Gestió del canvi en les organitzacions de salut Codi:  M4.862    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Gestió del canvi en les organitzacions de salut facilita conceptes, marcs de referència i instruments per a fer front als continus canvis que experimenten les organitzacions. Per aquest motiu, en primer lloc, s'estudien els conceptes relacionats amb el canvi organitzatiu al sector sanitari, on el personal responsable d'aquestes organitzacions entendran què és el que està canviant en el seu entorn, i, per tant, com ho han d'afrontar en les seves organitzacions. En segon lloc, s'analitzarà el procés de gestió del canvi i la seva planificació per a l'èxit. Finalment, s'estudiarà la cultura del canvi i el rol del lideratge en aquest procés. 

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa de 4 crèdits ECTS que forma part de l'especialitat de "Gestió de la eSalut". L'assignatura aborda la visió global del canvi en les organitzacions per a que l'alumnat pugui planificar i implementar canvis amb garanties d'èxit. Es treballaran les competències que permeten adoptar i promoure actituds i comportaments cap al canvi, així com liderar i dirigir equips i projectes enfocats  cap a entorns complexes, dinàmics i globals.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per a cursar l’assignatura.

Amunt

Competències bàsiques:
CB6.- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. CB7.- Que l'alumnat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. CB8.- Que l'alumnat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
Competències generals:
CG2.- Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora. CG4.- Entendre les normatives vigents, així com els codis d'ètica rellevants, actuant sempre a l'empara d'ells en el disseny, avaluació o implementació de qualsevol projecte d'eSalut.  CG5.- Prendre decisions basades en l'evidència per a escollir la millor alternativa en cada situació, seguint un procés sistemàtic, responsabilitzant-se de les conseqüències de la decisió. 
Competències transversals:
CT1.- Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinar. CT2.- Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica y responsable.  CT4.- Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.  Competències específiques: CE4.- Reconèixer les claus de l'estructura, gestió, organització i presa de decisions del sistema sanitari a nivell micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.  CE6.- Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes en l'àmbit de l'eSalut, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte clínic, econòmic i social. CE7.- Impulsar l'ús adequat de les eines de comunicació i marketing digital per a la promoció i millora de la salut. 

Amunt

 • ¿Què és la Gestió del Canvi?
  • Comprendre la Gestió del Canvi
  • Conceptes fonamentals de la Gestió del Canvi
  • Gestió de Canvi en eHealth
 • La dualitat de la Gestió  del Canvi: persones i organitzacions
 • Gestionar la gestió del canvi: El Pla Executiu
  • Enfocaments i eines metodològiques per a la gestió del canvi
  • SIGE. Instrument d'intervenció estratègica en situacions de canvi
 • Lideratge en la Gestió del Canvi

Amunt

Amunt

El treball de l'assignatura es planteja a partir de tres reptes i les activitats d'avaluació contínua relacionades amb cadascun dels reptes. Per solucionar aquestes activitats, es facilitarà un llistat de recursos de lectura per a cada repte, la consulta del qual és molt recomanable. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt