Alemany A1.1 Codi:  00.030    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El coneixement de més d'una llengua estrangera és essencial avui en dia per a estudiants

universitaris i professionals.

En concret, a la Societat de la Informació un nivell general de competència en diferents llengües,

com ara l'alemany, dóna als estudiants accés a un munt d'informació i la possibilitat de participar

en el món global d'avui, tant a nivel personal com a nivell professional.

Amunt

El curs A1.1 està especialment indicat per a persones sense coneixements previs de l'idioma. Conjuntament amb el curs A1.2 cobreix els continguts i treballa les competències del nivell A1 descrits en el Marc Comú Europeu per a les llengües.

Important:

Els estudiants han de disposar d'auriculars i micròfon, i també una tarja de so instal·lada al seu ordinador, per tal de poder practicar adequadament les destreses orals i les activitats orals avaluades durant el curs.

La virtualitat de l'assignatura, i especialment les activitats comunicatives requereixen el coneixement d'algunes eines bàsiques com ara navegadors, SKYPE i els programes més habituals d'ofimàtica.

Per poder avaluar la competència oral dels estudiants, és obligatori l'ús de les eines de comunicació Langblog, Tandem i/o Skype.

Per tal de ser avaluat, és obligatori publicar els vídeos dins dels espais indicats de l'aula virtual.

En el cas de les tasques orals avaluades on es requereixi l'ús de vídeo (Langblog, Tandem i/o Skype), els estudiants hauran de publicar gravacions on mostrin clarament el rostre complet mentre parlen.

 

Amunt

L'objectiu dels cursos d'alemany de la UOC és donar als estudiants la possibilitat de practicar la llengua de

manera extensiva, d'adquirir destreses comunicatives bàsiques, i d'augmentar la seva confiança en l'ús de la

llengua.

En completar el curs A1.1 i el següent (A1.2), l'estudiant serà un usuari bàsic de l'idioma que sabrà:

usar un ventall limitat de paraules que es refereixen a informació personal o a situacions molt concretes

de la vida quotidiana

entendre expressions i informació quotidianes en frases senzilles

presentar-se a si mateix i a altres persones i preguntar per informació personal

mantenir una comunicació senzilla si els interlocutors parlen clarament i estan disposats a ajudar

escriure texts senzills, postals, notes o emplenar formulari

dominar un nombre reduït d'estructures gramaticals senzilles i enfocades a l'ús comunicatiu de l'idioma.

És important remarcar que la pràctica de les destreses orals és un objectiu principal d'aquest curs. Per tant

s'espera que els estudiants aprofitin ben els elements auditius dels materials d'autoaprenentatge i que participin

activament en les propostes de tasques comunicatives asíncrones (en LANGblog, l'audioblog de l'aula) i

síncrones (en SKYPE).

Amunt

Els continguts lingüístics es treballen al voltant de temes d'interès com els viatges, l'estudi, les professions, el menjar, etc. Aquí es pot consultar la llista dels continguts del curs alemany A1.1.

Unitat

Tema

Objectius

comunicatius

Continguts llingüístics i culturals

1 - Erster Kontakt

Aquesta unitat tracta de com establir contacte entre persones, de formes de presentar-se i de donar i entendre informació bàsica sobre una persona

 • Presentar-se
 • Dir i preguntar pel nom
 • Preguntar per una tercera persona
 • Preguntar pel benestar
 • Parlar del pais d'origen i del domicili
 • Parlar d'activitats i "hobbys"
 • Acomiadar-se
 • El singular dels pronoms personals, del singular del verb regular "kommen".
 • La conjugació d'alguns verbs
 • Ciutats i països
 • Activitats

2 - Guten Appetit

Aquesta unitat tracta del menjar, dels àpats, de les compres i dels restaurants

 • Parlar dels costums de menjar
 • Situacions de compra i de demanar menjar i beure al restaurant
 • L'article determinat i indeterminat en nominatiu i acusatiu
 • La negació amb "nicht"
 • Alguns adverbis de freqüència
 • El menjar
 • Els colors
 • Situacions de compra i al restaurant

3 - So leben wir

Aquesta unitat tracta de la ciutat, de llocs d'interés turístic, de com moure's per la ciutat, de mitjans de transport i activitats. També tracte de cases i pisos.

 • Parlar sobre la ciutat i els seus llocs
 • Donar direccions
 • Parlar sobre activitats a la ciutat
 • Parlar sobre preferències
 • Els articles indeterminats i de negació
 • Formes del plural
 • Pronoms interrogatius
 • Els números i les hores
 • Els dies de la setmana
 • Preposicions amb datiu i de temps
 • Llocs a la ciutat
 • Mitjans de transport

4 - Zu Hause und unterwegs

Aquesta unitat tracta de la vivenda i dels viatjes

 • Parlar de la vivenda, les habitacions i els mobles
 • Planificar un viatge
 • Parlar de destinacions de vacances
 • Anar a una agència de viatges
 • Reservar una habitació a l'hotel
 • A l'estació i l'aeroport
 • Arribar a la destinació
 • Descriure llocs
 • Escriure una postal
 • Les preposicions locals
 • Verbs modals
 • Verbs separables
 • Els articles possessius
 • L'imperatiu
 • Adjectius
 • El "Perfekt"
 • Els mobles
 • Les dates
 • Els horaris
 • El temps

5 - Arbeit und Freizeit

Aquesta unitat tracta de professions i d'activitats de lleure

 • Parlar de professions i d'activitats professionals
 • Parlar de llocs on es treballa
 • Parlar de horaris i de diners
 • Parlar de què fer els caps de setmana
 • Parlar d'activitats saludables
 • Expressar la seva opinió
 • Verbs separables
 • Verbs modals
 • Conjuncions
 • El pronom personal en datiu
 • Verbs amb datiu ("gefallen", "helfen")
 • Professions i activitats

 

 

Amunt

Grammatik Web
Arbeit und Freizeit (CAT) Web
Erster Kontakt (CAT) Web
Guten Appetit! (CAT) Web
So leben wir (CAT) Web
Zu Hause und unterwegs (CAT) Web
Taller de pronunciació - Alemany (CAT) Web

Amunt

Espais de l'aula

Tauler

Aquí hi ha la informació general del curs que el consultor enviarà a l'aula, més les recomanacions per a l'estudi

de cada unitat, així com les instruccions per les Activitats AC.

Fòrum

En el fòrum es duen a terme les activitats d'aprenentatge que requereixen l'intercanvi d'informació, d'opinions

o de productes. Un fòrum és per tant un espai de comunicació, en el nostre cas asíncrona. En aquest sentit és

molt important llegir les aportacions dels companys, respondre a les seves preguntes i fer comentaris sobre les

seves opinions. Aquí els estudiants també hi poden enviar els dubtes que tinguin sobre el curs, o suggeriments,

enllaços o informació que els agradaria compartir amb la resta de la classe.

Google Drive 

El Google Drive és un espai que s'utilitzarà per a tasques de redacció en grup. Es tracta de documents compartits que es poden omplir de contingut de forma col·laborativa. Algunes activitats inclouen tasques a Google Drive.

LANGblog

Aquest és l'àudiobloc de l'aula. Aquí els estudiants practicaran les destreses orals i d'audició tot escoltant les

intervencions d'altres companys i enregistrant les seves. LANGblog és també un dels llocs on els estudiants han

de lliurar les seves tasques orals de les Activitats AC. Aquestes tasques s'enregistraran en format VIDEO.

Per poder avaluar les produccions orals dels estudiants matriculats algunes activitats requereixen l'ús obligatori de l'eina de comunicació de la UOC Langblog. 

El Langblog forma part integral de la metodologia no presencial de la UOC: els vídeos compartits dels estudiants fomenten un esperit de col·laboració i interacció entre els estudiants. El seu ús dóna l'oportunitat als estudiants de parlar i escoltar l'idioma estranger que s'està estudiant, així com també permet avaluar les competències lingüístiques d'expressió oral (speaking) en un idioma estranger.

El Langblog permet la gravació directa o la pujada de vídeos pregravats que els estudiants comparteixen amb els companys de l'aula virtual per tal de realitzar l'activitat docent. Cal lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla. Aquesta gravació s'ha de compartir obligatòriament amb la resta de companys de l'aula.

Exercicis / Quizzes

Els estudiants practiquen diferents aspectes de la llengua aquí mitjançant exercicis que lliurarà el consultor

segons les necessitats generals dels estudiants.

Lliurament d'activitats

Aquí es lliuren tots els treballs individuals que formen part de les activitats AC o s'han proposat de forma

extraordinària per part del consultor.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt