Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Codi:  M9.000    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.- Descripció de l'assignatura 

Aquesta assignatura, integrada en el mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat, és de caràcter obligatori i té per objectiu l'estudi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Aquesta figura constitueix un dels tributs que posseeix una major importància dins el conjunt del nostre sistema tributari, tant des del punt de vista de la recaptació obtinguda com de la incidència social del gravamen. A més, es tracta d'un impost cedit a les comunitats autònomes de regim comú. En conseqüència, les modificacions normatives d'aquest import suposen alterar la posició del contribuent en el sistema tributari.
En aquest sentit convé destacar que l'IRPF és un dels impostos que més canvis normatius ha patit en els darrers temps. La falta d'estabilitat normativa de la figura principal del nostre sistema tributari s'explica, en gran part, per motivacions de política fiscal. La idea d'un sistema d'impostos racionalment ordenat, coherent i coordinat cedeix en moltes ocasions davant les motivacions conjunturals que impulsen canvis en la regulació de les diverses figures que el composen.
 
L'IRPF és un tribut directe, personal i subjectiu, que grava la renda de les persones físiques amb residència habitual en el territori espanyol de manera periòdica i amb caràcter progressiu. Ara bé, des del model d'impost sobre la renda global de caràcter sintètic establert el 1978, en què la base imposable es determinava com la suma algebraica dels diversos components de renda, que s'integraven i compensaven entre si pràcticament sense limitacions, s'ha produït una evolució que ha conduit a la implantació d'un tribut com el que està ara vigent, marcadament analític, en què cada un dels components de la renda dels contribuents reben un tractament diferenciat en funció de l'origen o la font d'on prové.

Amunt

La present assignatura, de caràcter obligatori, està integrada en el mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat i també forma part del curs d'especialització "Imposició directa" del Postgrau de Sistema Tributari.

Amunt

Objectius i competències   Competències específiques: 
- Consulta i ús correcte de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals) 
- Capacitat d'anàlisis, síntesi i de relació de les normes i figures tributàries. 
- Capacitat d'interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global. 
- Anàlisi crític de l'ordenament tributari i de la seva aplicació. 

Competències generals: 
- Ús a un nivell avançat d'Internet, bases de dades jurídic-tributàries i altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal. 
- Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
- Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària en les Administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria.

Objectius d'aprenentatge - Conèixer els aspectes generals de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, especialment, els seus caràcters bàsics, les fonts normatives i l'àmbit d'aplicació del tribut.  - Determinar l'abast de la sujecció a aquest impost, fonamentalment pel que fa als aspectes personals, materials i temporals, així com a la delimitació de les rendes exemptes.  - Identificar les principals normes relatives al contribuent del tribut, sobre tot en relació amb la residència habitual en territori espanyol i l'atribució i individualització de rendes.  - Entendre els diversos règims de determinació de la base imposable (estimació directa, objectiva i indirecta) i conèixer els seus aspectes més rellevants.  - Distingir els diferents elements que conformen la capacitat normativa sotmesa a gravamen, concretament en relació amb la definició i la determinació de la renda gravada en els rendiments del treball, el capital, activitats econòmiques i guanys i pèrdues patrimonials.  - Comprendre les regles especials de valoració de l'Impost (operacions vinculades i rendes en espècie). - Identificar les diferents classes de renda a efectes del càlcul de l'IRPF i conèixer com opera el sistema d'integració i compensació de rendes, tant a la base imposable general com a la de l'estalvi. - Assimilar el mecanisme d'aplicació del mínim personal i familiar del contribuent de l'impost, així com comprendre com es calcula la base liquidable general i de l'estalvi i com s'apliquen les reduccions sobre la base imposable del tribut.  - Assimilar els mecanismes de càlcul de l'impost respecte la determinació de la quota estatal, així com respecte a la de la quota autonòmica.  - Identificar els aspectes rellevants de la tributació familiar i la gestió de l'impost, com l'obligació de declarar, l'autoliquidació, l'esborrany de declaració, la comunicació de dades, els pagaments a compte, les liquidacions provisionals i les obligacions formals.

Metodologia d'avaluació
La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs.

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

Continguts bàsics
 

Els mòduls que composen el contingut d'aquesta assignatura són els següents:

Mòdul didàctic 1. Fet imposable i contribuents 
1. Aspectes generals de l'impost 
2. Fet imposable 
3. Contribuents 

Mòdul didàctic 2. Determinació de la renda gravada 
1. La renda gravada 
2. Mètodes de determinació de la base imposable 
3. Determinació dels rendiments subjectes 
4. Guanys i pèrdues patrimonials 
5. Regles especials de valoració 

Mòdul didàctic 3. Classes de renda i base liquidable
1. Classes de renda 
2. Integració i compensació de rendes 
3. Base liquidable 

Mòdul didàctic 4. Quota i deduccions 
1. Mínim personal i familiar 
2. Gravamen estatal 
3. Gravamen autonòmic 
4. Quota diferencial 

Mòdul didàctic 5. Règims especials i gestió 
1. Tributació familiar
2. Règims especials 
3. Gestió de l'impost

Amunt

Introducció Impost sobre la renda de les persones físiques PDF

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis proposats als mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment en els continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El pla docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les guies d'estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1 a 5 del material didàctic de l'asssignatura que es troben disponibles dins de l'apartat "Recursos d'aprenentatge" de l'aula.

 2. Recursos de l'aula:

 - Mementos de fiscalitat (accés electrònic). 

- Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.

 - Enllaços amb les principals institucions tributàries d'interès.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt