Pràcticum Codi:  M4.861    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta matèria facilitarà, als estudiants que ho necessiten, poder familiaritzar-se amb el context professional de l'eSalut, ja sigui coneixent una experiència innovadora específica a través d'un professional expert, ja sigui posant-les en pràctica les competències treballades en el transcurs del Màster. En el Pràcticum, l'estudiant podrà adquirir aquelles competències que el capaciten professionalment per inserir-se en l'àmbit de la salut digital.   

Amunt

L'assignatura Pràcticum es una asignatura optativa de 4 ECTS, que equivalen a 70 hores de dedicació al centre de pràctiques i 30 hores corresponents a les activitats a l'aula virtual. El Pràcticum no forma part de cap de les especialitats possibles en el Màster.

Amunt

El treball que es realitzarà amb l'assignatura pot impactar en diferents àrees vinculades amb la salut digital, en concret:

 • Centres acadèmics especialitzat en salut digital
 • Empreses que desenvolupen o implementen diferents solucions de salut digital.

Amunt

Per començar a cursar el Mòdul de Pràcticum, l'estudiant no precisa de cap requeriment específic però es recomana haver superat els crèdits obligatoris del MU en Salut Digital

Amunt

Competències bàsiques:
 • Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals
 • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert d'eSalut.
 • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora

Competències transversals:
 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinar.
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

Competències específiques:
 • Detectar necessitats en l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions en eSalut que permetin optimitzar la promoció i gestió de la salut tant a nivell individual com poblacional.
 • Reconèixer les claus de l'estructura, gestió, organització i presa de decisions del sistema sanitari a nivell micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.

Amunt

Aquesta matèria pretén que els/les estudiants que ho necessitin es familiaritzin amb el context professional, ja sigui coneixent una experiència innovadora específica o bé a través d'un professional expert.

Les tasques que els estudiants hauran de dur a terme són:

 • Elaborar un currículum en format de vídeo.
 • Cercar informació sobre l'empresa receptora prèviament a la seva incorporació.
 • Definir el pla de treball consensuat amb el seu tutor de pràctiques.
 • Elaborar un portafoli que inclogui tots els projectes en els què s'haurà participat.
 • Elaborar un vídeo explicant l'experiència.

Amunt

Amunt

El treball de l'assignatura es planteja a partir de tres reptes i les activitats d'avaluació contínua relacionades amb cadascun dels reptes. Per solucionar aquestes activitats, es facilitarà un llistat de recursos de lectura per a cada repte, la consulta del qual és molt recomanable.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt