Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars Codi:  M4.603    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El curs aborda la temàtica de les dificultats de l'aprenentatge dels continguts escolars en quatre àrees curriculars: matemàtiques, llengua, ciències naturals i ciències socials. En el context d'aquest curs de màster, l'expressió dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars serà definida com el resultat d'un conjunt de pràctiques educatives, de processos d'ensenyament i aprenentatge, que es presenten com a problemàtiques a l'aula escolar, i que poden obstaculitzar, impedir o limitar l'aprenentatge dels continguts per part dels alumnes. Per tant, s'entén que aquestes pràctiques docents són susceptibles de ser millorades per part dels mestres i professors. En cap cas la noció de "dificultat d'aprenentatge" s'assimila al que seria un trastorn de l'aprenentatge.  

Per tant, des del nostre punt de vista seria més encertat parlar de "dificultats d'ensenyament i aprenentatge" que no limitar-nos a la denominació "dificultats d'aprenentatge".  Aquesta última sovint ha estat percebuda com un conjunt de problemes d'aprenentatge que té un alumne, i que han de ser "tractats" i resolts individualment, la majoria de les vegades per un professional expert extern a l'aula.  Des del punt de vista adoptat, alguns factors que poden fer que els processos d'ensenyament no promoguin de manera adequada els aprenentatges dels alumnes podrien tenir a veure amb determinades característiques del currículum, amb la forma de dissenyar la programació didàctica, amb la manera de desenvolupar els processos d'ensenyament i aprenentatge, o amb els processos d'avaluació de l'aprenentatge, entre molts d'altres.

Amunt

Aquesta assignatura s'emmarca en el pla d'estudis del Màster per tal de proporcionar una visió nova i alternativa que centra la seva mirada no només en el propi subjecte sinó en l'entorn i el context que l'envolta, especialment el context escolar com element que pot provocar o agreujar una dificultat de contingut curricular concreta.

Amunt

Els objectius bàsics d'aquesta assignatura són:

 • Comprendre el significat de les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge .
 • Analitzar, sintetitzar i aplicar el contingut sobre les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge  en casos pràctics.
 • Valorar i raonar críticament els continguts sobre les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge .
 • Comprendre el significat de les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres.
 • Analitzar, sintetitzar i aplicar el contingut sobre dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars  a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres.
 • Valorar i raonar críticament els continguts sobre dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres.
 • Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars .
 • Dissenyar (o valorar) un instrument o procediment per identificar les diferències individuals de les principals els dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars
 • Dissenyar propostes d'intervenció educativa en les principals els dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars
 • Desenvolupar propostes d'intervenció educativa en les principals  dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars
 • Avaluar propostes d'intervenció educativa en les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars.

 

Competències

Competències generals

 • Capacitat per analitzar y sintetitzar textos académics (llibres, capítols de llibresi artícles acadàmics) que permetin avaluar el coneixement en l'ámbit de les dificultats de aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Competències transversals

 • Llegir amb fluidesa textos académics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres

Competències específiques

 • Capacitat per a identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentage, així com les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a las necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.

Amunt

 • Les dificultats en l'aprenentatge escolar dels continguts curriculars.
 • Les dificultats en l'enseyament i l'aprenentatge dels continguts curriculars de matemàtiques, llengües, ciències naturals i ciències socials.
 • Identificació dels tipus de dificultats d'aprenentatge en cada àrea curricular.
 • Intervenció educativa en la prevenció i resolució de les dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques, la llengua, els continguts científics i les ciències socials, com a continguts curriculars.

Amunt

Material Suport
Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars PDF

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Amunt

Badia, A. (Coord.), Álvarez, I., Carretero, R., Liesa, E. i Becerril, L. (2012). Estrategias y competencias de aprendizaje en educación. Madrid: Editorial Síntesis.

Valls, J. i Llinares, S. (2011). Aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria. En J. M. Goñi (coord.). Didáctica de las matemáticas. Barcelona: Editorial Grao.

Ruiz, M.L. (2003). Aprendizaje y matemáticas. En M.C. Chamorro (coord.). Didáctica de las matemáticas para primaria. Barcelona: Pearson-Prentice Hall.

Badia, A. (coord.),Boadas, E., Fuentes, M. i Liesa, E. (2003). Actividades estratégicas de enseñanza y aprendizaje. Propuestas para fomentar la autonomía en el aprendizaje . Barcelona: CEAC.

Sánchez-Cano, M. (coord.) (2009). Aprenent i ensenyant a parlar. Barcelona: Pagès Editors.

Gómez Crespo, M.A. (2008). Aprendizaje e instrucción en Química. El cambio de las representaciones de los estudiantes sobre la materia. Madrid: CIDE/MEPSD.

Pérez Echeverría, M.P. (2009). Aprender para comprender y resolver problemas, en J.I. Pozo i M.P. Pérez Echeverría (eds.). Psicología del aprendizaje universitario: la formación de competencias , Madrid: Morata.

Insa, Y. (2012). Una avaluació per aprendre millor. Lleida: Pag.s.

Trepat, C.-A. (1999). Los procedimientos en historia. Un punto de vista didáctico. Barcelona: Graó.

Orts, M. (2011). L'aprenentatge basat en problemes. Barcelona: Graó.

Amunt

Cal reconèixer, en principi, que es tracta d'una assignatura complexa quant a continguts i, al mateix temps, interessant. La seva complexitat i naturalesa obliga potser -atenent al fet que el temps de treball en un semestre és curt- a fer un esforç particular en l'inici del treball, per compartir de seguida el sentit i el significat dels termes i els conceptes que després sortiran de manera constant i recurrent al llarg de l'assignatura.

El coneixement de la realitat educativa que pot aportar la pràctica, o el contacte amb algun centre escolar, és necessari per ajudar a situar, comprendre i poder exemplificar els continguts de la matèria i contrastar la pertinència de les propostes que es fan en relació a les àrees curriculars.

És una metodologia que combina l'anàlisi de la teoria i la seva aplicació pràctica. Es treballa tant individualment, en parelles, com en grups de 4 o 5 estudiants. El contacte amb la realitat de l'aula és necessari i fonamental per obtenir el màxim rendiment als continguts estudiats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

AVALUACIÓ CONTINUADA

 • Per a aprovar l'assignatura (C+, B o A) és obligatori lliurar totes les activitats. Segons la normativa de l'Avaluació Contínua establerta a la UOC, per considerar que s'ha seguit l'AC cal haver fet i lliurat com a mínim el 50% de les proves d'avaluació contínua. El no seguiment de l'AC es qualifica amb una N (equivalent a no presentat). És a dir, si no s'entreguen totes les activitats, s'obté una D/C- o una N. S'obté una N quan el que s'ha entregat representa menys del 50% de l'Avaluació Contínua. S'obté una D/C- quan el que s'ha entregat representa un 50% o més de l'Avaluació Contínua. 
 • LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES. Els/les estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una D/0. 
 • LLIURAMENT D'ACTIVITATS EN BLANC O FORA DE TERMINI. No lliurar una PAC dins del termini sense haver sol·licitat i tenir aprovat un ajornament justificat o lliurar un document en blanc comporta una N. 
 • La superació d'aquesta assignatura es basa en l'obligatorietat de:

- Lliurar totes i cada una de les activitats d'avaluació continua (PAC).

- Superar totes i cada una de les activitats d'avaluació continua com a mínim amb una C+.

- La intervenció en les activitats col·laboratives que impliquin la utilització de qualsevol tipus d'eina de participació, debats, fórum, blogs, wikis...

El no lliurament d'una PAC en la data indicada o una valoració de C- o D implica suspendre l'assignatura.

 • RECUPERACIÓ DE LES PAC. Només es podrá recuperar la PAC1 en el cas de rebre un suspens per motius de qualitat del treball o retard en el lliurament. Els estudiants que suspenguin per manca d'originalitat obtindran un suspens automàtic i no podran recuperar la PAC1, per tant, suspendran l'assignatura. Els estudiants podran fer la PAC de recuperació només si han lliurat la PAC i l'han suspès (C- o D). Per tant, si no s'ha lliurat una PAC, no es podrà recuperar. La nota de la PAC de recuperació serà de N a A (N, D, C-,C+, B o A). El professor enviarà a l'estudiant suspès el contingut de l'exercici de recuperació i el plaç de lliurament. Si s'obté menys qualificació a la PAC de recuperació que a la PAC original que s'ha recuperat, la nota que constarà en aquella PAC és la de la PAC de recuperació. Les PAC2 i PAC3 no tenen opció de recuperació, suspendre una d'elles implica suspendre directament tota l'assignatura.
 • AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS. Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius degudament justificats com ara l'hospitalització, accidents, malalties o altres circumstàncies que impedeixin la presentació de l'activitat en la data fixada. L'equip docent, en base als motius esgrimits, ha de valorar les circumstàncies i, en funció d'aquestes, ha d'acceptar o denegar l'ajornament. En cas d'acceptar-lo, fixarà una nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent:

L'estudiant obre una consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega). En aquest apartat ha d'indicar la següent informació:

Sóc estudiant del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjunto el document que ho justifica.

 • REVISIÓ DE NOTES DE PAC. Es podrà demanar una revisió de la nota de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà enviar un correu al/la professor/a col·laborador/a amb una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.
 • PROCÉS DE REVISIÓ DE LES NOTES FINALS DE L'ASSIGNATURA. A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, l'estudiantat podrà demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que estarà disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. En aquest espai es recolliran totes les dates i els passos a seguir.   

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

CARÀCTER ORIGINAL DELS TREBALLS

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge és indispensable que els treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual (excepte en el cas que l'activitat sigui de caràcter grupal), i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en una PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

El fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al professorat.

DISTRIBUCIÓ PONDERACIONS

La distribució de la ponderació de nota per cada PAC és la següent:

PAC1: 30%

PAC2: 40%

PAC3: 30%

IMPORTANT:

Els estudiants no podran utilitzar el treball que portaran a terme dins del projecte d'intervenció al Pràcticum com a treball per elaborar el TFM. D'aquesta manera, la Memòria del pràcticum i el lliurament final del Treball Final de Màster no podran ser el mateix treball. En cas que els treballs siguin els mateixos amb còpies literals de fragments de text o es faci servir el mateix cas d'intervenció, es considerarà manca d'originalitat i ambdós assignatures es puntuaran amb una D.  

Amunt

El 12 de juliol es publicaran les notes finals de l'assignatura (AC). Els estudiants podran sol·licitar una revisió de la nota final de l'assignatura fins dos dies després de la públicació de les notes finals. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per sol·licitar la revisió s'ha d'enviar un correu al professor col·laborador  de l'assignatura amb còpia al PRA exposant una explicació raonada sobre per què es demana la revisió on s'argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que s'han avaluat correctament.  Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es durà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies.

Amunt

Es proporcionaran dos tipus de feedback:

 • Feedback individual: el professorat proporcionarà feedback individual a través del RAC de l'aula per a cadascuna de les PAC: PAC1, PAC2, PEC3.
 • Feedback grupal: el professorat proporcionarà feedback grupal a l'espai aula a la primera PAC: PAC1.

Amunt