Processos assistencials i eines presa de decisions en salut Codi:  M4.863    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Qualsevol procés assistencial depèn d'unes actuacions que s'orienten a donar valor afegit a aquestes actuacions, per la qual cosa són accions dirigides a generar valor afegit. Perquè hi hagi un valor afegit s'han de posar en marxa processos que realment hagin mostrat la seva evidència ja sigui mitjançant revisions sistemàtiques i metaanàlisis o altres eines (guies de pràctica clínica, apps o altres eines digitals). A més de conèixer les barreres existents i com intentar superar-les.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç d'identificar com es dissenyen i implementen els processos assistencials, el grau d'evidència i la implementació de diferents eines (analògiques o digitals) minimitzant les barreres i maximitzant els facilitadors, a més de poder dissenyar el procés d'elaboració d'una guia clínica basada en l'evidència la finalitat de la qual és afavorir la presa de decisions compartides entre ciutadans, pacients i professionals de la salut.

Amunt

El treball que es realitzarà amb l'assignatura pot impactar en moltes àrees. Entre una altra, destaquem que el desenvolupament de les competències  associades a la assignatura pot ajudar al treball en:

 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, promoció, protecció i vigilància de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.
 • Centres de salut de diversa índole.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per a cursar l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.


Competències generals

 • Aplicar les tècniques de recerca, cerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la eSalut.
 • Entendre les normatives vigents, així com els codis ètics rellevants, actuant sempre a l'empara d'ells en el disseny, avaluació o implementació de qualsevol projecte de eSalut. 
 • Prendre decisions basades en l'evidència per a triar la millora alternativa en cada situació, seguint un procés sistemàtic, responsabilitzant-se de les conseqüències de la decisió. 


Competències transversals

 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinari. 
 • Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.


Competències específiques

 • Detectar necessitats en l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions en eSalut que permetin optimitzar la promoció i gestió de la salut tant a nivell individual com poblacional.
 • Reconèixer les claus de l'estructura, gestió, organització i presa de decisions del sistema sanitari a nivell micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.
 • Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes en l'àmbit de la eSalut, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte clínic, econòmic i social.
 • Impulsar l'ús adequat de les eines de comunicació i màrqueting.

Amunt

 • Processos assistencials – continuïtat assistencial 
 • Evidència en la presa de decisions 
 • Revisions sistemàtiques i metaanálisis 
 • Guies de pràctica clínica: elaboració i implementació 
 • Eines digitals d'ajuda a la presa de decisions 
 • Presa de decisions compartides 
 • Apps per a l'ajuda a la presa de decisions 
 • Barreres i facilitadors en la implementació de les diferents eines d'ajuda a la presa de decisions

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt