Consum responsable Codi:  M6.340    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Consum Responsable està concebuda per a aproximar a l'estudiantat a la responsabilitat en el consum i perquè adquireixin un coneixement teòric i especialment pràctic dels diferents conceptes relatius a l'ètica del consum.

La responsabilitat en el consum s'analitza des de la perspectiva de les persones consumidores. Posteriorment es presenten les accions que una organització pot dur a terme per a contribuir al consum responsable dels seus productes. Finalment, s'analitzen les xarxes alimentàries alternatives i els circuits curts de comercialització / circuits de proximitat.

Amunt

L'assignatura Consum responsable és una assignatura optativa en el pla d'estudis del Màster en Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social.

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Objectius

 • Conèixer les bases i conceptes entorn del consum responsable, identificant les principals àrees d'activisme d'aquest.
 • Conèixer les diferents iniciatives del tercer sector i de l'economia responsable, així com les relacions en matèria de consum responsable que poden tenir les organitzacions amb la societat.
 • Conèixer els circuits curts de comercialització i les xarxes alimentàries alternatives i aprofundir en aspectes rellevants relatius al seu desenvolupament i impuls.

Competències

Competència general

 • CG1 - Abordar d'una manera innovadora i donar una resposta satisfactòria a les necessitats i les demandes de les organitzacions i la societat, creant, modificant o introduint els elements necessaris per a això.

Competències bàsiques

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals

 • CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Competències específiques

 • CE2 - Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconeixent i analitzant les seves necessitats i expectatives, així com gestionant les relacions entre totes les parts interessades.
 • CE4 - Dissenyar i executar les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions en les diferents àrees funcional

Amunt

1. L'ètica del consum des de la perspectiva del consumidor.  

 • Els orígens del consum responsable.
 • Com està canviant la demanda? La sostenibilitat i la responsabilitat
 • Com a projectes individuals i col·lectius en la societat actual.
 • S'està creant un nou tipus de consumidor?
 • Existeix realment un perfil sociodemogràfic del consumidor responsable?
 • Consum responsable: una iniciativa de dalt-a baix o de baix-a dalt?


2. L'ètica del consum des de la perspectiva de les organitzacions.

 • Iniciatives del tercer sector.
 • Iniciatives d'economia responsable.
 • Les relacions de les organitzacions amb la societat.

3. Circuits curts de consum/circuits de proximitat.

 • La capacitat transformadora dels circuits de proximitat: l'exemple del sistema agroalimentari
 • Els circuits curts de comercialització: definició i tipus.
 • Normatives i polítiques a considerar per als circuits curts de comercialització.
 • Eines per a la posada en marxa de circuits curts de comercialització.
 • La comunicació i la construcció de confiança.

Amunt

Material Suport

Amunt

Podeu accedir als materials de l'assignatura des de l'aula. Disposeu de diferents formats per consultar els recursos docents (html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre).

En el seu conjunt, els recursos d'aprenentatge responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, els conceptes s'il·lustren amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals, i sovint incorporen diferents recursos que faciliten el seu aprenentatge.

Els mòduls didàctics han estat elaborats per la Dra. Eleni Papaoikonomou, Ariadna Benet i Mònico, Marina Di Masso, Daniel López García i Lluís Valle Martín. Constitueixen el material més important del curs on s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura.

Així mateix, disposeu d'altres fonts d'informació i recursos d'aprenentatge que us poden ser d'utilitat i interessants per l'estudi de l'assignatura.

Amunt

Aula centrada en l'activitat

L'aula virtual de la UOC situa en el seu centre l'activitat d'ensenyament i aprenentatge. En la part superior es troben el pla docent i les dates clau del curs (publicació,lliurament, solució i qualificació de cada activitat). En la part central s'exposen el plantejament i enunciat de l'activitat, les competències i resultats d'aprenentatge a aconseguir i l'accés als recursos d'aprenentatge necessaris per la seva resolució.

Les activitats d'avaluació continuada s'han de lliurar a través del Registre d'avaluació continuada (RAC) que trobareu en el menú vertical de la part dreta. Tenint en compte que la data de lliurament de l'activitat és una data límit, és molt recomanable no apurar aquest termini. En l'espai Notes podreu consultar les qualificacions obtingudes en cadascuna de les activitats avaluables, així com els comentaris (feedback) que el professorat realitzi de la vostra activitat.

El repte d'aprenentatge

Al llarg del curs es plantegen una sèrie de situacions relacionades amb l'àmbit acadèmic i/o professional de l'assignatura que estan definides al voltant d'un repte d'aprenentatge . Les situacions plantejades pretenen contextualitzar les activitats formatives i es basen en competències i resultats d'aprenentatge a aconseguir en aquestes activitats d'avaluació.

Partint de plantejaments definits a partir del repte treballareu les diferents activitats d'avaluació continuada i ho fareu utilitzant recursos i continguts formatius que us proporcionarem per a cada repte/activitat.

En la nostra assignatura, plantejarem els següents reptes:

0. Aprenguem sobre el nostre consum responsable amb diaris personals

1. Què és el consum responsable? Esbrinem què significa!

2. Ens estem quedant sense temps? Què han de fer les empreses per complir amb el seu paper social?

3. Consumir local o no? Tenen capacitat transformadora els circuits curts de comercialització?

Espais de comunicació a l'aula

En el menú vertical situat en la part dreta de l'aula trobareu els principals espais de comunicació. Mitjançant les eines de comunicació actualment disponibles, la interacció del professorat col·laborador amb l'estudiantat s'estableix d'acord amb les següents pautes orientatives:

Tauler. És el principal espai de comunicació unidireccional del professorat col·laborador cap a l'estudiantat, per la qual cosa és de lectura imprescindible per al seguiment del curs.

Fòrum. És un espai obert a iniciatives de l'estudiantat i del professorat colaboradorde l'assignatura. Es poden plantejar, entre altres, dubtes, temes d'actualitat,comentaris, etc.

Debat. En aquest espai es desenvoluparan algunes de les respostes de les activitats d'avaluació continuada.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada és l'opció recomanada en la nostra universitat i la triada en la titulació per la superació de les diferents assignatures que componen el pla d'estudis.

Aquesta assignatura només es podrà superar per la via de l'Avaluació Continuada (AC).

El seguiment de l'avaluació continuada requereix un esforç important de l'estudiantat, però constitueix un factor clau per la consecució reeixida dels objectius de l'assignatura.

Durant el semestre es proposaran 3 proves d'avaluació continuada (PAC1, PAC2 i PAC3). Serà necessari que es realitzin i lliurin totes per optar a superar l'avaluació continuada. La qualificació final es basarà en la mitjana de les notes obtingudes en els diferents exercicis d'avaluació continuada (amb un pes de cadascuna en la nota final del 30%).

També s'oferirà una altra activitat, la PAC0, la qualificació de la qual tindrà un pes del 10% sobre la nota final. Es tracta d'una activitat pràctica que consisteix a mantenir un diari personal sobre consum responsable durant un període de temps. El professorat us facilitarà més informació sobre aquesta activitat quan comenci el curs.

Una vegada tancat el termini de lliurament de les activitats, el professorat facilitarà la solució orientativa de l'exercici a través de l'aula i farà constar en el Registre d'Avaluació Continuada la qualificació individual relativa a les activitats que han estat lliurades. El ventall de qualificacions que es pot obtenir és el següent: A, B, C+, C- i D.

Qualsevol prova d'avaluació continuada no lliurada (N) o lliurada i qualificada amb D no serà considerada en el càlcul de la nota final de l'avaluació continuada. La nota mínima de les PAC per poder obtenir nota final d'avaluació continuada haurà de ser C-.

Falta d'autenticitat i originalitat acadèmica

Com s'indica en l'apartat "Informacions sobre l'avaluació en la UOC" d'aquest pla docent, el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiantat i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La falta d'autenticitat i autoria té lloc a través del plagi o de la còpia:

Plagi: l'ús de fonts escrites (llibres i articles, incloent els mòduls didàctics de la UOC) o de documentació present en la xarxa, sense fer esment de la seva procedència i fent-les passar com a pròpies.

Còpia: l'ús total o parcial de textos idèntics extrets de treballs d'altres estudiants o del mateix estudiant (autoplagi), sense referenciar correctament les fonts.

En cas de detectar plagi o còpia en els lliuraments de les PACs, les conseqüències per totes les persones implicades seran les següents:

 • Se suspèn l'activitat lliurada amb una D/0 i, si el professorat ho considera, l'avaluació continuada i/o l'assignatura.
 • Amb independència de l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, el suspens per mal ús del sistema de l'avaluació continuada recaurà, per igual, sobre tots els estudiants implicats -sense que sigui rellevant el vincle existent entre aquests-.
 • Aquesta conducta quedarà reflectida en un registre a la disposició de tot el professorat per si considera oportú revisar la resta d'activitats d'avaluació continuada de les assignatures matriculades de l'estudiantat implicat.
 • En cas de detectar reiteració, juntament amb les accions comentades, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui d'acord amb la normativa acadèmica de la UOC.

El professorat responsable de l'assignatura informarà els estudiants implicats de les conseqüències del seu plagi/còpia mitjançant un missatge dirigit a la seva bústia personal. La UOC i els Estudis d'Economia i Empresa habilitaran els mecanismes que considerin oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

La qualificació final de l'assignatura estarà basada en les qualificacions obtingudes en les PAC0, PAC1, PAC2 i PAC3, tenint en compte la ponderació de cadascuna de les activitats d'avaluació i l'obligatorietat de realitzar i lliurar les PAC1, PAC2 i PAC3.

Als estudiants que no lliurin cap de les activitats establertes o el lliurament d'una única PAC en l'avaluació continuada se'ls assignarà la qualificació N ("no presentat").

Els estudiants que lliurin dues PACs però no realitzin la tercera obtindran una qualificació final d'avaluació continuada de D (suspens).

Prova addicional

Els estudiants que hagin suspès l'assignatura amb una qualificació de C- (havent aprovat com a mínim una activitat), o bé aquells que hagin deixat de lliurar una de les activitats tenint les altres dues aprovades, excepcionalment podran realitzar una Prova d'Avaluació addicional en del període de docència de l'assignatura. Aquesta prova es referirà a tots els continguts de l'assignatura i haurà de ser contestada íntegrament.

La qualificació màxima que es pot obtenir en aquesta prova addicional és una C+, i aquesta nota reemplaçarà la de la prova no lliurada o la nota de la prova que tingui la qualificació més baixa.

Les Proves d'Avaluació addicional enviades fora de termini es consideraran com no lliurades i, per tant, l'estudiant mantindrà la qualificació d'avaluació continuada inicial.

Matrícula d'Honor

La Matrícula d'Honor podrà atorgar-se a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final pròxima o igual a 10. Cal destacar que el nombre de Matrícules d'Honor assignades no pot excedir del cinc per cent dels estudiants matriculats en l'assignatura en cada curs acadèmic.

El professorat col·laborador, amb el vistiplau del Professorat Responsable, decidirà l'assignació de Matrícules d'Honor tenint en compte diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les activitats o la participació a l'aula, entre altres consideracions.

Amunt

Una vegada finalitzat el termini de lliurament de les proves d'avaluació continuada, podreu accedir a les solucions d'aquestes. La solució orientativa és una eina important d'aprenentatge. Us recomanem que contrasteu les respostes orientatives amb les vostres i que detecteu els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació i d'aprenentatge fonamental per garantir l'adequat seguiment de l'assignatura.

Mitjançant el registre d'avaluació continuada, accedireu a la qualificació de cada prova d'avaluació. Les qualificacions es publicaran habitualment en el termini d'una setmana des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El professorat informarà en el tauler de la seva publicació i proporcionarà un feedback global dels errors més freqüents que s'hagin detectat durant la correcció de les activitats lliurades en el conjunt de l'aula. Així mateix, a través del registre d'avaluació continuada el professorat proporcionarà feedback personalitzat als estudiants que consideri oportú per al seu procés d'aprenentatge.

Podeu sol·licitar aclariments o revisió de la vostra prova al professorat fins a una setmana després de la publicació de les qualificacions.

Amunt