Req. d'usuari: investigació i anàlisi Codi:  M4.351    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Dins de la perspectiva de Disseny Centrat en les Persones (DCP), la investigació amb usuaris constitueix la primera part del procés iteratiu i cíclic de desenvolupament d'un producte o aplicació.

Tot i que les metodologies i tècniques que en aquesta assignatura es presenten poden usar-se en altres fases del cicle de DCP, aquí aprendrem a aplicar-les de forma pràctica en l'inici i conceptualització d'un projecte. Així doncs, veurem com cal dissenyar i executar una investigació amb els usuaris d'un producte o aplicació, de manera que siguem capaços de recopilar i analitzar dades sobre el seu comportament, així com produir el coneixement necessari per procedir a la següent etapa, corresponent al disseny.

D'aquesta manera, el principal objectiu d'aquesta assignatura és introduir a l'estudiant en les metodologies d'investigació amb usuaris, així com en els seus principals mètodes i tècniques, tant de recollida de dades com d'anàlisi i presentació de resultats. S'aborda en primer lloc el disseny del problema d'investigació, que determinarà les fases següents. Es posen en pràctica mètodes d'investigació amb usuaris, i s'apliquen tècniques d'anàlisi dels resultats, amb l'objectiu de poder realitzar descobriments clau que permetin dissenyar una solució al problema plantejat. S'analitzen els factors humans que -tant des de l'usuari com des de l'investigador- intervenen i poden interferir en el procés d'investigació.

Amunt

L'assignatura "Requisits d'usuari: Investigació i Anàlisi" és la segona de les assignatures obligatòries del Màster en Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari, amb "Disseny d'Interacció", i se situa prèviament a les assignatures "Arquitectura de la Informació" i "Avaluació de la Usabilitat".

Amunt

Els coneixements teòrics i pràctics d'investigació amb usuaris dins d'un procés de Disseny Centrat en les Persones que es treballen en aquesta assignatura, són de gran utilitat a professionals dels següents àmbits: investigació en disseny d'experiència d'usuari, disseny, enginyeria, i en general per totes aquelles persones que creen productes i serveis, siguin aquests del tipus que siguin.

Amunt

No és necessari tenir coneixements previs d'investigació amb usuaris o de disseny. No obstant, es recomana haver cursat prèviament l'assignatura "Disseny d'Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques" amb l'objectiu de tenir una visió global del procés de disseny en el què s'integra la investigació amb usuaris.  

Amunt

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta assignatura són els següents:

 • Conèixer les fases d'una investigació amb usuaris, des del mostreig i captació dels usuaris fins a l'anàlisi i presentació dels resultats, passant pel disseny dels instruments de recollida de dades i el treball de camp.

 • Conèixer i manejar els conceptes bàsics de les metodologies d'investigació qualitativa i quantitativa, així com els instruments de recollida de dades i els diferents mètodes d'anàlisi aplicables a un procés de desenvolupament i disseny centrat en l'usuari.

 • Identificar la metodologia de recerca adequada als objectius ia cada fase d'un projecte.

 • Conèixer les tècniques d'anàlisi apropiades per a les dades recollides i saber com sintetitzar els resultats en recomanacions concretes per al disseny de productes i serveis interactius.

 • Ser capaç de portar a terme el modelatge i disseny conceptual d'un producte interactiu a partir dels resultats de la investigació.

 • Ser capaç de comunicar els resultats de la recerca d'usuaris als diferents agents implicats en el desenvolupament d'un producte interactiu (clients, equip de desenvolupament i / o la pròpia institució / empresa).

La consecució d'aquests objectius hauria de permetre assolir les següents competències:

Competències bàsiques del màster

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació;

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals del màster

CG1- Analitzar i sintetitzar informació complexa.

CG2- Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.

CG3- Comprendre els canvis socials, culturals i polítics provocats per les tecnologies digitals i, en aquest context, pensar de manera crítica sobre l'impacte del disseny d'interacció en la vida de les persones.

CG4- Exercir professionalment de forma responsable, honesta i inclusiva, actuant amb respecte i garantint la privacitat de les persones.

Competències transversals del màster

CT1- Expressar de manera oral i escrita coneixement complex en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.

CT2- Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

ES02- Comprendre els factors humans que intervenen en tot procés d'interacció entre persones i tecnologia així com saber aplicar-los de forma adequada al disseny de productes i serveis interactius i les seves interfícies.

ES03- Planificar i aplicar metodologies d'investigació, modelat i síntesi que permetin observar problemes, detectar oportunitats i definir objectius que liderin propostes de disseny que s'ajustin a les necessitats reals dels seus usuaris.

Amunt

L'assignatura fa un recorregut pels mètodes i tècniques d'investigació amb usuaris. S'aborda en primer lloc el disseny del problema d'investigació, que determinarà les fases següents. Es posen en pràctica mètodes de recerca amb usuaris, i s'apliquen tècniques d'anàlisi dels resultats, amb l'objectiu de poder realitzar descobertes clau que permetin dissenyar una solució al problema plantejat. S'analitzen els factors humans, tant des de l'usuari com des de l'investigador, que intervenen i poden interferir en el procés de recerca.

Específicament, els continguts que es desenvolupen al llarg de l'assignatura són els següents:

 1. La investigació en les diferents etapes del procés de disseny.
 2. L'investigador d'usuari: funcions segons l'àmbit del projecte.
 3. Definició del problema d'investigació. Problem statement i problem & solution space.
 4. Tècniques d'investigació: benchmarking, desk research, entrevista.
 5. Factors humans i biaixos cognitius.
 6. Definició del pla de recerca.
 7. Treball de camp.
 8. Anàlisi de les dades obtingudes.
 9. Comunicació eficient dels resultats d'investigació.
 10. Síntesi de la investigació: UX persona i user journey

Amunt

Material Suport
Design Toolkit Web
Design Toolkit Web
Quadern de Requisits de usuaris: recerca i anàlisis Web
Cuaderno de Requisitos de usuario: investigación y análisis Web

Amunt

Com a material de lectura obligatòria els estudiants disposen dels recursos especificats a l'aula, relacionats amb cada un dels reptes. Dins d'aquests, hi ha dues referències fonamentals, que es llegiran de manera pautada, tal com s'indica en cadascuna de les activitats:

 • Requisits d'usuari: Recerca i anàlisi (material didàctic UOC)

 • TRAVIS, D., y HODGSON, P. (2019). Setting the Stage. En Travis, D., y Hodgson, P. (Taylor & Francis Group, LLC.), Think Like a UX Researcher: How to Observe Users, Influence Design, and Shape Business Strategy (pp. 1-38). Ciudad, País: Taylor & Francis Group, LLC

En funció del desenvolupament de l'avaluació contínua poden suggerir noves lectures per aprofundir en el tòpic d'investigació mitjançant el disseny escollit, a fi de completar de manera efectiva el procés d'aprenentatge i els objectius d'aquesta assignatura.

Amunt

La metodologia de treball general que es proposa per a l'assignatura es basa en l'estudi individual i en l'intercanvi de coneixement en grup a través de les eines de comunicació de l'aula (microbloc, bloc, fòrum, tauler) del material de l'assignatura i dels documents de treball.

S'espera que l'assimilació dels continguts per part dels / les estudiants tingui com a fonament l'estudi crític i d'exploració, i que per a completar i millorar aquests s'utilitzi la documentació complementària recomanada, així com aquelles referències que durant el curs siguin facilitades en l'aula pel consultor i estudiants (poden ser llibres, articles de premsa així com de revistes especialitzades, enllaços a Internet, etc.).

Un altre aspecte fonamental per a l'aprenentatge serà el seguiment actiu dels espais comuns de l'aula (Tauler i Fòrum).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'Avaluació Continuada (AC) es composa de 7 activitats, que estan organitzades així:

 • Activitat 0: No avaluable
 • Activitat 1: 20% de la nota final 
 • Activitat 2: 20% de la nota final
 • Activitat 3: No avaluable
 • Activitat 4: 20% de la nota final 
 • Activitat 5: 25% de la nota final 
 • Activitat 6: 15% de la nota final

Lliurament d'activitats

Seguir l'avaluació continuada implica lliurar totes les activitats de l'assignatura. El lliurament d'aquestes activitats es farà a través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC) dins de les dates previstes al calendari i seguint les indicacions que apareixen enunciats publicats a l'aula. Les qualificacions també es publicaran en aquest espai.

És important lliurar cada activitat en el calendari previst. El retard en el lliurament implicarà una penalització en la nota.

El fet de lliurar el 50% de les activitats implica que obtindreu una nota final d'avaluació continuada. Per tant, la nota "No presentat" només s'obtindrà en el cas que es lliuri menys del 50% de les activitats.

Incidències

Si hi ha qualsevol incidència relacionada amb la realització d'una activitat o el seu lliurament s'ha de comunicar amb anterioritat a la data de lliurament. El professor decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades.

Autoria de les activitats

El seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest pla docent. En cas que no sigui així, les activitats s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

L'avaluació final és el producte de la mitjana ponderada de les diverses activitats avaluables, segons correspon a una assignatura d'avaluació continuada. Com s'ha dit en l'apartat anterior, en aquesta assignatura és necessari lliurar totes les activitats per poder superar-la.

Amunt

El retorn de cadascuna de les activitats inclou, a més de la qualificació i un comentari general sobre la marxa de l'activitat, feedback específic per a cada estudiant que ajudi, en cada cas concret, a aprofundir en el treball de recerca.

Amunt