Intro. a l'ensenyament i a l'aprenentatge d'idiomes en-línia Codi:  M4.980    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura ofereix una visió global dels avenços que hi ha hagut a l’ensenyament i l’aprenentatge d’idiomes mitjançant la tecnologia i familiaritza a l’estudiant amb els elements a tenir en compte a l’hora de planificar l’actuació pedagogica quan es fa ús de la tecnologia en l’ensenyament d’un idioma: des de l'anàlisi de necessitats d’aprenentatge, passant per la identificació de perfils y la selecció d’eines i metodologies de l’ensenyament, fins a les diferents formes d’avaluació de l’aprenentatge.
L'estudiant relacionarà i aplicarà els diferents elements a un context d’ensenyament-aprenentatge determinat de forma pràctica i analitzara de manera crítica els resultats.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria del màster universitari en Ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia. En concret, és una assignatura de el bloc d'assignatures obligatòries Fonaments de l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia.

Amunt

És una assignatura dirigida a la formació de professionals del camp de l'ensenyament d'idiomes mitjançant l'ús de la tecnologia en entorns presencials, en línia o híbrids. Això inclou a dissenyadors de materials per a l'ensenyament / aprenentatge virtual d'idiomes, editors, i assessors de plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals.

Amunt

Per matricular-se, no cal haver cursat prèviament cap assignatura de el màster d'Ensenyament i aprenentatge d'idiomes mitjançant la tecnologia.

Amunt

Cal que l'estudiant disposi d'un nivell de la llengua vehicular (espanyol) igual o superior a l'B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per garantir que disposa de la fluïdesa necessària per comunicar-se i comprendre els continguts de el programa sense problema.

Es recomana a més un nivell de competència lectora en anglès igual o superior a l'B1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües per poder accedir a algunes fonts i recursos bibliogràfics que només estan disponibles en aquesta llengua.

Finalment, es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Amunt

Aquesta assignatura pretén contribuir a que l'estudiant desenvolupi les següents competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i especifiques (I):

 • (B10) Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • (G2) Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, textual, audiovisual, digital o multimèdia) per transformar-la posteriorment en coneixement mitjançant l'anàlisi i síntesi de la mateixa.
 • (G4) Aplicar els principis ètics i valors professionals en l'actuació docent.
 • (T1) Analitzar i interpretar textos acadèmics específics de la disciplina per aplicar-los en projectes pedagògics o de recerca, o transmetre el seu contingut mitjançant l'elaboració de documents de caràcter interactiu i expositiu.
 • (E1) Identificar les necessitats d'aprenentatge de l'alumnat tenint en compte la diversitat de perfils tecnològics i el context educatiu, i adequar l'ús de la tecnologia educativa a aquests aspectes.
 •  (E2) Analitzar i avaluar de forma crítica la potencialitat dels recursos i tecnologies existents i ser capaç de justificar el seu ús per a l'aprenentatge de llengües en contextos en línia o híbrids.


Aquestes competències van lligades a uns resultats d'aprenentatge que l'estudiant aconseguirà mitjançant la realització de les tasques proposades i pels quals serà avaluat:

 • Explicar el funcionament de diferents eines per identificar necessitats de l'alumnat.
 • Exposar i argumentar les decisions preses en el disseny d'un qüestionari per identificar les necessitats d'un grup d'alumnes en concret.
 • Identificar diferents formes d'elaboració de qüestionaris de necessitats de l'alumnat.
 • Analitzar els mètodes d'identificació de necessitats descrits en els materials de l'aula per a l'elaboració de l'propi qüestionari.
 • Identificar i aplicar els criteris teòrics a l'elaboració d'un qüestionari.
 • Dissenyar un qüestionari per recollir informació sobre la diversitat de necessitats d'aprenentatge d'un grup d'alumnes en concret.
 • Argumentar els resultats de l'qüestionari en base a les necessitats de l'alumnat.
 •  Identificar els estils d'aprenentatge de l'alumnat mitjançant diverses eines.
 • Analitzar la informació recopilada per poder prendre decisions sobre la selecció d'activitats i mètode d'ensenyament.
 • Diferenciar diversos mètodes d'ensenyament en funció de les necessitats i el perfil de l'alumnat.
 • Aplicar el coneixement dels recursos tecnològics a les necessitats i el perfil de l'alumnat.
 • Exposar la descripció de les activitats dissenyades en base als materials treballats a l'aula i les idees intercanviades amb altres companys.
 • Utilitzar l'eina d'avaluació de manera adequada i justificada per valorar l'actuació dels estudiants en les activitats dissenyades.
 • Exposar el criteri ètic de manera argumentada per a l'avaluació d'activitats.
 • Elaborar un sistema d'avaluació tenint en compte el format de cada activitat i els objectius d'aprenentatge de cadascuna d'elles.

Amunt

 • Funcionament de l'anàlisi de necessitats i elaboració d'eines per a la identificació de les necessitats dels alumnes.
 • Anàlisi de diferents estils d'aprenentatge i adaptació de materials didàctics.
 • Identificació de diferents mètodes per a l'ensenyament d'idiomes amb el suport d'eines tecnològiques i reflexió sobre els mètodes més adequats en funció de l'alumnat.
 • Identificació de diferents mètodes d'avaluació en funció de la metodologia d'ensenyament i les eines aplicades.

Amunt

Introducción a la enseñanza y al aprendizaje de idiomas en línea Web

Amunt


Els materials didàctics de el curs són d'autoaprenentatge i en format web i estan disponibles a l'aula. Consten de diverses unitats que exposen gradualment els continguts de l'assignatura, amb quadres, esquemes, i exemples. A més, plantegen activitats perquè l'estudiant pugui comprovar el grau de comprensió i domini dels coneixements adquirits. A part de l'material didàctic de suport docent de l'assignatura, l'estudiant farà ús d'una bibliografia per aprofundir en els temes tractats durant el curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt