Metodologia de la recerca en eSalut Codi:  M4.857    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura pretén ser una introducció a la recerca en salut digital. En l'assignatura es tractaran els diferents aspectes de la metodologia de la recerca, des de la idea inicial o pregunta de recerca i el disseny i planificació de l'estudi fins a la difusió i l'impacte dels resultats obtinguts.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria que aportarà els coneixements bàsics relacionats amb la metodologia de la recerca. Es recomana cursar-la el semestre previ a la realització del Treball Final de Màster, ja que el producte final de l'assignatura serà el protocol del Treball Final de Màster.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l’assignatura.

Amunt

Competències bàsiques

CB6.- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
CB7.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Competències generals

CG2.- Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora.
CG3.- Aplicar les tècniques d'investigació, recerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb l'eSalut.

Competències transversals:

CT1.- Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinar.
CT3.- Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat en la pràctica professional.

Competències específiques:

CE1.- Detectar necessitats en l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions en eSalut que permetin optimitzar la promoció i gestió de la salut tant a nivell individual com poblacional.
CE6.- Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes en l'àmbit de l'eSalut, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte clínic, econòmic i social.
CE8.- Utilitzar de forma adequada les eines de programari estadístic necessàries per abordar els diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.

Amunt

 1. Formulació d'hipòtesis, objectius i preguntes de recerca
 2. Metodologia Quantitativa:
  • Bioestadística bàsica
  • Disseny d'estudis
  • Regressió lineal, no lineal i logística
  • Visualització de dades
  • Anàlisi de dades amb programes estadístics
 3. Metodologia de recerca qualitativa aplicada a eSalut
  • Delphi
  • Grups Nominals
  • Entrevistes
  • Enquestes i qüestionaris
 4. Comunicació de resultats científics
 5. Avaluació de l'impacte
 6. Disseny d'un protocol de recerca

Amunt

Investigación cualitativa aplicada a la salud PDF
Tècniques d'anàlisi de dades qualitatives Web
Redacció de textos científicotècnics PDF
Preparació de la presentació Audiovisual
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Evaluación del impacto Audiovisual
Presentació oral Audiovisual
Health Sciences Research Toolkit Web
Comunicació dels resultats científics Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt