Finances responsables Codi:  M6.337    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Finances Responsables es centra en el paper que exerceixen les finances sostenibles en relació amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament  Sostenible (ODS) i els fins de l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic.
Al llarg de l'assignatura estudiarem:

  • els conceptes principals de les finances basades en criteris ESG i la rellevància de la sostenibilitat en el sector financer
  • els diferents tipus de productes financers sostenibles i els criteris d'elegibilitat com a tals
  • la regulació i les iniciatives de la indústria (autoregulació) en la configuració de les finances sostenibles
  • les tendències actuals en l'àrea de finances sostenibles
  • com s'apliquen els mecanismes de finançament sostenible en les empreses i el seu reporting

Amunt

Màster en Sostenibilitat i Gestió de Responsabilitat Social: L'assignatura Finances Responsables es troba com a material obligatori dins de la Matèria 3: Implementació, mesurament i comunicació. Té una càrrega docent de 4 crèdits ECTS.
Màster en Direcció Financera: L'assignatura Finances Responsables es troba com a material optatiu dins del mòdul de Decisions d'Inversió. Té una càrrega docent de 4 crèdits
ECTS.

Amunt

Els coneixements adquirits en l'assignatura Finances responsables són d'utilitat per a:
- Assessors en estratègies ESG que apliquen els criteris de finances responsables en la planificació
estratègica
-Gestors d'actius financers que ofereixen en les seves carteres productes de finances sostenibles
-Analistes i directius de l'àrea de finances o altres analistes i directius amb la responsabilitat de la
redacció i/o supervisió dels informes integrats
-Professionals de control de gestió i de risc que han d'incloure els riscos ESG en la seva anàlisi.
-Professionals de la banca i altres institucions financeres

Amunt

No són necessaris coneixements previs per a seguir l'assignatura però és recomanable tenir un coneixement bàsic de finances i dels mercats financers.

Amunt

Les següents competències han estat assignades a l'assignatura de Finances Responsables:
MU en Sostenibilitat i Gestió de Responsabilitat Social:
CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
CE1 - Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en les organitzacions, incloent-hi les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.
CE2 - Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconeixent i analitzant les seves necessitats i expectatives, així com gestionant les relacions entre totes les parts interessades.
CE3 - Identificar i interpretar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions, sota el criteri de la sostenibilitat i la responsabilitat social, aplicant-los en la planificació de les seves estratègies.
CE5 - Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.
MU Direcció financera:
CT2: Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
CT4: Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.
CE3 - Identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i el seu finançament més adequat per a l'estratègia global de l'entitat, en el marc de la responsabilitat social.
CE5 - Interactuar i influir en els diferents grups d'interès amb la finalitat d'obtenir solucions òptimes a situacions complexes en l'àmbit de les finances.

Al final de l'assignaturas  l'alumnat podrà:

- Identificar i reflexionar sobre l'existent normativa a Espanya, Europa i internacional
-Avaluar com s'aplica la normativa, tant l'obligatòria com la voluntària, en diferents casos empresarials
-Reconèixer els criteris ESG en el context del Reporting Integrat i els Estats d'Informació No Financera (EINF).
-Utilitzar un llenguatge correcte i respectuós a la diversitat en el debat de l'aula
-Tenir actitud proactiva per al treball en equip i utilitzar adequadament l'entorn virtual
-Assessorar les organitzacions sobre els models de gestió responsable i sostenible, fomentantfinances tant útils per a aquestes com respectuoses i al servei d'un sistema econòmic estable i sostenible.
-Impulsar inversions que, a més dels criteris financers tradicionals, integrin en la presa de decisions altres criteris extra-financers lligats al respecte del medi ambient, la cohesió i el bon govern de les organitzacions.
-Avaluar l'impacte dels criteris ESG en els diferents grups d'interès de les organitzacions
-Defensar l'adopció dels criteris ESG en el reporting financer des d'un punt de vista economicofinancer
-Reconèixer els diferents índexs de referència per a les inversions financeres responsables
-Construir estrategias d'inversió emprant els índexs de referència per a les inversions financeres responsables
-Reconèixer els diferents models de projectes amb criteris ESG
-Aplicar la solució de finançament adequat segons el tipus de projecte ESG

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen de la següent manera:
1.Principis de les finances responsables
1.1 Marc regulador espanyol i internacional
1.2 L'impacte dels nous requeriments ESG a l'empresa i a les institucions financeres i de gestió
d'actiu
2. El reporting integrat
2.1 Significat i rellevància del reporting integrat
2.2 Models de reporting integrat en empreses de referència.
2.3 El desenvolupament d'índexs, certificacions i etiquetes sostenibles i el seu impacte en les organitzacions i l'impuls de les finances sostenibles.
3. El finançament i inversió responsables
3.1 Instruments de finançament per a projectes amb objectius ESG
3.2 La banca responsable
3.3 L'emprenedoria social
3.4 Característiques de la inversió responsable i de la inversió d'impacte
3.5 Instruments i mercats d'inversió responsable
3.6 Últimes tendències en finançament i inversió responsables

Amunt

Material Suport
El finançament responsable Audiovisual
El finançament responsable. Escenari d'estudi Audiovisual
La inversió responsable (audiovisual) Audiovisual
La inversió responsable. Escenari d'estudi Audiovisual
La financiación responsable (audiovisual) Audiovisual
La financiación responsable. Escenario de estudio Audiovisual
La inversión responsable. Escenario de estudio Audiovisual
El finançament responsable (audiovisual) Audiovisual
Report de sostenibilitat Audiovisual
Principios de las finanzas sostenibles y responsables Audiovisual
Inversión y financiación sostenible Audiovisual
Reporte de sostenibilidadd Audiovisual
Inversió i finançament sostenible Audiovisual
Principis de les finances sostenibles i responsables Audiovisual

Amunt

Alonso, A., y J. M. Marqués (2019). Innovación financiera para una economía sostenible, Documentos Ocasionales, n.º 1916, Banco de España.

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/19/Fich/do1916.pdf

Ayuso, J. (2019)."Discurso de apertura 2.º Taller de Finanzas Verdes sobre la incorporación de los riesgos climáticos por parte de las agencias de rating", Banco de España, 15 de noviembre.https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/opera/ayuso151119.pdf

Banco de España (2020). Expectativas supervisoras del Banco de España sobre los riesgos derivados del cambio climático y del deterioro medioambiental, 23 de octubre.

https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuVertical/Supervision/Normativa_y_criterios/Recomendaciones_BdE/Expectativas_supervisoras_sobre_riesgo_medioambiental_27102020.pdf

Barreira, Roi, y Julio Gálvez. (2023). "Riesgo climático y oferta de crédito en España". Boletín Económico - Banco de España, 2023/T1, 05. https://doi.org/10.53479/25069

BCE (2021)."Climate-related risks to financial stability", Special Feature, Financial Stability Review, mayo.https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/special/html/ecb.fsrart202105_02~d05518fc6b.es.html

Comisión Europea (2018)."Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible", Bruselas, 8 de marzo.

https://www.afi-research.es/InfoR/descargas/1737897/1612392/Plan-de-Accion-Financiar-el-desarrollo-sostenible.pdf

Couré, B. (2018)."Monetary policy and climate change", comparecencia en"Scaling up Green Finance: The Role of Central Banks", Network for Greening the Financial System, Deutsche Bundesbank and Council on Economic Policies, Berlín, 8 de noviembre.https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp181108.en.html

Delgado, M. (2019)."Discurso de clausura 2.º Taller de Finanzas Verdes sobre la incorporación de los riesgos climáticos por parte de las agencias de rating", Banco de España.https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Subgobernador/Arc/Fic/delgado151119-2.pdf

Delgado, M. (2020)."Comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico", Congreso de los Diputados, 10 de septiembre.https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/21765/1/delgado100920.pdf

Foro Académico de Finanzas Sostenibles (2020). Metodologías de análisis para el alineamiento de carteras financieras con la acción climática.https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/Z1xF2844/Monografia002_Alineamiento_de_carteras_financieras_final.pdf

Gimeno, R., y C. I. González (2022). The role of a green factor in stock prices. When Fama & French go green, Documentos de Trabajo, n.º 2207, Banco de España.https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/22/Files/dt2207e.pdf

Gimeno, R., y F. Sols (2020)."La incorporación de factores de sostenibilidad en la gestión de carteras", Revista de Estabilidad Financiera, n.º 39, otoño, Banco de España, pp. 181-202.https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/20/Factores_sostenibilidad.pdf

González, C. I. (2021)."Panorámica de iniciativas institucionales globales y europeas en finanzas sostenibles", Artículos Analíticos, Boletín Económico, 3/2021, Banco de España.https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T3/Fich/be2103-art30.pdf

GRI A short introduction to the GRI standards.https://www.globalreporting.org/media/wtaf14tw/a-short-introduction-to-the-gri-standards.pdf

Hernández de Cos, P. (2020)."La política económica y financiera ante los objetivos climáticos", discurso en el Club Español de la Energía, Madrid, 25 de febrero.https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/hdc250220.pdf

Lagarde, C. (2020)."Climate change and the financial sector", comparecencia de Christine Lagarde, President of the ECB, at the launch of the COP 26 Private Finance Agenda, Londres, 27 de febrero.https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211012~bfe7738d35.en.html

Marqués, J. M., y Romo, L. (2018)."El riesgo de cambio climático en los mercados y las entidades financieras: retos, medidas e iniciativas internacionales", Revista de Estabilidad Financiera, n.º 34, Banco de España, pp. 115-140.https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/18/MAYO/Articulo_Marques__Romo.pdf

Moreno, A. I., y T. Caminero (2020). Application of text mining to the analysis of climate-related disclosures, Documentos de Trabajo, n.º 2035, Banco de España.https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/20/Files/dt2035e.pdf

Romo, L. (2021). Una taxonomía de actividades sostenibles para Europa, Documentos Ocasionales, n.º 2101, Banco de España.https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Files/do2101e.pdf

Schnabel, I. (2020)."Never waste a crisis: COVID-19, climate change and monetary policy", Frankfurt am Main, 17 de juliohttps://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200717~1556b0f988.es.html

Vitórica Gutiérrez-Cortines, A. et al. (2021). Toolkit para atraer fondos públicos y privados para catalizar la inversión de impacto. Parte 3: La medición y gestión del impacto, MGI; SpainNab. Disponible enhttps://spainnab.org/images/pdfs_conocimiento/MGI_Toolkit%20Fondos_SpainNAB.pdf

Amunt

La metodologia de treball d'aquesta assignatura es basa en l'ús actiu per part dels estudiants i del consultor de les eines de què es disposa al campus virtual.

AULA CENTRADA EN L'ACTIVITAT

L'aula virtual de la UOC situa en el seu centre l'activitat d'ensenyament i aprenentatge. En la part superior hi ha el pla docent i les dates clau del curs (publicació, lliurament, solució i qualificació de cada activitat). En la part central s'exposen el plantejament i enunciat de l'activitat, les competències i resultats d'aprenentatge a aconseguir i l'accés als recursos d'aprenentatge necessaris per a la seva resolució.

Les activitats d'avaluació continuada s'han de lliurar a través del Registre d'avaluació continuada (RAC) que trobareu en el menú vertical de la part dreta. Tenint en compte que la data de lliurament de l'activitat és una data límit, és molt recomanable no apurar aquest termini. En l'espai Notes podreu consultar les qualificacions obtingudes en cadascuna de les activitats avaluables, així com els comentaris (feedback) que el professorat realitzi de la vostra activitat.


EL REPTE D'APRENENTATGE

Al llarg del curs es plantegen una sèrie de situacions relacionades amb l'àmbit acadèmic i/o professional de l'assignatura que estan definides al voltant d'un repte d'aprenentatge. Les situacions plantejades pretenen contextualitzar les activitats formatives i es basen en competències i resultats d'aprenentatge a aconseguir en aquestes activitats d'avaluació.

Partint de plantejaments definits a partir del repte treballareu les diferents activitats d'avaluació contínua i el fareu utilitzant recursos i continguts formatius que us proporcionarem per a cada repte/activitat.

CÀRREGA DE TREBALL

Els 4 crèdits d'aquesta assignatura es tradueixen en una càrrega de treball de 100 hores comptant la teoria (estudi dels mòduls i preguntes al consultor) i la pràctica (participació en els espais del campus, resolució d'exercicis i casos, etc.). Ha de tenir-se en compte que, depenent de l'experiència prèvia de cada estudiant, la seva facilitat pels continguts d'aquesta assignatura, o la pròpia dinàmica del curs, aquest nombre d'hores es pot veure incrementat o reduït en cada cas.

ESPAIS DE COMUNICACIÓ

En el menú vertical situat en la part dreta de l'aula trobareu els principals espais de comunicació. Mitjançant les eines de comunicació actualment disponibles, la interacció del professorat col·laborador amb l'estudiantat s'estableix d'acord amb les següents pautes orientatives:

Tauler. És el principal espai de comunicació unidireccional del professorat col·laborador cap a l'estudiantat, per la qual cosa és de lectura imprescindible per al seguiment del curs.

Durant tot el semestre trobareu, entre altres, les següents informacions:

-Orientacions per a afrontar l'estudi de cada capítol o apartat, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc.

-Especificació de les activitats a realitzar a fi de seguir l'avaluació continuada, així com els seus requeriments de presentació, dates de lliurament, etc.

-Posada en comú de respostes a dubtes i qüestions particulars que es considerin d'interès general per al grup.

-Indicacions per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada plantejades.

Fòrum. És un espai obert a iniciatives de l'estudiantat i del professorat col·laborador de l'assignatura. Es poden plantejar, entre altres, dubtes, temes d'actualitat, comentaris, etc. Us animem a fer un ús dinàmic del fòrum: participeu amb comentaris i suggeriments, per a crear un bon ambient a l'aula!

Un altre espai de comunicació que utilitzarem en aquesta assignatura és el:

Debat.Aquest és un espai obert a les iniciatives dels estudiants i del consultor de l'assignatura, on es podran plantejar temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els estudiants o el consultor desitgin posar en comú i debatre.

Comunicació multilingüe

Aquest Màster es desenvolupa en un espai de comunicació multilingüe, el que vol dir principalment, que els estudiants poden escollir l'idioma en què volen treballar l'assignatura i en què volen comunicar-se amb la resta dels estudiants. És per aquesta raó que els materials principals de l'assignatura, així com les PACs seran publicats tant en castellà com en català, els missatges dels professors i consultors seran també en aquests dos idiomes i el feedback es realitzarà en l'idioma en què ha estat redactada la PAC per part de l'estudiant. Així mateix, els estudiants hauran també enviar preferiblement les seves comunicacions a l'aula en aquests dos idiomes. Per facilitar aquest procediment l'espai de comunicació de l'aula (fòrum) disposa d'un motor de traducció automàtica a tres idiomes (castellà / català, anglès i francès). Així doncs, busquem crear un ambient i uns recursos amb els quals poder treballar contínuament una de les competències transversals d'aquest programa que no és una altra "la capacitat de treballar de manera productiva en un equip en xarxa o en un entorn virtual i multidisciplinari".

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Durant el semestre es proposaran 3 proves d'avaluació contínua (PAC). Per a superar l'assignatura caldrà lliurar les 3 PAC proposades i aconseguir una nota mitjana major a C+ (5).  

El ventall de qualificacions que l'estudiant pot obtenir és el següent: A (excel·lent), B (notable), C+ (aprovat), C-(suspens al límit de l'aprovat) i D (suspens). Per a determinar la nota final es tindrà en compte la mitjana de les notes parcials obtingudes; la progressió dels resultats pot determinar una nota en cas de dubtes entre una qualificació o una altra.

De cara a la nota final d'AC, les qualificacions qualitatives porten associades les següents qualificacions quantitatives:

A. Matrícula d'Honor (MH): 10 punts.
A. Excel·lent (SB): 9 - 10 punts.
B. Notable (NO): 7-8 punts.
C+. Aprovat (A): 5-6 punts.
C-. Suspens (EL SEU): 3-4 punts
D. Suspès (EL SEU): 0-2 punts.
N. No Presentat.
Qualsevol prova d'avaluació contínua no lliurada (N) o lliurada i qualificada amb D no serà considerada en el càlcul de la nota final de l'avaluació contínua.

Per a poder calcular la nota final d'avaluació contínua la nota mínima de cadascuna de les proves d'avaluació contínua ha de ser C-.

Per tant,

1) Si es lliura 1 activitat, la nota final de EC serà N.

2) Si es lliuren 2 activitats, la nota final de EC serà D.

3) Si es lliuren les 3 activitats, la nota final de EC serà la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes (sempre que la nota mínima de cada activitat sigui C-).

Prova d'avaluació addicional

Tindrà dret a realitzar una prova d'avaluació addicional per a superar l'assignatura l'estudiantat que compleixi alguna de les següents situacions:

1) No haver lliurat una activitat i tenir les altres dues aprovades.

2) Tenir una activitat qualificada amb D i les altres dues aprovades.

3) Tenir una qualificació final de EC de C- havent aprovat com a mínim una activitat (cas d'una C+ i dues C-).

Aquesta prova farà referència a tots els continguts i competències de l'assignatura i haurà de contestar-se íntegrament. La qualificació màxima que es pot obtenir en aquesta Prova addicional és una C+, que farà una mitjana d'amb la resta de notes obtingudes al llarg del curs. La nota obtinguda en la prova addicional substituirà a la de la prova no lliurada o la que té una qualificació menor.

FALTA D'AUTENTICITAT I ORIGINALITAT ACADÈMICA

Com s'indica a l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent, el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiantat i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La falta d'autenticitat i autoria té lloc a través del plagi o de la còpia:

Plagi: l'ús de fonts escrites (llibres i articles, incloent els mòduls didàctics de la UOC) o de documentació present a la xarxa, sense fer esment de la seva procedència i fent-les passar com a pròpies.

Còpia: l'ús total o parcial de textos idèntics extrets de treballs d'altres estudiants o del mateix estudiant (autoplagi), sense referenciar correctament les fonts. 

En cas de detectar plagi o còpia en els lliuraments de les PACs, les conseqüències per a totes les persones implicades seran les següents:

  • Se suspèn l'activitat lliurada amb una D/0 i, si el professorat ho considera, l'avaluació continuada i/o l'assignatura. 
  • Amb independència de l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, els suspens per mal ús del sistema de l'avaluació continuada recaurà, per igual, sobre tots els estudiants implicats -sense que sigui rellevant el vincle existent entre els mateixos-.
  • Aquesta conducta quedarà reflectida en un registre a disposició de tot el professorat per si considera oportú revisar la resta d'activitats d'avaluació continuada de les assignatures matriculades dels estudiants implicats.
  • En cas de detectar reiteració, juntament amb les accions comentades, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui d'acord amb la normativa acadèmica de la UOC.

El professorat responsable de l'assignatura informarà als estudiants implicats de les conseqüències del seu plagi/còpia mitjançant un missatge dirigit a la seva bústia personal. 

La UOC i els Estudis d'Economia i Empresa habilitaran els mecanismes que considerin oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

No hi ha avaluació final. L'assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació continuada.

Amunt

Un cop finalitzat el termini d'entrega, i si escau (en aquesta assignatura no procedeix, són casos pràctics individualitzats), es publicarà una proposta de solució orientativa a mode d'indicacions, que permetrà contrastar-la amb les respostes pròpies per tal de detectar encerts, errades.

Mitjançant el registre d'avaluació continuada, hi haurà accés a la nota de cada activitat d'avaluació. El consultor informarà de la seva publicació i, si escau, indicarà els errors més freqüents que hagi detectat en les tasques de correcció de les activitats entregades. En qualsevol cas, si sorgeixen dubtes al respecte, sempre es podran demanar aclariments.

En els casos que sigui necessari, el consultor farà comentaris personalitzats.

Amunt