Innovació i models de negoci en eSalut Codi:  M4.860    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Actualment i gràcies a l'augment en l'esperança de vida, l'augment de la mobilitat, l'augment de la cronicitat d'algunes malalties i la necessitat d'especialització dels professionals de la salut, el cost de la sanitat és molt elevat. A més l'ús de les TIC en altres àmbits també fa que la societat xarxa sigui el model que embranzida a la salut a convergir en eSalut, fins i tot a fusionar tots dos conceptes i a perdre l'actual diferenciació.

La cerca d'eficiència, eficàcia, qualitat i estalvi donen a la innovació en eSalut un paper principal en aquest camp ja que les TIC inspiren nous models de negoci, noves formes d'interacció entre les empreses i com es dominin, implementin i avaluïn aquests, marcarà la diferència entre la implementació de serveis nous o simplement la realització de proves pilot sense més recorregut.

Amunt

En finalitzar l'assignatura s'espera que l'estudiant sigui capaç d'identificar les necessitats i oportunitats de negoci de les empreses en eSalut, pel que podran redactar un pla d'empresa amb un model de negoci concret, a més de potenciar la cooperació entre empresa-acadèmia. Tot això dins d'un marc d'innovació constant per al que hauran de dominar la gestió i avaluació de la innovació, coneixent les barreres i facilitadors en la  presa de decisions.

Amunt

El treball que es realitzarà amb l'assignatura pot impactar en moltes àrees. Entre una altra, destaquem que el  desenvolupament  de les  competències  associades  a la  assignatura  pot ajudar al treball en:
 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, promoció, protecció i vigilància de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.
 • Centres de salut de diversa índole.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per a cursar l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Competencias generales
 • Generar ideas nuevas con el propósito de dar respuesta a las necesidades y demandas planteadas en el ecosistema de la salud, de forma imaginativa e innovadora 
 • Aplicar las técnicas de investigación, búsqueda, análisis y presentación de la información en cualquier ámbito relacionado con la eSalut
 • Entender las normativas vigentes, así como los códigos éticos relevantes, actuando siempre al amparo de ellos en el diseño, evaluación o implementación de cualquier proyecto de eSalud. 
 • Competències generals
 • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora 
 • Aplicar les tècniques de recerca, cerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la eSalut
 • Entendre les normatives vigents, així com els codis ètics rellevants, actuant sempre a l'empara d'ells en el disseny, avaluació o implementació de qualsevol projecte de eSalut.

Competències transversals
 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinari. 
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable. 
 • Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.
Competències específiques
 • Detectar necessitats en l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions en eSalut que permetin optimitzar la promoció i gestió de la salut tant a nivell individual com poblacional 
 • Reconèixer les claus de l'estructura, gestió, organització i presa de decisions del sistema sanitari a nivell micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut 
 • Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes en l'àmbit de la eSalut, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte clínic, econòmic i social. 
 • Impulsar l'ús adequat de les eines de comunicació i màrqueting digital per a la promoció i millora de la salut.

Amunt

 • Creació d'empreses en eSalut.
 • Identificació de necessitats i d'oportunitats de negoci Pla d'empresa.
 • Models de negoci.
 • Recerca translacional.
 • Cooperació empresa-acadèmia
 • Estratègies d'innovació
 • Gestió de la innovació
 • Mètriques de la innovació Barreres i facilitadors en la implementació de les diferents eines d'ajuda a la presa de decisions

Amunt

El treball de l'assignatura es planteja a partir de tres reptes i les activitats d'avaluació contínua relacionades amb cadascun dels reptes. Per a solucionar aquestes activitats, es facilitaran alguns vídeos explicatius i entrevistes junt dues guies de lectura per a cada repte.

S'ha de tenir en compte el caràcter merament introductori d'aquests vídeos i guies. Es facilita, a més, un llistat de recursos de lectura per a cada repte, la consulta del qual és molt recomanable, però també és necessari buscar altres lectures de manera autònoma.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt