Producció i direcció en gestió cultural Codi:  M7.215    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura està dissenyada per oferir als estudiants alguns coneixements pràctics de producció necessaris per poder aplicar en els seus projectes professionals de futur. Es tracta de diferents eines que compaginen l'arquitectura necessària per ser capaç de desenvolupar projectes en el camp professional.


En la professió de la gestió cultural s'utilitzen diferents tècniques provinents d'altres disciplines que s'han adaptat a les necessitats i especificitats del sector cultural. En aquest procés, la gestió cultural ha acumulat una sèrie de pràctiques i procediments propis que tenen el seu impacte en l'objectiu d'obtenir millors resultats.


Hem de reconèixer que en la seva trajectòria, la gestió cultural ha aconseguit importants resultats dels quals hem après i que han contribuït a la seva consolidació professional, però és veritat també, que val la pena evitar fórmules més basades en el sentit comú i la intuïció, que en procediments específics amb més garanties. En el nostre sector hem observat cert nivell d'improvisació que a poc a poc, gràcies a una voluntat de professionalització per part dels agents culturals, es va substituint per metodologies, tècniques, instruments i formes de treball més ordenat. D'aquí que actualment disposem de més informació sistematitzada sobre com engegar certes accions i consolidar determinats objectius en gestió cultural.


Aquest escenari més clar ens permet ara disminuir en certa mesura riscos que, sense aquestes eines de les quals ara disposem, poden conduir a resultats negatius i a no aconseguir els objectius previstos. Afortunadament, l'experiència de professionals en actiu, amb anys de trajectòria en el sector, ens permet transmetre un coneixement que fins fa algunes dècades no existia i que avui pot contribuir molt a l'èxit de les propostes dels nous gestors culturals.


L'assignatura proposa a l'estudiant un recorregut pels coneixements adquirits en la pràctica d'un grup de professionals en actiu que ofereixen de forma ordenada la seva experiència. Aquests professionals han estructurat en un format de material docent el seu propi saber, de tal forma que pugui contribuir en el procés de formació de nous gestors culturals o bé suposar un suport per a aquells gestors amb experiència que desitgen treballar de forma més estructurada o engegar noves iniciatives. Inclou quatre temes clau de la producció i la direcció en gestió cultural, que tracten les temàtiques més recurrents a l'hora d'engegar accions en aquest camp professional.

Amunt

La gestió cultural és un camp de coneixement molt professional amb una càrrega important en l'àmbit de la pràctica. El màster busca un equilibri, per tant, entre continguts de tipus teòric i continguts que facultin per a la pràctica professional. Aquesta assignatura s'incorpora en aquest segon tipus d'assignatures per a la pràctica.


Aquest equilibri d'assignatures és important en l'exercici professional perquè evidentment una idea haurà de tenir un contingut de base ric i pertinent, però també serà necessari saber com portar-la a la realitat. L'assignatura forma part dels coneixements que facilitaran aquest procés de la idea a la seva realització i l'objectiu de garantir un bon nivell d'impacte.

 

Amunt

L'assignatura s'orienta cap a la formació de gestors culturals en els àmbits de direcció d'organitzacions culturals en relació amb la seva constitució, la gestió dels recursos econòmics i humans i l'alineació de la seva activitat amb el marc legal. Així mateix inclou continguts orientats cap a la producció d'esdeveniments i activitats culturals en els seus diferents àmbits i necessitats.

Amunt

No és necessari disposar de coneixements previs. Tot i així, alguns dels continguts hauran de ser contextualitzats a través de les Pràctiques d'Avaluació Continua per una millor alineació i utilitat en relació amb l'àmbit territorial de cada estudiant.

Amunt

Tal com es detalla en el Pla d'estudis del màster, aquesta assignatura optativa forma part de l'especialitat de direcció i producció en gestió cultural i és molt recomanable que s'acompanyi de les altres assignatures recomanades per l'especialitat. Els estudis recomanen àmpliament seguir alguna de les especialitats descrites en el Pla d'Estudis en tant aquesta orientació definirà el Treball de Final de Màster (TFM).

Amunt

OBJECTIUS 
 • Conèixer els diferents elements i tècniques de la producció cultural. 
 • Capacitat de direcció d'una producció. 
 • Dissenyar un pla d'empresa, models de negoci i estratègies amb èxit.
 • Tenir coneixements sobre diferents instruments de gestió.
 • Conèixer els diversos models i estratègies de gestió financera aplicada a projectes culturals.
 • Capacitat d'elaboració de plans de comunicació i màrqueting.
 • Identificar diferents aspectes legals que intervenen en projectes culturals.

COMPETÈNCIES 

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Competència per gestionar el coneixement necessari per al desenvolupament de funcions professionals i de recerca en el camp de la gestió de la cultura amb pensament crític i compromís ètic. 
Competències transversals:
 • Competència per organitzar el propi treball d'acord amb la seva funció en una estructura organitzativa, les característiques del projecte amb iniciativa i capacitat de lideratge. 
Competències específiques:
 • Competència per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals.
 • Capacitat d'adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.
 • Capacitat per aplicar els marcs normatius i legislatius de referència per a l'activitat cultural local, nacional i internacional en el desenvolupament de la seva funció com a gestor cultural.

Amunt

Aquesta assignatura es fixa les següents àrees d'actuació:

 • Instruments per a la gestió d'organitzacions culturals 
 • Finançament de projectes i produccions culturals
 • Màrqueting i comunicació
 • Gestió i creació d'empreses i entitats culturals
 • Aspectes jurídics i legislatius derivats de la producció cultural

Per a això s'estructura en 4 unitats temàtiques que agrupen els continguts de l'assignatura en fitxes específiques de la següent forma:


LES ORGANITZACIONS CULTURALS I EL GESTOR CULTURAL

Aquesta unitat inclou informació introductòria que pretén situar el concepte de gestor cultural com a professional amb un encàrrec específic i una posició determinada en l'àmbit social. De la comprensió del gestor cultural com a professional, la unitat planteja a l'estudiant continguts que li permetin situar-ho en el marc de les organitzacions culturals com a camp organitzacional amb naturalesa pròpia. En el terreny organitzacional, l'estudiant comprendrà què és una organització cultural i que la defineix i diferència d'un altre tipus d'organitzacions. Així mateix, inclou nocions bàsiques de la direcció d'aquest tipus d'organitzacions i aquells aspectes que és necessari considerar des de la posició d'un professional que assumeix la responsabilitat d'engegar i coordinar aquest tipus d'estructures. Inclou les següents dues fitxes específiques:

 • Fitxa 1.1 LA GESTIÓ CULTURAL I EL GESTOR CULTURAL
 • Fitxa 1.2 ORGANITZACIONS CULTURALS

ÀMBITS DE LA DIRECCIÓ I L'ADMINISTRACIÓ DE LES ORGANITZACIONS CULTURALS

Un dels àmbits que acostumen provocar més sensació de complexitat és l'administratiu, ja que suposa prendre en compte tot un seguit de aspectes normatius i legals que en un primer contacte semblen inabastables i difícils de comprendre. Paradoxalment, l'àmbit administratiu, precisament pel seu alt nivell de regulació, està molt més estructurat que d'altres àmbits de la gestió cultural. Aquesta estructuració hauria de percebre's més com un avantatge que com una dificultat, ja que suposa menys opcions, per tant menys marge d'error. És un àmbit pragmàtic que, coneixent els seus funcionaments bàsics, pot ser un gran aliat d'una gestió eficaç.

La unitat abasta, de forma genèrica (en tant cada context disposa del seu propi marc normatiu, laboral, fiscal, etc. i resultaria inviable i arriscat intentar oferir informació vàlida per a tots els territoris nacionals i locals del món), aquells àmbits que poden constituir la base d'una bona direcció i administració d'una organització cultural. Entenem organització cultural en aquesta unitat, com aquella unitat que gestiona accions en l'àmbit cultural, ja sigui de petites dimensions (organització unipersonal, per exemple) o de gran format. S'organitza en les següents quatre fitxes específiques:

 • Fitxa 2.1 FORMES JURÍDIQUES
 • Fitxa 2.2 FINANÇAMENT
 • Fitxa 2.3 GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 • Fitxa 2.4 GESTIÓ LABORAL

PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS

En aquesta Unitat s'inclouen quatre àmbits bàsics de la producció d'activitats i esdeveniments culturals, amb l'excepció que cada esdeveniment o activitat imposa les seves pròpies necessitats. En aquest aspecte la professió ha avançat molt en l'estructuració de la pràctica que condueix a l'engegada de l'acció cultural. Gràcies a un període llarg de prova i error, avui podem dir que la producció en cultura té els seus propis procediments, com els tenen altres àmbits productius. Aquest període ha donat també com a fruit la consolidació de professionals especialitzats i cada vegada més aquests professionals reivindiquen la necessitat de dominar certs àmbits de la producció per obtenir millors resultats. Per la seva banda, les organitzacions culturals, cada vegada busquen més aquest tipus de professionals i es va abandonant la idea que en cultura una mateixa persona pot fer-ho tot; cada àmbit té el seu professional i cada professió requereix els seus coneixements especialitzats.

La unitat ens mostra aquesta varietat d'habilitats i professionals i presenta de forma estructurada, els coneixements de quatre professionals en cada matèria, organitzats en les següents quatre fitxes:

 • Fitxa 3.1 PLANIFICACIÓ, PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS
 • Fitxa 3.2 PRODUCCIÓ
 • Fitxa 3.3 PRODUCCIÓ TÈCNICA
 • Fitxa 3.4 COMUNICACIÓ, MÀRQUETIN I GESTIÓ DE PÚBLICS

GESTIÓ D'ACTIVITATS I AVALUACIÓ

Aquesta unitat és fonamentalment pràctica i proposa posar en joc els coneixements de les unitats anteriors amb una perspectiva: aconseguir el màxim impacte de les activitats i produccions culturals. L'objectiu és trobar l'equilibri entre una bona i correcta aplicació d'eines, tècniques, instruments etc. de direcció i producció cultural i la voluntat d'observar i provocar un impacte positiu allà on es duen a terme.

El domini de processos eficients al servei d'accions i esdeveniments culturals pot donar com resultat una gestió eficaç, però si l'acció o esdeveniment no té cap repercussió en el context en el qual hem treballat, és molt possible que es perdi en la història i no es repeteixi. En aquest sentit la unitat planteja un exercici de posada en pràctica dels coneixements adquirits en les unitats anteriors, però posant el focus en l'estudi d'impacte d'una petita producció fictícia i la seva avaluació final. Consta d'una única fitxa tipus guia i documents complementaris:

 • Fitxa 4.1 AUGMENTI L'IMPACTE DELS ESPECTACLES QUE CONTRACTA i Annexes

Amunt

Producció tècnica Audiovisual
Producció executiva Audiovisual
Comunicació Audiovisual
Direcció executiva Audiovisual
La gestió d'equips en organitzacions culturals PDF
La producció tècnica d'esdeveniments culturals PDF
Planificació i gestió de la proposta de valor d'un projecte cultural PDF
Les formes jurídiques i els projectes culturals PDF
La producció cultural PDF
La gestió econòmica i del pressupost als projectes culturals PDF
La gestió laboral als projectes culturals PDF
Finançament de projectes culturals PDF
Organitzacions culturals PDF

Amunt

Unitat 1: LES ORGANITZACIONS CULTURALS I EL GESTOR CULTURAL
Fitxa 1.1 LA GESTIÓ CULTURAL I EL GESTOR CULTURAL
Alfons Martinell Sempere - Director honorífic Càtedra UNESCO
Fitxa 1.2 ORGANITZACIONS CULTURALS
Alfons Martinell Sempere - Director honorífic Càtedra UNESCO

 • Recursos complementaris:
  Teoria de les organitzacions - Carles Ramió


Unitat 2: ÀMBITS DE LA DIRECCIÓ I L'ADMINISTRACIÓ DE LES ORGANITZACIONS CULTURALS
Fitxa 2.1 FORMES JURÍDIQUES
Antònia Vallès - Consultora de gestió
Taína López Cruz - Gestora cultural
Fitxa 2.2 FINANÇAMENT
Antònia Vallès - Consultora de gestió
Taína López Cruz - Gestora cultural
Fitxa 2.3 GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Antònia Vallès - Consultora de gestió
Taína López Cruz - Gestora cultural
Fitxa 2.4 GESTIÓ LABORAL
Antònia Vallès - Consultora de gestió
Taína López Cruz - Gestora cultural

 • Recursos complementaris:
  Carpeta de documents d'administració laboral i fiscal - Recopilatori de documents

Unitat 3: PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS
Fitxa 3.1 PLANIFICACIÓ, PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS
Javier Brun - Director de Cultura de la municipalitat d'Osca
Fitxa 3.2 PRODUCCIÓ
Fran Arnau - Director de LINK Produccions
Fitxa 3.3 PRODUCCIÓ TÈCNICA
Jordi Tarrida - Director tècnic de l'Auditori de Girona
Fitxa 3.4 COMUNICACIÓ, MÀRQUETIN I GESTIÓ DE PÚBLICS
Taína López Cruz - Gestora cultural
Mariana Dornelles - Comunicadora social

 • Recursos complementaris:

  Documents Adjunts de la Fitxa 3.4 - Carpeta de plantilles de producció (riders, fulls de ruta, etc.)

  Guies ràpides de producció per sectors - Javier Brun

  Altres guies i manuals de producció i comunicació

Unitat 4: GESTIÓ D'ACTIVITATS I AVALUACIÓ
Fitxa 4.1 AUGMENTI L'IMPACTE DELS ESPECTACLES QUE CONTRACTA
Michaël Gueulette - Clown gestual i assessor de programadors i gestors culturals

 • Recursos complementaris:
  La evaluación de proyectos y procesos culturales - David Roselló Cerezuela
  KULTURSISTEMA. Matriz para la interpretación y mapeo de los ecosistemas culturales y creativos - Ricardo Antón y Roberto Gómez de la Iglesia

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt