Disseny i gestió de projectes en eSalut Codi:  M4.855    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Actualment, la majoria de les activitats diàries de tota mena d'organitzacions, així com els seus professionals, s'estructuren en projectes. És el cas també dels professionals de la salut (tant si la seva formació base es en ciències de la salut, com una altra) que veuen organitzada una part de la seva activitat diària en projectes diversos: des de projectes de posada en marxa d'un nou servei o centre de salut, a projectes per desenvolupar una tecnologia o una eina que doni un servei concret a un tipus de pacient concreto. 

Qualsevol projecte cal concebre'l prèviament (fer el seu disseny, el primer concepte del títol d'aquesta assignatura) i desenvolupar-lo (fer-ne la gestió, el segon concepte del títol d'aquesta assignatura). El corpus de coneixement que aborda aquesta tasca de disseny i gestió de projectes és un corpus genèric que és d'aplicació als més diversos àmbits de l'activitat. Es a dir, serveix tant per la construcció d'un pont, com pel muntatge d'un espectacle escènic, passant evidentment pel nostre àmbit de la salut i, en concret de la salut digital. I per aquest motiu, aquest corpus no té a veure tant amb aspectes tècnics o científics concrets de l'àmbit del projecte, com amb aspectes i habilitats transversals com ara la capacitat de planificació, el control dels recursos econòmics o personals, la interacció amb els interessats que pertanyen a grups o departaments ben diversos, la previsió dels riscos o la adaptació als canvis sobrevinguts, entre d'altres.

Aquesta assignatura, doncs, introdueix ls mètodes utilitzats pel disseny i gestió de projectes en general i els treballa en el context concret del sector de l'eHealth. L' assignatura té com a objectiu proporcionar a l'alumne els coneixements bàsics i les capacitats de gestió de projectes perquè sigui un membre actiu de l'equip d'un projecte d'eHealth i pugui entendre el que s'espera d'un cap de projecte.

L'enfocament d'aquesta assignatura segueix essencialment la proposta del Project Management Body of Knowledge (PMBoK) promogut pel Project Management Institute (PMI). El PMBoK és un dels estàndards de facto existents per la gestió de projectes. De fet els certificats emesos pel PMI són cada cop més valorats. Com el seu nom indica, el PMBoK és un cos de coneixements o una guia de bones pràctiques; en definitiva, es tracta d'una "caixa d'eines" que un cap de projectes pot utilitzar com sigui necessari per a qualsevol treball. 

A més el PMBoK ofereix eines tant per projectes que des d'un inici tenen un abast clar i concret (els que es consideren projectes predictius o que poden predir-se o definir-se prou clarament des d'un primer moment) com per projectes on el seu abast, en el moment d'iniciar-los, no està encara prou definit (els que es consideren projectes adaptatius o àgils, és a dir, aquells que són difícils de predir o preveure i en els que cal anar adaptant-se a mesura que es concreta el seu abast). En aquesta assignatura abordarem ambdos paradigmes.

Finalment, l'assignatura presenta elements per abordar un altre aspecte clau d'un projecte: com obtenir finançament (tant si es tracta de projectes per llançar una startup, com per testejar una innovació o per dur a terme una investigació).


Amunt

Aquesta assignatura és de les comuns o obligatòries del Màster en Salut Digital. Està prevista per ser cursada idealment en el segon o tercer semestre. Pel seu caràcter introductori no requereix de coneixements previs.

Amunt

L'assignatura proporciona una pràctica bàsica com a membre d'un equip de projecte i una comprensió del rol de cap de projecte.  Per assolir el domini de la funció de cap de projecte, que no és l'objectiu d'aquesta assignatura, és necessari complementar-la amb una formació més especialitzada i introduir-se progressivament en la praxis professional de projectes més complexos amb la deguda supervisió.

Com hem dit abans, en l'actualitat la majoria d'organitzacions (també les de salut) s'estructuren total o parcialment per projectes. En conseqüència les habilitats treballades en aquesta assignatura son d'aplicació general en el context professional i habitualment benvingudes i sol·licitades als seus treballadors.

Amunt

Pel seu caràcter introductori no requereix de coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura és de les comuns o obligatòries del Máster en Salut Digital. Està prevista per ser cursada idealment en el segon o tercer semestre.

Aquesta assignatura es supera per Avaluació Continuada (no hi ha prova final) i tots els seus lliurables són obligatoris. A més exigeix que l'estudiant sigui constant, tant per seguir aquesta Avaluació Continuada com per llegir i entendre els continguts, alguns dels quals poden presentar-se en anglès. 

Amunt

La missió d'aquesta assignatura és proporcionar als estudiants una visió introductòria d'un mètode general vàlid per a la gestió de projectes. Es tracta de formalitzar el coneixement intuitiu que tothom té sobre què és un projecte: les etapes i la seva gestió; els aspectes transversals i la seva direcció. I presentar l'enfocament tradicional: el predictiu (quan sabem clarament què volem fer), i l'enfocament àgil o adaptatiu (quan no sabem clarament què volem fer)

Els objectius específics de la assignatura són els següents:

 • Entendre què és la gestió de projectes i entendre que la gestió d'un projecte d'un servei d'eHealth, no és el mateix que la creació o producció en sí d'aquest servei d'eHealth. És a dir, que cal diferenciar entre gestionar un projecte d'eHealth i produir el servei d'eHealth.
 • Comprendre les etapes, dimensions i processos de gestió de projectes i les seves relacions amb l'organització i les persones.
 • Comprendre i conèixer les principals referències metodològiques utilitzades en la assignatura, la seva organització i metodologia. Comprendre l'estructura del PMBOK i les diferents fases o grups de processos de les àrees de coneixement per la gestió del projecte així com els principals documents i lliurables (resultats) que es produeixen.
 • Comprendre els bàsics de les metodologies de gestió de projectes adaptatives o àgils  i el seu contrast amb les metodologies predictives.
 • Conèixer algunes possibilitats i fonts de finançament de projectes de eSalut segons la seva tipologia.

Les competències concretes que es treballaran segons es recullen a la memòria del màster són les següents:

Bàsiques

 • CB6- Tenir i comprendre coneixement que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resol.lució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de context més amples (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Generals  

 • CG2- Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora
 • CG3- Aplicar les tècniques d'investigació, recerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb l'eSalut
 • CG4- Entendre les normatives vigents, així com els codis ètics rellevants, actuant sempre a l'empara d'ells en el disseny, avaluació o implementació de qualsevol projecte d'eSalut

Transversals

 • CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinar.
 • CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • CT4 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Específiques

 • CE1- Detectar necessitats en l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions en eSalut que permetin optimitzar la promoció i gestió de la salut tant a nivell individual com poblacional
 • CE4- Reconèixer les claus de l'estructura, gestió, organització i presa de decisions del sistema sanitari a nivell micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut
 • CE6- Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes en l'àmbit de l'eSalut, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte clínic, econòmic i social.
 • CE7- Impulsar l'ús adequat de les eines de comunicació i màrqueting digital per a la promoció i millora de la salut.

Resultats d'aprenentatge

Així, la fita fonamental de la assignatura és que els estudiants obtinguin un nivell inicial en la gestió de projectes. Aquesta fita es concreta en aquests resultats d'aprenentatge:

 • RAP 1: Conèixer els fonaments de la Gestió i Direcció de Projectes (comprendre i estar familiaritzat amb els conceptes més importants, els processos, les eines, les tècniques i els documents que s'utilitzen en un projecte)
 • RAP 2: Entendre l'enfocament predictiu en els fonaments de Gestió i Direcció de Projectes
 • RAP 3: Entendre l'enfocament adaptatiu en els fonaments de Gestió i Direcció de Projectes
 • RAP 4: Saber actuar com a participant eficient en un projecte sota la direcció tècnica i la supervisió d'un cap de projecte.
 • RAP 5: Conèixer les possibilitats del finançament dels projectes en eSalut.

Amunt

 • El cicle de vida de la gestió de projectes.
 • Desenvolupament d'un projecte.
 • Tècniques de gestió de projectes adaptatius (àgils) basades en Scrum
 • Finançament de projectes d'eSalut

Amunt

Amunt

El treball de l'assignatura es planteja a partir de tres reptes i les activitats d'avaluació contínua relacionades amb cadascun dels reptes. Per solucionar aquestes activitats, es facilitarà un llistat de recursos de contingut per a cada repte, la comprensió dels quals és imprescindible per abordar les activitats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt