Imposició Patrimonial Codi:  M9.002    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Descripció de l'assignatura

 
Aquesta assignatura, integrada en Mòdul comú de "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat (MUF), és de caràcter obligatori i es dedica a l'estudi de la Imposició Patrimonial.
 
En concret, el seu objecte d'estudi se subdivideix en els dos impostos que constitueixen el bloc essencial de la imposició patrimonial en el nostre sistema tributari: l'Impost sobre el Patrimoni, l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD) i l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD).
 
L'IP, l'ISD i l'ITPAJD són impostos que incideixen en el patrimoni en conjunt del contribuent, o en béns patrimonials considerats aïlladament, quan són objecte de transmissió. No obstant, juntament a aquests impostos, cert és que també s'ha de mencionar el Gravamen Especial sobre Béns Immobles d'Entitats no Residents, tot i que aquest serà objecte d'examen a l'analitzar la fiscalitat internacional.
 
Així mateix, també cal precisar que, si una transmissió de patrimoni o d'un concret element patrimonial es realitza dins el trànsit empresarial, aquesta operació no recaurà dins l'àmbit d'aplicació de l'ISD o del ITPAJD, sinó que se sotmetrà a gravamen per l'Impost sobre el Valor Afegit.
 
De la mateixa manera, cal tenir present que, mentre que l'ISD només afecta a les persones físiques, poden ser contribuents de l'ITPAJD tant les persones físiques com les jurídiques, la qual cosa comporta que, si una transmissió lucrativa es produeix a favor de persones jurídiques, l'operació quedarà subjecta a l'Impost sobre Societats o bé a l'Impost sobre la Renda dels No Residents.
 

Amunt

La present assignatura, de caràcter obligatori, està integrada en el mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat i també forma part del curs d'especialització "Imposició directa" del Postgrau de Sistema Tributari.

 

Amunt

Tots els camps relacionats amb la fiscalitat.

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

 

Objectius d'aprenentatge

Els principals objectius acadèmics i disciplinaris de l'assignatura "Imposició Patrimonial" són els següents:

  - Identificar les diferents figures tributàries que conformen la imposició patrimonial.   - Comprendre les disposicions comunes aplicables a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.   - Distingir les diferents modalitats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i conèixer els seus fets imposables i regles de quantificació.   - Delimitar el fet imposable i els obligats tributaris de l'Impost sobre Successions i Donacions.   - Percebre les diferències entre les normes especials aplicables per determinar la base imposable de l'Impost sobre Successions i Donacions en les adquisicions mortis causa i en les transmissions lucratives inter vivos.  

Competències

Per la seva banda, es pretén que l'estudiant, mitjançant el seu procés d'aprenentatge, desenvolupi les següents les competències professionals

Específiques:  

- Disseny d'estratègies d'actuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, d'acord amb els principis de l'ordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals.  

- Capacitat per elaborar i redactar informes, dictàmens, recursos, declaracions, formularis i altres documentacions de l'àmbit tributari.  

- Anàlisi crítica de l'ordenament tributari i de la seva aplicació.  

Generals

- Capacitat per aplicar el coneixement tributari a la pràctica professional, detectant i resolent situacions problemàtiques i complexes.

- Presa de decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària en les Administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria. 

- Treball en equip i capacitat de lideratge en l'àmbit tributari, planificant i gestionant el temps de forma adequada. 

Metodologia d'avaluació


La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs. 


En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

 

Amunt

 
Continguts bàsics
 
Els Mòduls que composen el contingut l'assignatura de "Imposició Patrimonial" són els següents:
 
Mòdul didàctic 1. Impost sobre el patrimoni
 
1. Aspectes generals de l'Impost
2. Fet imposable
3. Obligats tributaris
4. Base imposable
4. Base liquidable  i deute tributari
5. Gestió de l'Impost
 
Mòdul didàctic 2. Disposicions comuns del ITPAJD
 
1. Aspectes generals de l'Impost
2. Principis comuns
3. Disposicions comuns
4. Gestió de l'Impost
 
Mòdul didàctic 3. Modalitats del ITPAJD
 
1. Transmissions Patrimonials
2. Operacions societàries
3. Actes Jurídics Documentats
 
Mòdul didàctic 4. Fet imposable i obligats tributaris del ISD
1. Aspectes generals de l'Impost
2. Fet imposable
3. Obligats tributaris
 
Mòdul didàctic 5. Quantificació i gestió del ISD
 
1. Base imposable
2. Base liquidable
3. Deute tributari
4. Normes especials
5. Gestió de l'Impost
 
 

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge, el qual es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis d'autoavaluació proposats als Mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment dels diferents continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El Pla Docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les Guies d'Estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1, 2, 3, 4 i 5 del material didàctic de l'assignatura que es troben disponibles dins l'apartat "Recursos d'aprenentatge" de l'aula.

2. Recursos de l'aula:

- Mementos de fiscalitat (accés electrònic).

- Enllaços amb la principal normativa que es treballarà.

- Enllaços amb les principals institucions tributàries d'interès.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt