Treball final de màster Codi:  M4.858    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El treball final de màster és un dels elements fonamentals del procés d'aprenentatge, i s'ha dissenyat com un instrument docent que facilita l'aplicació i integració de l'aprenentatge desenvolupat durant el màster en un context real de treball. Així mateix, complementa el procés d'avaluació contínua del programa des d'una perspectiva global i on es posaran de manifest l'adquisició de les competències professionals bàsiques, específiques i transversals pròpies de l'àmbit.

Amunt

El treball final de màster és una assignatura obligatòria que es cursa al final del màster i permet posar en pràctica les diferents competències adquirides durant el desenvolupament del màster.

Amunt

- Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, promoció, protecció i vigilància de la salut.
- Fundacions, organitzacions no governamentals, col•lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.

Amunt

És obligatori haver superat l'assignatura de Metodologia de la Recerca en eSalut per poder cursar el Treball Final de Màster.

Amunt

La realització del projecte permetrà desenvolupar les següents capacitats:

  • CE1 - Detectar necessitats en l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions d'eSalut que permetin optimitzar la promoció i gestió de la salut tant a nivell individual com poblacional.
  • CE2 - Dominar el llenguatge emprat per equips multidisciplinaris per poder actuar com a interlocutor i ser capaç de formular preguntes adequades que permetin una anàlisi de dades, la interpretació de resultats de la qual ajudi a generar solucions i emprendre accions.
  • CE4 - Reconèixer les claus de l'estructura, gestió, organització i presa de decisions del sistema sanitari a nivell micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.
  • CE5 - Identificar i justificar els mecanismes de seguretat, la interoperabilitat, els estàndards de comunicació i la legislació de protecció de la informació que cal considerar en el desplegament de qualsevol servei d'eSalut.
  • CE6 - Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes en l'àmbit de l'eSalut, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte clínic, econòmic i social. CE8 - Utilitzar de forma adequada les eines de programari estadístic necessàries per abordar els diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.

Amunt

En aquesta assignatura es desenvoluparà, de manera individual, el Treball Final de Màster (TFM). Aquest desenvolupament es farà de manera progressiva durant el semestre, seguint les indicacions dels professors responsables de l'assignatura i del tutor/a del TFM a l'aula i d'acord al calendari de lliuraments establert. Els estudiants podran escollir tres modalitats de TFM: projecte de recerca, revisió sistemàtica o disseny d'intervenció. L' estudiant haurà de fer 5 lliuraments obligatoris i avaluables, corresponents amb:

1) Definició del TFM

2) Desenvolupament del TFM (lliurament intermedi memòria)

3) Desenvolupament del TFM (lliurament final memòria)

4) Presentació del TFM

5) Defensa del TFM (virtual síncrona)

Amunt

Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Plantejament d'un estudi quantitatiu PDF
Health Sciences Research Toolkit Web

Amunt

Biblioteca Virtual de la UOC. Módulo 2. Cómo hay que iniciar una búsqueda". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 5. Cómo encontrar información especializada". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 9. Módulo 9. Cómo organizar la información encontrada". En Competencias Informacionales

Accés directe a:

UOC. Servei lingüístic. "Guia lingüística: català".

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: español"

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: inglés"

Guía práctica para la aplicación de la norma ISO 690 (citación bibliográfica) 2010.

Cómo citar bibliografía

Como citar recursos electrónicos

TERMCAT: Centre de Terminologia

RAE: Real Academia Española

Cerca de Bases de Dades

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt