Cultura i poder Codi:  M5.209    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es proposa realitzar un recorregut per les reflexions i debats existents sobre les diferents formes i estratègies amb les quals el poder intervé en el desenvolupament, l'expressió i l'evolució de la cultura: des de l'estudi de les formes institucionalitzades de legitimació del poder existents en el món contemporani o els conflictes que planteja la diversitat cultural i les respostes que s'han apuntat, a l'anàlisi de les polítiques de construcció del coneixement i la cultura, els mecanismes de representació de l'alteritat o les crítiques i aportacions realitzades pels teòrics subalterns. La matèria té un enfocament multidiscipinar que aplicarà metodologies i realitzarà estudis de cas propis de l'antropologia, la història o els estudis literaris.

Aquesta assignatura no té examen final i cal seguir i superar l'Avaluació continuada (AC). L'AC es basa en la lectura i discussió de textos, que es llegeixen de manera detallada i pels quals s'ofereix l'espai de Debat com a taller d'anàlisi col·laboratiu. D'altra banda, cal realitzar 4 proves d'avaluació continuada (PAC).

Amunt

OBJECTIUS

- Desenvolupar la capacitat de llegir i comprendre des d'una perspectiva crítica textos fonamentals que reflexionin sobre els conceptes bàsics de la matèria.

- Assolir la capacitat d'identificar les principals escoles i corrents intel·lectuals que reflexionen i han reflexionat al voltant de les qüestions de cultura i poder i valorar críticament aquests diferents enfocaments.

- Elaborar opinions i perspectives pròpies i fonamentades sobre els principals debats existents i argumentar-les per escrit en la forma d'un assaig acadèmic.


COMPETÈNCIES

Competències bàsiques:

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.


Competències transversals:

- Capacitat per analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar de manera clara, rigorosa i precisa.

 

Competències específiques:

- Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, i les anàlisis històriques que intenten explicar l'evolució de la cultura contemporània.

- Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

Amunt

L'assignatura reflexiona de manera àmplia sobre les següents temàtiques:

- La legitimació, la institucionalització i la reproducció del poder, especialment vinculat als estats hegemònics moderns, i les formes de resistència.

- Les relacions i desequilibris de poder en relació a l'alteritat i la diversitat cultural.

- L'imperialisme, el colonialisme, el postcolonialisme i els processos d'hegemonia i subalternitat.

- Les construccions polítiques de la cultura.

Amunt

Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Els estudis subalterns Audiovisual
La llarga ombra del colonialisme. Del postcolonisme al queer Àudio
Context intel·lectual de la postguerra. La influència de l’orientalisme Àudio

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt