Comunicació responsable Codi:  M6.338    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Comunicació Responsable és un acostament cap a les principals formes de gestionar la comunicació en valors per part de les entitats. L'estudiant podrà conèixer com les entitats enfronten la difusió del seu compromís cap a la comunitat, el medi ambient, la igualtat, el territori i altres realitats, com un dels aspectes primordials per a la seva reputació i el seu propòsit, afectant la seva comunicació interna i externa. L'estudiant entrarà en contacte amb nous mètodes de comunicació innovadora, responsable i adaptada als valors intangibles que impregnen la cadena de valor de les entitats, incidint en la seva activitat diària, la seva projecció de futur i la seva relació amb els grups d'interès.

La comunicació responsable és un eix transversal en les empreses que cada vegada ha crescut i guanyat en importància en el context digital i social en el qual ens trobem immersos. El propòsit de l'entitat necessita de canals i eines de comunicació per a fer partícips als seus grups d'interès i, per tant, consolidar la posició de l'entitat cap a la societat i en coherència amb les seves activitats, serveis i productes. En la gestió de la responsabilitat social i de la sostenibilitat, la comunicació té una importància primordial, ja que la construcció del relat amb valors de l'entitat és determinant per a la seva percepció de cara a les persones treballadores, les persones usuàries, les entitats col·laboradores i tots els col·lectius amb els quals les entitats comparteixen el seu compromís social

Amunt

Objectius

Introduir el debat entorn de l'aplicació i posada en pràctica per part de les entitats de la comunicació responsable. Fomentar el debat a través dels arguments i contraarguments de l'estudiantat, que haurà de validar les seves opinions a través de clars exemples de comunicació responsable. Per tant, serà l'estudiantat qui opinarà sobre l'impacte real que els mereix aquesta forma de comunicació cap a les organitzacions que la duen a terme i els seus grups d'interès que la perceben.

Competències

Competència general
CG1 - Abordar d'una manera innovadora i donar una resposta satisfactòria a les necessitats i les demandes de les organitzacions i la societat, creant, modificant o introduint els elements necessaris per a això.

Competències básiques
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals
CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada.

Competències específiques
CE1 - Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en les organitzacions, incloent les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.
CE2 - Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconeixent i analitzant les seves necessitats i expectatives, així com gestionant les relacions entre totes les parts interessades.
CE3 - Identificar i interpretar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions, sota el criteri de la sostenibilitat i la responsabilitat social, aplicant-los en la planificació de les seves estratègies.
CE4 - Dissenyar i executar les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions en les diferents àrees funcionals i en els diferents elements de la cadena de valor.


Amunt

Realment es fa un ús coherent i transparent de la comunicació responsable?
Quines són les formes de comunicació en la gestió de la responsabilitat social?
Realitzen les entitats una correcta comunicació dels ODS amb els quals diuen que s'alineen?
És un pla de comunicació una eina indispensable per a la comunicació responsable?
En tots els casos es pot considerar l'alineament amb causes socials com a part de l'estratègia de Responsabilitat Social i, per tant, de la Comunicació Responsable de l'entitat?

Amunt

Material Suport

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt