Ecosistema de l'esalut. Sistemes d'informació en salut Codi:  M4.850    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura "Ecosistema de l'eSalut. Sistemes d'informació en salut" ofereix una àmplia visió dels models i sistemes sanitaris existents a nivell internacional, així com dels Sistemes d'Informació en salut i de quines són les bases per a la integració dels serveis de salut. Finalment, ofereix una àmplia visió dels nous models de salut a la Nova Societat: l'eSalut.

Amunt

Aquesta és la primera assignatura obligatòria del Màster. És, per tant, una assignatura introductòria, amb un enfocament essencialment crític amb l'objecte d'ajudar a desenvolupar la capacitat d'analitzar i interpretar el complex món dels nous models de salut digital.

Amunt

 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, promoció, protecció i vigilància de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l’assignatura.

Amunt

Competències bàsiques:
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;
 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
Competències generals
 • CG1- Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert d'eSalut.
 • CG2- Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora
 • CG5- Prendre decisions basades en l'evidència per escollir la millora alternativa en cada situació, seguint un procés sistemàtic, responsabilitzant-se de les conseqüències de la decisió.
Competències transversals:
 • CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinar.
 • CT3 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat en la pràctica professional.
 • Competències específiques:
 • CE1- Detectar necessitats en l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions en eSalut que permetin optimitzar la promoció i gestió de la salut tant a nivell individual com poblacional.
 • CE3- Identificar, avaluar i utilitzar les solucions tecnològiques centrades en l'usuari que aportin més valor i siguin les més adequades per a la prevenció, promoció i maneig de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.
 • CE5- identificar i justificar els mecanismes de seguretat, la interoperabilitat, els estàndards de comunicació i la legislació de protecció de la informació que cal considerar en el desplegament de qualsevol servei d'eSalut.
 • CE6- Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes en l'àmbit de l'eSalut, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte clínic, econòmic i social.

Amunt

 • Organització del sistema sanitari
 • Sistemes d'Informació en salut
 • Bases per a la integració dels serveis de salut: la interoperabilitat i els estàndards.
 • Nous models de salut a la Nova Societat: l'eSalut

Amunt

Amunt

L'assignatura "Ecosistema de l'eSalut. Sistemes d'informació en salut" consta d’un material didàctic, i es complementa amb articles i documents científics i vídeos.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt