Japonès A1.2 Codi:  00.041    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El curs "Japonès A1.2" està dirigit sobretot a aquelles persones que han cursat Japonès A1.1 o tenen un nivell equivalent. Es tractaran temes bàsics relatius a l'àmbit personal, com la família, l'habitatge o les activitats de la vida quotidiana. Així mateix, els estudiants aprendran a desenvolupar-se en un comerç per cobrir les necessitats més bàsiques en un viatge pel Japó.

Els cursos de japonès estan basats en els estàndards d'ensenyament de la Fundació Japó (JFS), que al seu torn s'ajusten al Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MECR).

Amunt


Amunt

Per seguir el curs, és imprescindible haver cursat Japonès A1.1 o tenir un nivell equivalent. Això implica que cal comprendre i saber escriure el sil·labari hiragana i tenir un coneixement bàsic del katakana, l'aprenentatge del qual es completarà en A1.2.

Amunt

L'assignatura es pot superar solament per una única via: Avaluació Contínua + Prova de Síntesi

Amunt

Ser capaç de preguntar a algú pel seu nom, procedència i ofici i saber respondre.

Saber utilitzar salutacions adequades en cada situació.

Ser capaç de presentar a algú.

Ser capaç d'explicar quins familiars o amics apareixen en una foto.

Saber dir en quines situacions s'han pres les fotos que ensenyes.

Ser capaç d'explicar als amics els usos de diferents parts de l'habitatge.

Poder rebre i guiar visites utilitzant salutacions i frases adequats en cada situació.

Saber descriure l'habitatge i els objectes que hi ha en ella.

Entendre les informacions que es troben als establiments comercials.

Poder anar de compres o saber desenvolupar-se en un restaurant o un bar.

Ser capaç d'explicar en un blog el que hem fet o anem a fer.

 

Amunt

unitat 1: Dôzo yoroshiku!

unitat 2: Kore wa doko no shashin desu ka

unitat 3: Ojama shimasu

unitat 4: Enpitsu o 2-hon kudasai

unitat 5: Burogu ni kakô

Amunt

Fitxes. Unitat 3 PDF
Fitxes. Unitat 5 PDF
Fitxes. Unitat 2 PDF
Fitxes. Unitat 4 PDF
Fitxes. Unitat 1 PDF
Japonès A1.2. Vocabulari PDF
Japonès A1.2 PDF
Japonès A1.2. Resum gramatical PDF
L'escriptura en hiragana i katakana Web
Japonès A1.2 Web
L'escriptura en kanji PDF
Quadern d'escriptura kanji A1.2 PDF

Amunt

Els materials docents del curs són: 

Fitxes: consisteixen en explicacions gramaticals, notes sobre l'ús de les expressions i la dicció, així com llistes amb el vocabulari nou de cada unitat. 

Exercicis en pdf: consisteixen en Propostes d'itinerari, Exercicis escrits, Exercicis de pronunciació i Activitats.

Materials en web: hi ha dos tipus de materials web.

Exercicis corresponents a cada unitat: són els exercicis autocorrectius de comprensió auditiva i lectora, d'expressió oral i escrita, i de vocabulari. 

Material per a l'aprenentatge dels kana: és per saber distingir els usos d'hiragana i katakana, poder llegir i escriure, i saber com s'escriu en japonès amb l'ordinador. Consisteixen en una part teòrica, exercicis pràctics i fulls imprimibles.

Quadern d'escriptura: materials per a l'aprenentatge de kanji, en què s'indiquen els kanji que s'estudien en el curs i es donen explicacions sobre els orígens o algunes claus per aprendre'ls, els significats, les formes de llegir i algunes frases d'exemple.     

Vocabulari: consisteix en una llista de les paraules que s'estudien en cada unitat, una llista de tot el vocabulari del curs per l'ordre alfabètic i una altra per l'ordre de sil·labari.

Resum de la gramàtica: és un resum de la gramàtica que s'estudia durant els cursos d'A1.1 i A1.2. És útil per repassar. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt