Avaluació de les solucions en eSalut Codi:  M4.859    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'avaluació és un element crucial per garantir el desenvolupament futur de les noves solucions d'eSalut. Disposar d'evidència sorgida d'avaluacions de bona qualitat realitzades en diferents intervencions ajudaria a vèncer algunes de les barreres que obstaculitzen la seva implementació definitiva. Per aquest motiu, és recomanable que el disseny d'aquestes solucions s'abordi des d'una perspectiva holística, emfatitzant la importància del tot i la interdependència de les seves parts. Existeixen ja una sèrie de models que permeten avaluar intervencions d'eSalut. La identificació dels principals organismes referents en avaluació de tecnologies sanitàries així com dels principals organismes reguladors i certificadors de l'eSalut ens ajudarà també en aquest procés d'avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura aporta l'experiència els coneixements necessaris per al disseny, anàlisi i interpretació de models d'avaluació de solucions d'eSalut, mitjançant l'ús de les principals metodologies i indicadors utilitzats actualment, sobre la base de diferents models teòrics.

Amunt

El treball que es realitzarà amb l'assignatura pot impactar en moltes àrees. Entre d’altres, destaquem que el desenvolupament de les competències associades a l'assignatura pot ajudar al treball en:
 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, promoció, protecció i vigilància de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.
 • Centres de salut de diversa índole.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi; 
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals
 • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert en eSalut. 
 • Aplicar les tècniques de recerca, cerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb l'eSalut.
 • Entendre les normatives vigents, així com els codis ètics rellevants, actuant sempre a l'empara d'ells en el disseny, avaluació o implementació de qualsevol projecte d'eSalut.

Competències transversals
 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinari.
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional, ètica i responsable.

Competències específiques
 • Dominar el llenguatge emprat per equips multidisciplinaris per poder actuar com a interlocutor i ser capaç de formular preguntes adequades que permetin una anàlisi de dades la interpretació de les quals de resultats ajudi a generar solucions i emprendre accions.
 • Identificar, avaluar i utilitzar les solucions tecnològiques centrades en l'usuari que aportin major valor i siguin les més adequades per a la prevenció, promoció i maneig de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.
 • Identificar i justificar els mecanismes de seguretat, la interoperabilitat, els estàndards de comunicació i la legislació de protecció de la informació que han de considerar-se en el desplegament de qualsevol servei d'eSalut.

Amunt

 • Avaluació de tecnologies sanitàries
 • Avaluació de la eSalut: marcs teòrics
 • Avaluació formativa vs avaluació sumativa.
 • Regulació actual de les solucions i intervencions en eSalut
 • Identificació d'indicadors d'eficàcia i efectivitat.

Amunt

Amunt

El treball de l'assignatura es planteja a partir de tres reptes i les activitats d'avaluació contínua relacionades amb cadascun dels reptes. Per solucionar aquestes activitats, es facilitaran alguns vídeos explicatius, articles i altres documents, al costat de dues guies de lectura.

S'ha de tenir en compte el caràcter merament introductori d'aquests materials. Es facilita, a més, un llistat de recursos de lectura per a cada repte, la consulta del qual és molt recomanable, però també és necessari buscar altres lectures de forma autònoma.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt