Japonès A1.1 Codi:  00.040    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Japonès A1.1 està adreçat a aquelles persones que tenen interès a iniciar l'aprenentatge de la llengua. El curs és de contingut pràctic i els coneixements adquirits al final del curs serviran per fer front a uns escenaris de la vida quotidiana com, per exemple, presentar-se a una persona japonesa, intercanviar correus electrònics per quedar amb algun amic japonès, o bé mantenir correspondència, com escriure cartes, targetes de salutació o correus electrònics.

Els cursos de japonès estan basats en els estàndards d'ensenyament de la Fundació Japó (JFS), que al seu torn s'ajusten al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

 

 

Amunt

No cal tenir cap coneixement previ per cursar l'assignatura.

Amunt

L'assignatura es pot superar només per una única via: Avaluació Contínua+ Prova de Síntesi.

Amunt

Saber presentar-se.

Ser capaç de preguntar pel nom, la procedència o la professió i contestar aquestes preguntes.

Saber saludar una persona que acabem de conèixer.

Saber preguntar pel número de telèfon i contestar.

Saber escriure frases senzilles en un correu electrònic.

Ser capaç de fer servir salutacions bàsiques en una correspondència.

Ser capaç de proposar un pla amb la data i l'hora per correu electrònic.

Ser capaç de demanar plats en un restaurant japonès veient una carta amb fotos, transcripcions o mostres.

Ser capaç d'expressar opinions amb frases molt senzilles.

Saber fer servir salutacions bàsiques i expressions d'agraïment o disculpes.

Saber demanar el compte.

Ser capaç d'escriure i comprendre correus electrònics o postals de contingut senzill i breu.

Saber felicitar amb el missatge adient per a cada ocasió.

Saber escriure com ens diem utilitzant el sil·labari.

Amunt

unitat 1: Dôzo yoroshiku!

unitat 2: Mêru o kakô

unitat 3: Oishii desu ne

unitat 4: Akemashite omedetô gozaimasu

 

Amunt

Fitxes. Unitat 1 PDF
Fitxes. Unitat 2 PDF
Fitxes. Unitat 3 PDF
Fitxes. Unitat 4 PDF
Japonès A1.1 PDF
Japonès A1.1. Vocabulari PDF
Japonès A1.1. Resum gramatical PDF
L'escriptura en hiragana i katakana Web
Japonès A1.1 Web

Amunt

Els materials docents del curs (disponibles a "Materials i fonts") són: 

1. Fitxes: consisteixen en explicacions gramaticals, notes sobre l'ús de les expressions i diccions, i llistes amb el vocabulari nou de cada unitat. Cal llegir-les amb deteniment i de forma activa: subratllant i preparant preguntes que es faran al consultor.

2. Exercicis en PDF: Consisteixen en Propostes d'itinerari, Exercicis escrits, Exercicis de pronunciació i Activitats.

3. Materials web: hi ha dos tipus de materials web:

-Exercicis corresponents a cada unitat: són els exercicis de comprensió oral i escrita, d'expressió oral i escrita, i de vocabulari. Són autocorrectius i estan pensats perquè permetin treballar i desenvolupar les diferents habilitats lingüístiques d'una manera diversa i motivadora i aconseguir els objectius i competències plantejats en cada unitat.

-Material per a l'aprenentatge dels kana: és per a l'estudi dels sil·labaris kana (hiragana/katakana). Els objectius són saber distingir els usos de hiragana i katakana, poder llegir i escriure, i saber com s'escriu en japonès amb l'ordinador. Consisteixen en la part teòrica, els exercicis pràctics i els fulls imprimibles.

4. Vocabulari: consisteix en una llista de les paraules que s'estudien en cada unitat, una llista del vocabulari complet del curs en ordre alfabètic i una altra en ordre del sil·labari.

5. Resum gramatical: és un resum de la gramàtica que s'estudia durant tot el curs. És útil per repassar i consultar en quina unitat i en quina fitxa s'ha estudiat cada tema.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt