Disseny i cocreació de solucions digitals en salut Codi:  M4.864    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Actualment el pacient és i ha de ser el centre de qualsevol sistema sanitari, i l'experiència del pacient és primordial a qualsevol tipus d'intervenció, més si s'està en constant innovació tecnològica i/o de procediments. Parlem de la salut participativa, de la interacció amb el pacient en la cocreació de l'assistència que rebrà, com repassarem en diferents experiènces exitoses. Els/les pacients i els diferents actors implicats en el sistema sanitari, han de formar part activa de l'equip que valora, dissenya i intervé en salut.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de valorar la importància i l'efecte del factor humà, com a punt central de la cocreació, en la interacció persona- ordenador i específicament en l'àmbit de la eSalut i la salut participativa. Podrà descriure, identificar i dissenyar les característiques bàsiques de qualsevol disseny centrat en el pacient, les seves etapes, processos i avaluació.

Amunt

El treball que es realitzarà amb l'assignatura pot impactar en moltes àrees. Entre d’altres, destaquem que el desenvolupament de les competències associades a l'assignatura pot ajudar al treball en:
 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, promoció, protecció i vigilància de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.
 • Centres de salut de diversa índole.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l’assignatura.

Amunt

Competències bàsiques
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats; 
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom. 

Competències bàsiques i generals:

Competències generals
 • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert d’eSalut.
 • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de forma imaginativa i innovadora.
 • Aplicar les tècniques de recerca, cerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la eSalut.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Competències transversals
 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinar.
 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat en la pràctica professional.
 • Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències generals
 • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de forma imaginativa i innovadora.
 • Aplicar les tècniques de recerca, cerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la eSalut.

Competències específiques
 • Dominar el llenguatge emprat per equips multidisciplinaris per a poder actuar com a interlocutor i ser capaç de formular preguntes adequades que permetin una anàlisi de dades la interpretació de les quals de resultats ajudi a generar solucions i emprendre accions. 
 • Identificar, avaluar i utilitzar les solucions tecnològiques centrades en l'usuari que aportin major valor i siguin les més adequades per a la prevenció, promoció i maneig de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.
 • Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes en l'àmbit de la eSalud, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte clínic, econòmic i social.

Amunt

 • Salut participativa i co-creació
 • L'experiència del pacient com a punt de partida per a la co-creació
 • Interacció persona-ordenador. El factor humà.
 • Disseny centrat en les persones, co-creació i disseny participatiu.
 • Mètodes i eines de disseny co-participatiu.
 • Mètodes d'avaluació de les propostes de disseny.
 • Casos d'èxit

Amunt

Quadern d'interacció PDF
Design Toolkit Web

Amunt

El treball de l'assignatura es planteja a partir de tres reptes i les activitats d'avaluació contínua relacionades amb cadascun dels reptes. Per a solucionar aquestes activitats, es facilitaran alguns vídeos explicatius i entrevistes junt dues guies de lectura per a cada repte.

S'ha de tenir en compte el caràcter merament introductori d'aquests vídeos i guies. Es facilita, a més, un llistat de recursos de lectura per a cada repte, la consulta del qual és molt recomanable, però també és necessari buscar altres lectures de forma autònoma.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt