures del màster.

Amunt

Els coneixements teòrics i pràctics de disseny d'interacció i de disseny centrat en les persones que es treballen en aquesta assignatura són de gran utilitat a professionals dels següents àmbits: disseny, tecnologia, producte, enginyeria, gestió de projectes i, en general, per a totes aquelles persones que creen productes i serveis, siguin aquests del tipus que siguin.

Amunt

En ser la primera assignatura del màster, no s'exigeixen coneixements previs, tot i que es recomana una predisposició i interès cap a la interrelació entre persones, tecnologia i disseny.

Amunt

Competències bàsiques del màster
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències generals del màster
CG3- Comprendre els canvis socials, culturals i polítics provocats per les tecnologies digitals i, en aquest context, pensar de manera crítica sobre l'impacte del disseny d'interacció en la vida de les persones.
CG4- Exercir professionalment de forma responsable, honesta i inclusiva, actuant amb respecte i garantint la privacitat de les persones.

Competències transversals del màster
CT2- Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques
ES01- Comprendre els processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny d'interacció i saber aplicar-los al disseny, desenvolupament i avaluació de productes i serveis interactius, des d'una perspectiva centrada en les persones.
ES02- Comprendre els factors humans que intervenen en tot procés d'interacció entre persones i tecnologia així com saber aplicar-los de forma adequada al disseny de productes i serveis interactius i les seves interfícies.
ES08- Definir la interfície sent conscient de les conseqüències emocionals que exerceix en les persones i garantir que el seu disseny és respectuós amb les diferències socials, culturals i de gènere.

Amunt

L'assignatura aborda el disseny d'interacció focalitzant la seva atenció en els processos, mètodes i tècniques que empra la disciplina com a estratègia projectual per abordar la comprensió, estudi i aplicació dels conceptes principals que estructuren, comuniquen i guien la interacció humana. La perspectiva de la interacció que adopta l'assignatura tracta d'oferir una visió extensiva del seu aplicabilitat i de les seves capacitats per transformar i enriquir les experiències de les persones. El disseny d'interacció, com a disciplina que es recolza en els recursos i informació que ens brinda l'experiència dels usuaris, centra la seva atenció en els diversos contextos en què participa l'acció humana com a eix directriu de les nostres activitats.

L'aplicabilitat dels processos d'interacció s'explora tant en mitjans i recursos tradicionals com en els nous formats de l'àmbit digital. L'exploració de possibles escenaris d'interacció es realitza a partir de les potencialitats creatives que ens ofereix el disseny especulatiu.

L'assignatura estructura els seus continguts al voltant dels següents eixos:
  • El disseny d'interacció com a experiència.
  • Principis de disseny i d'interacció: característiques i aplicabilitat.
  • El disseny centrat en les persones.
  • El procés de disseny, mètodes i tècniques.
  • El disseny especulatiu i els nous àmbits d'aplicació de la interacció.

Amunt

Material Suport
Quadern de Disseny centrat en les persones Web
Cuaderno de diseño centrado en las personas Web
Design Toolkit Web
Disseny d'interacció (Infografia) PDF
Diseño de interacción (Infografía) PDF
Design Toolkit Web
Cuaderno de Diseño de interacción Web
Quadern de Disseny d'interacció Web
Diseño centrado en las personas (Infografía) PDF
Disseny centrat en les persones (Infografia) PDF

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura s'estructuren a partir d'un conjunt de lectures de textos, articles i capítols de llibres relacionats directament amb la matèria d'estudi, recursos teòrics en suport digital i en les eines de disseny que proporcionen el UOC Design Toolkit. El UOC Design Toolkit és un recurs transversal que funciona com una caixa d'eines on, en funció de cada activitat, situació i projecte, proporciona els models, principis o eines de disseny necessàries.

Amunt

Aquesta assignatura incorpora una perspectiva exploratòria i aplicada des del primer dia. S'estructura a partir d'activitats que dialoguen amb els diferents recursos. La documentació de tot el procés de treball en l'assignatura es considera d'especial importància i s'espera que l'estudiant, a més de realitzar les activitats que es demanen, incorpori en el seu procés de treball la documentació sistemàtica de les activitats realitzades i les decisions preses.
La metodologia de treball general que es proposa per a l'assignatura es basa en l'estudi individual i l'intercanvi de coneixement en grup a través de les eines de comunicació de l'aula, del material de l'assignatura i dels documents de treball. S'espera que l'assimilació dels continguts i el desenvolupament d'habilitats per part dels / les estudiants tingui com a fonament l'estudi crític i d'exploració, i que per a completar i millorar aquests s'utilitzi la documentació complementària recomanada, així com aquelles referències que durant el curs siguin facilitades a l'aula per part del consultor i els companys i companyes (llibres, articles de premsa i revistes especialitzades, enllaços a Internet, etc.). Un altre aspecte fonamental per a l'aprenentatge serà el seguiment actiu dels espais comuns de l'aula (Tauler i Fòrum).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada s'articula mitjançant cinc activitats. En l'avaluació de les activitats es valorarà tant el contingut com la forma, seguint els criteris formals per a la realització d'activitats que s'indiquen a cada un dels enunciats. Les activitats estan organitzades així:

Activitat 1: Interaccions: mapa d'experiència. (15% de la nota final)

La primera activitat de l'assignatura proposa una aproximació a la varietat dels sistemes interactius que utilitzem quotidianament.

Activitat 2: Mitjana: mitjana tradicional vs. formats digitals. (20% de la nota final)

Un cop coneguts els principis de disseny i de la Gestalt relacionats amb la interacció dels estudiants exploraran i comparen la seva aplicació i implementació en les diferents interfícies que presenten els mitjans de comunicació informatius.

Activitat 3: Disseny centrat en l'usuari: interacció i videocomunicació. (20% de la nota final)

La comunicació mitjançant la tecnologia, especialment la videoconferència, ha cobrat protagonisme en les darreres setmanes. La situació provocada per les mesures de contenció de la Covid-19 ha fet que molts contextos de comunicació presencial hagin estat desplaçats a les pantalles i que hagin aparegut nous contextos de comunicació. El coneixement dels principis del Disseny Centrat en les Persones i l'ús dels mètodes i tècniques d'investigació del disseny ha de facilitar als estudiants els recursos adequats per analitzar les activitats i experiències dels usuaris en aquests contextos d'interacció.

Activitat 4: Disseny especulatiu: paradigmes d'interacció. (20% de la nota final)

Les metodologies especulatives s'apliquen en l'àmbit del disseny per guiar els processos d'innovació. En aquesta activitat es proposa als estudiants implementar aquests recursos metodològics per especular amb les innovacions tecnològiques relacionades amb la interacció.

Activitat 5: Disseny d'interacció: proposta de disseny. (25% de la nota final)

L'última activitat proposa als estudiants el repte de conceptualitzar i formalitzar una proposta bàsica del disseny d'interacció d'una app de videocomunicació, adoptant una perspectiva crítica sobre el mateix i reflexionant sobre el treball realitzat.

Lliurament d'activitats

Seguir l'avaluació continuada implica lliurar totes les activitats de l'assignatura. El lliurament d'aquestes activitats es farà a través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC) dins de les dates previstes al calendari i seguint les indicacions que apareixen enunciats publicats a l'aula. Les qualificacions també es publicaran en aquest espai.

És important lliurar cada activitat en el calendari previst. El retard en el lliurament implicarà una penalització en la nota.

Per superar l'assignatura cal realitzar i lliurar totes les activitats. El fet de lliurar el 50% de les activitats implica que obtindreu una nota final d'avaluació continuada. Per tant, la nota "No presentat" només s'obtindrà en el cas que es lliuri menys del 50% de les activitats.

Incidències

Si hi ha qualsevol incidència relacionada amb la realització d'una activitat o el seu lliurament s'ha de comunicar amb anterioritat a la data de lliurament. El professor decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades.

Autoria de les activitats

El seguiment correcte de l'assignatura us compromet a dur a terme les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest pla docent. En cas que no sigui així, les activitats s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

La nota final de l'assignatura es basa en l'avaluació contínua. La qualificació es determinarà en funció de les notes obtingudes en les activitats d'avaluació, la participació de l'estudiant a l'aula i la demostració d'haver adquirit els conceptes fonamentals i coneixements suficients de l'assignatura durant el semestre.

La realització i lliurament de totes les activitats d'avaluació és condició indispensable per superar l'assignatura.

Amunt

El professor col·laborador guiarà i orientarà a l'estudiant a través de l'aula perquè pugui fer un bon seguiment de l'assignatura. Respondrà els dubtes que vagin sorgint a l'aula, així com les consultes i comentaris enviats a la bústia personal.
El professor col·laborador també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà totes les activitats d'avaluació lliurades, i comentarà de forma qualitativa a nivell grupal i / o individual la resolució. Aquests comentaris ajudaran a l'estudiant a progressar en el seu aprenentatge ia adquirir el conjunt de les competències de l'assignatura.

Amunt