Ètica, legislació i reputació digital Codi:  M4.853    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La intervenció en salut a distància o eSalud obliga a adaptar-se al canvi de paradigma que això representa des del punt de vista ètic, legal i deontològic. És important identificar els aspectes clau de la responsabilitat i aquells aspectes legals  i deontològics vinculats amb els diferents professionals involucrats, en concret, el dret a la protecció de dades i les obligacions que estableixen els règims jurídics per a tota organització que tracti amb dades personals, juntament amb la valoració del paper del prestigi professional a través d'internet.

Amunt

Aquesta assignatura aporta els coneixements per poder realitzar una intervenció en eSalud  ètica, que compleix amb la legalitat, principalment la lay de protecció de dades, i segueix les recomanacions deontològiques de les diferents professions sanitàries involucrades, a més d'ajudar a la planificació de la gestió, protecció i defensa del prestigi i Internet del professional encarregat d'aquesta intervenció.


Amunt

El treball que es realitzarà amb l'assignatura pot impactar en moltes àrees. Entre una altra, destaquem que el  desenvolupament de les competències associades a l'assignatura pot ajudar al treball en:

 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, promoció, protecció i vigilància de la salut.

 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.

 • Centres de salut de diversa índole.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l'assignatura.


Amunt

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Competències generals

 • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els CG1- Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert d´eSalud.

 • Entendre les normatives vigents, així com els codis ètics rellevants, actuant sempre a l'empara d'ells en el disseny, avaluació o implementació de qualsevol projecte d'eSalud.

 • Prendre decisions basades en l'evidència per escollir la millora alternativa en cada situació, seguint un procés sistemàtic, fent-se responsable de les conseqüències de la decisió.

Competències transversals

 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinari.

 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat en la pràctica professional.

Competències específiques

 • Reconèixer les claus de l'estructura, gestió, organització i presa de decisions del sistema sanitari a nivell micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut

 • Identificar i justificar els mecanismes de seguretat, la interoperabilitat, els estàndards de comunicació i la legislació de protecció de la informació que han de considerar-se en el desplegament de qualsevol servei d'eSalud.

Amunt

L'ètica en la eSalud

 • Conceptes previs i relació de l'ètica amb altres disciplines: Ètica i moral, ètica i dret, bioètica
 • Els valors humans
 • Els drets de les persones
 • Ètica professional
 • Problemes ètics específics en l'àmbit sanitari
 • Comitès d'ètica

Responsabilitat i aspectes legals de la salut

 • Règim jurídic de la protecció de dades
 • Reglamento de mesures de seguretat
 • Règim sancionador
 • Elements tècnics de models de seguretat

Codis deontològics de la intervenció en salut a distància

 • Recomanacions deontològiques de la intervenció en salut a distància
 • Exemple de codis deontològics de la intervenció en salut a distància

La reputació online dels professionals de la salut

 • Què és la reputació online.
 • Com es crea la reputació online.
 • Els diferents elements que configuren una bona reputació online. Saber què elements depèn d'ells i quins no. I en què poden col·laborar.
Amunt

Afrontar els dilemes ètics de cada dia, sense perdre la salut Audiovisual
Codis deontològics: de la teoria a les bones pràctiques Audiovisual
Vídeo repte 3 Audiovisual
Vídeo repte 2 Audiovisual
Vídeo repte 4 Audiovisual
Vídeo repte 1 Audiovisual

Amunt

El treball de l'assignatura es planteja a partir de quatre reptes i les activitats d'avaluació contínua relacionades amb cadascun dels reptes. Per solucionar aquestes activitats, es facilitarà una guia de lectura per a cada repte, que és una primera aproximació al tema.


S'ha de tenir en compte el caràcter merament introductori d'aquestes guies. Es facilita un llistat de recursos de lectura per a cada repte, la consulta del qual és molt recomanable, però també és necessari buscar altres lectures de forma autònoma.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt