Lideratge, comunicació i màrqueting digital Codi:  M4.856    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura de Lideratge, Comunicació en Màrqueting Digital ofereix una visió sobre els aspectes de les comunicacions de màrqueting en les organitzacions de l'àmbit de la salut. A través d'ella, els estudiants podran conèixer com les empreses defineixen i dissenyen estratègies de comunicació, dirigides a diferents públics, tant interns com externs, adequant les accions de comunicació a les seves necessitats i oferint el màxim valor. 

Aquesta assignatura introduirà els temes més rellevants i importants sobre comunicació i màrqueting digital, fent un èmfasi especial en les noves idees i maneres d'aproximar-se a les diferents audiències a través dels mitjans digitals. I és que els directius de màrqueting i comunicació necessiten estar preparats per a actuar en el complex, dinàmic i, fins i tot, turbulent món dels negocis actual. I per a això es requereix que desenvolupin la capacitat de pensar i actuar liderant projectes que s'han de posar en marxa en un entorn incert.

Amunt

Els objectius i competències de l'assignatura són:
Competències Transversals:

CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinari. 
CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
CT4. Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.
CE4- Reconèixer les claus de l'estructura, gestió, organització i presa de decisions del sistema sanitari a nivell micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut
CE6- Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes en l'àmbit de la eSalud, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte clínic, econòmic i social.
CE7- Impulsar l'ús adequat de les eines de comunicació i màrqueting digital per a la promoció i millora de la salut.

Amunt

Repte 1. El Marketing digital en l’àmbit de la salut 

 • Challenges for marketing communications in the digital age
 • Chapter 1. introducing to digital Marketing (pp.4-41) Book Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital marketing. Pearson UK
 • Chapter 4. Digital Marketing Stratey (pp.136-185) Book Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital marketing. Pearson UK
 • L’e-pacient i les xarxes socials
 • Julio Mayol. Un metge a les xarxes socials
 • Inbound marketing - a new concept in digital business

Repte 2.  El lideratge en l’equip de Comunicació 
 • Desenvolupament de les competències directives: lideratge
 • Challenges for marketing communications in the digital age
 • The People Fluent Edge. The 5 Most Important Skills for Healthcare Leaders
 • Web de SEDISA. Sociedad Española de Directivos en Salud
 • Lideratge en l’àmbito sanitari. Blog María Teresa Pérez Jiménez

Repte 3. La comunicació en l’àmbit de la salut
 • La comunicacin com activitat directiva
 •  D+I Desenvolupant ideas, Llorente y Cuenca. Tendències de comunicació en salut: pacients més empoderats i un sector més proper
 • ZINKINN. Plataforma llançada per l’empresa ROCHE per innovadors enfocada a impulsar projectes sanitaris
 • Escuela Andaluza de Salud Pública amb formació de profesionals sanitaris

Amunt

Amunt

A banda del material docent de l'assignatura, durant el curs s'anirà proporcionant material complementari i s'activaran les eines necessàries per a desenvolupar les activitats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt