Impost sobre Societats i Comptabilitat Codi:  M9.001    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Descripció de l'assignatura

Aquesta assignatura, integrada en el Mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat (MUF), és de caràcter obligatori i es dedica a l'estudi de l'Impost sobre Societats (IS) i la comptabilitat.  

En primer lloc, s'abordaran aquells conceptes de comptabilitat necessaris per entendre l'IS, doncs no s'han d'oblidar les importants relacions existents entre aquest impost i la comptabilitat mercantil. Igualment s'estudiarà el funcionament de la comptabilitat financera o comptabilitat externa d'empresa, la qual cosa permetrà tenir un millor enteniment de l'empresa i dels impostos que l'afecten.  

En concret, l'existència d'un impost que gravi la renda de les persones jurídiques es fonamenta en el fet de que, si no es grava la renda en el moment en què l'obtenen les societats, en molts casos mai s'arribarà a sotmetre-la a imposició, en poder-se evitar que aquesta renda arribi finalment a mans dels socis. Així, l'IS posseeix una gran eficàcia recaptatòria i serveix com a mecanisme de control de les fonts de renda, per la qual cosa provoca molt poc rebuig social i constitueix, a més, un eficaç instrument de política econòmica.  

En aquest cas, la determinació de la renda gravable es resol recorrent al concepte de benefici empresarial, així com emprant, amb aquesta finalitat i amb una rellevància cada vegada major, la comptabilitat empresarial.  

Així doncs, en relació amb l'IS, s'examinarà, per una banda, el règim general de determinació de l'Impost, en especial pel que fa a la determinació de la base imposable i als ajustaments extracomptables que són necessaris per a la seva liquidació. D'aquesta forma, es prestarà una especial atenció als elements de identificació i de quantificació del deute tributari, de la mateixa manera que s'examinaran els aspectes relacionats amb la gestió de l'Impost.  

Tanmateix, cal destacar que la normativa de l'Impost contempla, a més del seu règim general, un conjunt de règims especials aplicables a certs tipus d'entitats i d'activitats que, per diversos motius, s'aparten, en alguns aspectes ,del règim general, els quals cada vegada adquireixen una major importància en la configuració de l'Impost i que també és imprescindible conèixer.  

Amunt

La present assignatura, de caràcter obligatori, està integrada en el Mòdul comú "Sistema tributari" del MUF i també forma part del curs d'especialització "Imposició directa" del Postgrau de Sistema Tributari.

Amunt

Tots els camps relacionats amb la fiscalitat.

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

Objectius d'aprenentatge  

Els principals objectius acadèmics i disciplinaris de l'assignatura "Impost sobre Societats i Comptabilitat" són els següents:  

- Entendre els principals conceptes comptables relacionats amb la imposició societària i el procés d'obtenció del resultat comptable.  

- Conèixer el Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat i les principals normes de registre i valoració.  

- Dominar el mecanisme del règim general d'imposició societària, en especial pel que fa a la determinació de la base imposable i als ajustaments extracomptables que són necessaris per liquidar l'Impost sobre Societats.  

- Aplicar els elements de quantificació del deute tributari, mitjançant l'aplicació dels tipus de gravamen i de les deduccions i bonificacions a la quota.  

- Diferenciar els diversos deures i obligacions formals que recauen sobre les entitats gravades per l'IS.  

- Identificar tant les característiques dels diferents règims especials de tributació en l'IS com els seus avantatges fiscals i evitar els possibles inconvenients que alguns d'aquests règims impliquen.  

- Relacionar el règim tributari especial amb el règim substantiu de determinades entitats.  

Competències  

Per la seva banda, es pretén que l'estudiant, mitjançant el seu procés d'aprenentatge, desenvolupi les següents les competències professionals:  

Específiques:  

- Consulta i ús correcte de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals).  

- Capacitat d'anàlisis, síntesi i de relació de les normes i figures tributàries.  

- Capacitat d'interpretació i comparació de dades i fonts de naturalesa tributaria en un entorn complex, canviant i global.  

- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i de la seva aplicació.  

Generals: 

- Ús a un nivell avançat d'Internet, bases de dades jurídic-tributàries i altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal. 

- Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributaria a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

- Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributaria en les Administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria. 

- Capacitat per interpretar textos de naturalesa tributària en anglès.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs. 

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

Amunt

Continguts bàsics
 
Els Mòduls que composen el contingut l'assignatura de "Impost sobre Societats i Comptabilitat" són els següents:
 
Mòdul didàctic 1. Introducció a la comptabilitat
                                                        
1. Comptabilitat i informació econòmica
2. La partida doble i el funcionament dels comptes
3. La normalització comptable
4. La representació normalitzada del procés econòmic i del cicle comptable
5. Presentació dels Estats Comptables
6. Nou Pla General de Comptabilitat. Marc conceptual
7. La comptabilització dels principals conceptes
 
Mòdul didàctic 2. Impost sobre Societats. Règim general
 
1. Regulació de l'Impost
2. Fet imposable
3. Subjecte passiu
4. Base imposable
5. Tipus de gravamen i quota íntegra
6. Deduccions de la quota
7. Gestió de l'Impost
 
Mòdul didàctic 3. Impost sobre Societats. Règims especials
 
1. Empreses de dimensió reduïda
2. Consolidació fiscal
3. Operacions de reestructuració empresarial
4. Altres règims especials
 

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge, el qual es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis d'autoavaluació proposats als Mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment dels diferents continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El Pla Docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les Guies d'Estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1, 2 i 3 del material didàctic de l'assignatura que es troben disponibles dins l'apartat "Recursos d'aprenentatge" de l'aula.

2. Recursos de l'aula:

- Mementos de fiscalitat (accés electrònic).

- Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.

- Enllaços amb les principals institucions tributàries d'interès.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt