Intro a la salut pública i l'organització sistemes de salut Codi:  M4.865    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Introducció a la salut pública i a l'organització del sistema sanitari" aprofundeix en el concepte i funcions de la salut pública, en el coneixement dels principals tipus d'estudis en epidemiologia i en l'organització del sistema sanitari.

Amunt

El complement formatiu es dirigeix a persones graduades o llicenciades en Biologia, Biologia Humana, Biotecnologia, Bioquímica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències de l'Activitat Física i Esport, Bioinformàtica, Ciències Biomèdiques, Enginyeria Informàtica, Tecnologia de la Telecomunicació i Informació i Documentació.

Amunt

  • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, promoció, protecció i vigilància de la salut.
  • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut. 

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l’assignatura.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

CB1 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB2 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB3 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG1- Aplicar les tècniques d'investigació, cerca, anàlisi i presentació de la informació que facilitin la presa de decisions.

CG2- Aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris, per tal de promoure la millora constant de la salut de la població.

Competències transversals:

CT1 - Saber utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut.

CT2 - Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

Competències específiques:

CE1- Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica, sanitària i social, preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones.

CE2- Comprendre i reconèixer els agents causants i els factors de risc que determinen l'estat de salut i afavoreixen l'aparició de patologies.

CE3- Identificar i analitzar els determinants de salut de la població, tant els genètics, com els dependents de l'estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.

CE4- Saber implementar programes o activitats de promoció de la salut, a nivell individual o col¿lectiu, contribuint a l'educació de la salut de la població, fomentant un ús racional dels recursos i desenvolupant processos d'educació que promoguin l'apoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.

Amunt

Aquesta matèria té com a objectiu proporcionar una aproximació a les diferents activitats i àrees de la Salut Pública. Els continguts que s'inclouen són:

Introducció a la salut pública: El procés de salut-malaltia. Determinants de la salut i conseqüències. Concepte i funcions de la salut pública. Promoció de la salut. Educació per a la salut. Prevenció de malalties. Prevenció primària, secundària i terciària. Prevenció universal, selectiva i indicada. Protecció de la salut. Vigilància de la salut pública: sistemes de vigilància.

Bases d'epidemiologia i mètodes epidemiològics: Concepte d'epidemiologia. Mesures de freqüència, associació i impacte. Principals tipus d'estudis i dissenys epidemiològics. Biaixos i causalitat. Bioètica en la investigació. Consentiment informat i comitès ètics. Fonts d'informació sanitària i demogràfica. Epidemiologia de les malalties transmissibles. Epidemiologia de les malalties cròniques més prevalents.

Organització de la salut: Organització del sistema sanitari. Models sanitaris. Polítiques de salut pública.

Amunt

Video repte 3 Audiovisual
Video repte 2 Audiovisual
Video repte 4 Audiovisual
Video repte 1 Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt