Avaluació de la usabilitat Codi:  M4.353    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


Actualment el terme usabilitat és d'ús comú en el desenvolupament de productes interactius o programari encara que, en la pràctica, l'avaluació de la usabilitat no està sempre plenament integrada en el cicle de vida del desenvolupament d'aquests productes. El disseny d'experiència d'usuari persegueix estructurar l'avaluació de la usabilitat i, a més, que es produeixi el que ha vingut a dir-se institucionalització de la usabilitat, és a dir, que equips de treball i empreses incorporin l'avaluació de la usabilitat segons la perspectiva del disseny centrat en l'usuari en els seus processos de desenvolupament i en la gestió de projectes.

Aquesta assignatura està dissenyada per a proporcionar coneixements de nivell professional entorn de l'avaluació de la usabilitat i, al mateix temps, mostrar la importància de l'avaluació de sistemes interactius i les seves mesures, articulant els avantatges i desavantatges dels diferents mètodes. Es treballaran tots aquells aspectes necessaris per a avaluar la usabilitat de sistemes i interfícies incloent la planificació, els mètodes i l'anàlisi de resultats.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de primer semestre prèvia a l'assignatura optativa d'Estrategia.

Amunt

L'assignatura ofereix una introducció a la disciplina de l'experiència d'usuari, de manera que prepara l'estudiant per introduir-se en camps professionals relacionats amb la recerca, disseny i avaluació de l'experiència d'usuari com poden ser: 

 • Investigació en Experiència d'Usuari 
 • Disseny d'Experiència d'Usuari 
 • Disseny estratègic 
 • Avaluació d'Experiència d'Usuari Qualitativa 
 • Avaluació d'Experiència d'Usuari Quantitativa

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura es recomana haver cursat i superat: Disseny d'Interacció: processos, mètodes i tècniques. No calen coneixements específics previs, però una actitud de curiositat i proactivitat seran claus per garantir l'èxit en l'aprenentatge de les persones estudiants.

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura es recomana haver cursat i superat: Disseny d'Interacció: processos, mètodes i tècniques.

Amunt

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants siguin capaços d'aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o pocs coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de comunicar les seves conclusions - i coneixements i raons últimes que les sostinguin- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiants d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Analitzar i sintetitzar informació complexa.
 • Comprendre els canvis socials, culturals i polítics provocats per les tecnologies digitals i, en aquest context, pensar de manera crítica sobre l'impacte del disseny d'interacció a la vida de les persones. Exercir professionalment de forma responsable, honesta i inclusiva, amb una actuació que garanteixi el respecte i la privacitat de les persones.

Competències transversals

 • Expressar de forma oral i escrita el coneixement complex en l'àmbit acadèmic o professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa i amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

 • Comprendre els processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny d'interacció i saber aplicar-les al disseny, desenvolupament i avaluació de productes i serveis interactius des d'una perspectiva centrada en les persones.
 • Comprendre els factors humans que intervenen en tot procés d'interacció entre persones i tecnologies així com saber aplicar-los de forma adequada al disseny de productes i serveis interactius i a les seves interfícies.
 • Planificar i portar a terme una acció d'avaluació de la usabilitat mitjançant diferents metodologies, tècniques i eines, seleccionant de manera crítica aquells que millor s'ajustin a la tipologia de producte o servei que s'estigui dissenyant. 

Amunt

 • Avaluació de la usabilitat
 • Perspectiva històrica i crítica
 • Mètodes i tècniques d'avaluació del disseny d'experiència d'usuari.
 • Avaluació sense usuaris
 • Avaluació amb usuaris
 • Anàlisi i interpretació de dades
 • Comunicació de resultats i informes.

Amunt

Material Suport
Quadern d'avaluació de la usabilitat Web
Cuaderno de evaluación de la usabilidad Web
Design Toolkit Web
Design Toolkit Web

Amunt

La metodologia docent de l'assignatura es basa en l'aprenentatge actiu i en el treball per projectes i estudis de cas. A través de la realització de lectures i de l'anàlisi de casos reals l'estudiant aprendrà a seleccionar i gestionar informació, elaborar i presentar projectes d'avaluació d'experiència d'usuari, aplicant de forma crítica principis i mètodes d'avalucio de l'experiència d'usuari. A més es fomentarà la generació de coneixement compartit a l'aula a través de debats i fòrums temàtics.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'Avaluació Continuada (AC) es compon de quatre proves d'avaluació continuada. Les proves d'avaluació continuada són activitats eminentment orientades a l'avaluació de la usabilitat. Les activitats estan organitzades així:

PAC 1:  (10% de la nota final)

PAC 2:  (25% de la nota final)

PAC 3:  (40% de la nota final).

PAC 4: (25% de la nota final)

Lliurament d'activitats
Seguir l'avaluació continuada implica lliurar TOTES les activitats. El lliurament d'aquestes activitats es farà a través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC) dins de les dates previstes al calendari i seguint les indicacions dels enunciats publicats a l'aula. Les qualificacions també es publicaran en aquest espai.
És important ser puntual en el lliurament d'activitats. El retard en el lliurament implicarà una penalització en la nota.
El fet de lliurar el 50% de les activitats implica que obtindreu una nota final d'avaluació continuada. Per tant, la nota "No presentat" només s'aconseguirà en el cas que es lliuri menys del 50% de les activitats.

Incidències
Si hi ha qualsevol incidència, s'ha de comunicar amb anterioritat a la data de lliurament. La professora decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades.

Autoria de les activitats
El seguiment correcte de l'assignatura requereix el compromís de realitzar un conjunt d'activitats a partir d'un treball propi original d'acord amb les indicacions i pautes donades bé al Pla Docent o a la descripció de les activitats. En cas que es posi de manifest que no s'ha estat així, les activitats s'avaluaran amb una D. D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot arribar a implicar la pèrdua del dret a superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada, ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

Per superar l'assignatura és requisit realitzar totes les activitats pràctiques i aprovar l'avaluació continuada.

La nota final de l'assignatura es calcula a partir l'avaluació continuada (AC), tot seguint el model d'avaluació presentat en aquest pla docent.

Amunt

La professora mantindrà un diàleg constant amb l'estudiantat, guiarà el desenvolupament de les activitats i propiciarà la comunicació a l'aula. Hi haurà un feedback individual i també un de general. Cal tenir en compte que aquest darrer serà públic, per la qual com estudiants heu d'estar disposats a mostrar els vostres treballs i exposar-vos a les crítiques constructives.

Amunt