Arq. de la informació Codi:  M4.352    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El terme Arquitectura de la Informació ha recorregut una llarga trajectòria des que es comencés a utilitzar per primera vegada al voltant de l'any 1959 en l'àmbit informàtic. Posteriorment resultarà clau per al seu desenvolupament, la defensa i promoció que farà Wurman (fundador de TED talks) associant el concepte a la interacció de les persones amb la informació en els contextos urbans. Ja el 1989, el terme s'incorpora a l'àmbit digital de la mà de Louis Rosenfeld i Peter Morville qui, en el seu famós llibre "Information Architecture for the World Wide Web", exposen per primera vegada els fonaments d'una disciplina emergent.

Com a disciplina s'utilitza en l'actualitat en diferents contextos i situacions. En aquest programa, l'arquitectura de la informació se la considera part inicial de l'etapa de disseny pròpiament dita i posa en pràctica aquells mètodes i tècniques que ajuden a produir solucions de disseny un cop recollides i analitzades tant les necessitats dels usuaris com les tasques a dur a terme en el projecte. En aquest sentit, l'arquitectura de la informació és l'etapa del disseny centrat en l'usuari situada després de la captura i anàlisi dels requisits d'usuari i abans de l'avaluació.

L'assignatura s'estructura al voltant de tres dimensions: teòrica, pràctica i professional amb l'objectiu que els estudiants assimilin els conceptes bàsics de la disciplina aplicant-los al desenvolupament d'un projecte de disseny que, en última instància, pugui servir per nodrir la seva cartera professional . A més, el plantejament de l'assignatura passa també per fomentar la reflexió dels estudiants sobre la diversitat d'aplicacions del disseny de la interacció (més enllà dels productes digitals bàsics de les webs i les apps).

El principal objectiu d'aquesta assignatura és treballar els mètodes i tècniques del disseny centrat en l'usuari útils per generar solucions de disseny a partir dels requisits d'usuari, mostrant les diferents aproximacions de disseny per a diferents tipus d'interaccions. Així mateix, forma part dels objectius de l'assignatura fomentar una mirada crítica i especulativa al procés de disseny, juntament amb els valors ètics que l'acompanyen.

Amunt

Un cop situat el marc conceptual de l'àmbit en l'assignatura inicial de "Disseny d'Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques", el programa es desplega a través de tres àrees d'aprofundiment: 1) la Investigació, 2) el Disseny i 3) la avaluació i Estratègia.

Aquesta assignatura és la primera de l'àrea del Disseny, punt d'entrada a les assignatures de Prototipatge i d'Interfícies com a disciplines orientades al disseny de productes interactius que tenen en compte les necessitats dels usuaris.

Amunt

Els coneixements teòrics i pràctics adquirits en l'assignatura dotaran l'estudiant de les competències necessàries per a dissenyar experiències d'usuari eficaces, permetent planificar, executar i iterar el procés de disseny fins a trobar la solució òptima.

A més, conèixer les metodologies i saber aplicar les diferents tècniques que permeten definir l'arquitectura de la informació d'un sistema, permetran al dissenyador gràfic definir productes interactius que compleixin amb les expectatives de negoci i dels usuaris.

Amunt

És recomanable dominar els coneixements treballats a l'assignatures de "Disseny d'Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques".

Amunt


Es recomenable haber cursat prèviament l'asignatura inicial de "Disseny d' Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques".

Amunt

Objectius

 • Conèixer els fonaments teòrics i històrics de l'arquitectura de la informació i desenvolupar una perspectiva actual i crítica sobre aquesta disciplina.

 • Conèixer i saber integrar en el procés de disseny dels sistemes de l'arquitectura de la informació: sistemes d'organització, navegació i etiquetatge.

 • Conèixer i saber aplicar la metodologia i tècniques de DCU relacionades amb l'arquitectura de la informació al desenvolupament d'un producte interactiu.

Competències

L'assignatura Arquitectura de la Informació s'encarrega de desenvolupar les següents competències:

Competències bàsiques

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG2- Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.

CG3- Comprendre els canvis socials, culturals i polítics provocats per les tecnologies digitals i, en aquest context, pensar de manera crítica sobre l'impacte del disseny d'interacció en la vida de les persones.

CG4- Exercir professionalment de forma responsable, honesta i inclusiva, actuant amb respecte i garantint la privacitat de les persones.

Competències transversals

CT1- Expressar de manera oral i escrita coneixement complex en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.

CT2- Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

ES01- Comprendre els processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny d'interacció i saber aplicar-los al disseny, desenvolupament i avaluació de productes i serveis interactius, des d'una perspectiva centrada en les persones.

ES02- Comprendre els factors humans que intervenen en tot procés d'interacció entre persones i tecnologia així com saber aplicar-los de forma adequada al disseny de productes i serveis interactius i les seves interfícies.

ES04- Analitzar, organitzar, etiquetar i visualitzar l'estructura que defineix la interacció amb serveis i continguts, mitjançant l'aplicació de mètodes, tècniques i eines d'arquitectura d'informació.

ES05- Formalitzar, analitzar i desenvolupar de manera iterativa la visualització dels diferents fluxos en els quals es desenvolupa la interacció mitjançant tècniques i eines de prototipat.

ES09- Identificar els atributs de producció de les diferents tipologies de serveis i productes interactius, així com organitzar l'ecosistema de disseny i desenvolupament que els farà possible.

Amunt

L'assignatura estructura els seus continguts al voltant dels següents eixos:

1. Introducció a l'arquitectura de la informació:

 • L'arquitectura de la informació en context.
 • Dissenyant l'arquitectura de la informació.

2. Principis bàsics de l'arquitectura de la informació:

 • Sistemes d'organització.
 • Sistemes d'etiquetatge.
 • Sistemes de navegació.
 • Sistemes de cerca.

3. Representació: prototipat de baixa definició, tècniques i processos.

Amunt

Material Suport
Design Toolkit Web
Design Toolkit Web
Diseño de porfolios con WordPress Web
Disseny de porfolis amb WordPress Web
Cuaderno de Arquitectura de la información Web
Quadern d'Arquitectura de la informació Web

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura s'estructuren a partir d'un conjunt de lectures de textos, articles i capítols de llibres relacionats directament amb la matèria d'estudi, recursos teòrics en suport digital i en les eines de disseny que proporcionen el UOC Design Toolkit. El UOC Design Toolkit és un recurs transversal que funciona com una caixa d'eines on, en funció de cada activitat, situació i projecte, l'estudiant pot trobar els models, principis o eines de disseny necessàries.

Amunt

Aquesta assignatura incorpora una perspectiva exploratòria i aplicada des del primer dia. S'estructura al voltant de dos eixos: la lectura de materials i la realització d'un projecte pràctic. Aquest es durà a terme al llarg de les diferents activitats, de manera que els estudiants aniran aplicant el coneixement teòric adquirit a l'execució de les diferents fases de disseny d'un producte o servei.

A més, la documentació de tot el procés de treball en l'assignatura es considera d'especial importància i s'espera que l'estudiant, a més de realitzar les activitats que es demanen, incorpori en el seu procés de treball la documentació sistemàtica de les activitats realitzades i les decisions preses.

La metodologia de treball general que es proposa per a l'assignatura es basa en l'estudi individual, l'aplicació pràctica dels conceptes i l'intercanvi de coneixement a través de les eines de comunicació de l'aula. S'espera que l'assimilació dels continguts tingui com a fonament l'estudi crític i d'exploració, i que per a completar i millorar aquests, s'utilitzi la documentació complementària recomanada, així com les referències que siguin facilitades pel consultor i els companys i companyes. Un altre aspecte fonamental per a l'aprenentatge serà el seguiment actiu dels espais comuns de l'aula (Tauler i Fòrum).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a través del procés d'avaluació contínua, articulat al voltant de les cinc activitats següents:

 • Activitat 1: L'Arquitectura de la Informació en context (15%).
 • Activitat 2: Conceptualització de la interacció (20%).
 • Activitat 3: Definició de l'organització i de l'etiquetatge (20%).
 • Activitat 4: Disseny de la navegació (20%).
 • Activitat 5: Prototipatge i síntesi del projecte (25%).

El treball desenvolupat en cadascuna de les quatre primeres activitats alimentarà el contingut de l'última activitat. Es tracta d'una pràctica que consisteix a realitzar un prototip interactiu que doni resposta al repte de disseny plantejat i un informe de tot el treball dut a terme durant el projecte. Així, totes les tasques realitzades durant cada activitat i les millores introduïdes fruit de la iteració s'han de reflectir en l'informe final.

En l'avaluació de les activitats es valorarà tant el contingut com la forma (seguint els criteris per a la realització d'activitats que s'indiquen a cada un dels enunciats).

Lliurament d'activitats

Seguir l'avaluació continuada implica lliurar totes les activitats de l'assignatura. El lliurament d'aquestes activitats es farà a través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC) dins de les dates previstes al calendari i seguint les indicacions que apareixen enunciats publicats a l'aula. Les qualificacions també es publicaran en aquest espai.

És important lliurar cada activitat en el calendari previst. El retard en el lliurament implicarà una penalització en la nota.

El fet de lliurar el 50% de les activitats implica que obtindreu una nota final d'avaluació continuada. Per tant, la nota "No presentat" només s'obtindrà en el cas que es lliuri menys del 50% de les activitats.

Incidències

Si hi ha qualsevol incidència relacionada amb la realització d'una activitat o el seu lliurament s'ha de comunicar amb anterioritat a la data de lliurament. El professor decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades.

Autoria de les activitats

El seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest pla docent. En cas que no sigui així, les activitats s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

La qualificació final de l'assignatura es determinarà en funció de les notes obtingudes en les activitats d'avaluació contínua. La qualificació s'obtindrà a partir dels resultats de les activitats d'avaluació, la participació de l'estudiant a l'aula i la demostració d'haver adquirit les competències fonamentals de l'assignatura durant el semestre.

La realització i lliurament de totes les activitats d'avaluació és condició clau per superar l'assignatura.

Amunt

El professor col·laborador guiarà i orientarà a l'estudiant a través de l'aula perquè pugui fer un bon seguiment de l'assignatura. Respondrà els dubtes que vagin sorgint a l'aula, així com les consultes i comentaris enviats a la bústia personal.

El professor col·laborador també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà i comentarà els resultats de totes les activitats lliurades de forma individual. Aquests comentaris ajudaran a l'estudiant a progressar en el seu aprenentatge i a adquirir el conjunt de les competències de l'assignatura.

Amunt