Alemany A1.2 Codi:  00.044    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El coneixement de més d'una llengua estrangera és essencial avui dia per a estudiants universitaris i professionals.

En concret, a la Societat de la Informació un nivell general de competència en diferents llengües, com ara l'alemany, dóna als estudiants accés a un munt d'informació i la possibilitat de participar en el món global d'avui, tant a nivel personal com a nivell professional.

Amunt

El curs A1.2 està especialment indicat per a persones que hagin superat el curs A1.1 o que tenen coneixements bàsics de l'idioma amb un nivell de "fals principiant". Completa el contingut del curs A1.1 en el sentit de cobrir totes les competències del nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

Important:

Els estudiants han de disposar d'auriculars i micròfon, i també una tarja de so instal·lada al seu ordinador, per tal de poder practicar adequadament les destreses orals i les activitats orals avaluades durant el curs.

La virtualitat de l'assignatura, i especialment les activitats comunicatives requereixen el coneixement d'algunes eines bàsiques com ara navegadors, SKYPE i els programes més habituals d'ofimàtica.

Amunt

L'objectiu dels cursos d'alemany de la UOC és donar als estudiants la possibilitat de practicar la llengua de manera extensiva, d'adquirir destreses comunicatives bàsiques, i d'augmentar la seva confiança en l'ús de la llengua. Al mateix temps es persegueix augmentar les competències estratègiques dels estudiants amb la finalitat de millorar la seva autonomia en l'aprenentatge.
Què fer davant la tasca de llegir un text en alemany, com identificar i interpretar fenòmens gramaticals i com millorar la capacitat de comunicació oral són alguns dels aspectes tractats en aquest context.

En completar el curs A1.2, l'estudiant serà un usuari bàsic de l'idioma que sabrà:
usar un ventall limitat de paraules que es refereixen a informació personal o a situacions molt concretes de la vida quotidiana

 • entendre expressions i informació quotidianes en frases senzilles
 • presentar-se a si mateix i a altres persones i preguntar per informació personal
 • mantenir una comunicació senzilla si els interlocutors parlen clarament i estan disposats a ajudar
 • escriure texts senzills, postals, notes o emplenar formularis
 • dominar un nombre reduït d'estructures gramaticals senzilles i enfocades a l'ús comunicatiu de l'idioma.

Amunt

Els continguts lingüístics es treballen entorn de temes d'interès com la rutina diària, festes i tradicions, cos i salut, habitatge, etc., l'estudi, les professions, el menjar, etc. Aquí es pot consultar la llista dels continguts del curs alemany A1.2.

Unitat

Tema

Objectius

comunicatius

Continguts llingüístics i culturals

1 - Arbeit ist das halbe Leben

Aquesta unitat tracta de la cerca d'un treball a Alemanya i de tot el que té a veure amb això: llegir les ofertes de treball, parlar de coneixements i competències, informar sobre l'experiència professional, etc.

 

 • Transformar informació d'un tipus llista en un text continu dins d'un correu electrònic personal.
 • Proporcionar informació per telèfon (contestador)
  sobre la base d'un text.
 • Escriure una breu carta de presentació en un context
  de recerca de feina.
 • Justificar una decisió o una opinió amb "denn".
 • Utilitza "haben" i "sein" i els verbs modals en passat ("Präteritum").
 • Utilitzar correctament algunes preposicions i adverbis temporals.
 • Utilitza el connector "denn".
 • Lèxic relacionat amb el món del treball i de la formació.

2 - Feste feiern

Aquesta unitat tracta de celebracions i festes en els països de parla alemanya. Veurem similituds i diferències amb les nostres pròpies festes i ens endinsarem una mica més en la cultura alemanya.

 • Treballar amb diccionari en línia.
 • Explicar una festa típica del teu entorn, les activitats que s'hi duen a terme, el menjar, les coses que s'utilitzen, etc.
 • Utilitzar diferents connectors i adverbis temporals.
 • Escriure textos en forma de carta personal.
 • Donar adreces senzilles de forma escrita.
 • Aplicar de manera correcta una sèrie de connectors ("wenn", "dass", "denn", "weil", "nämlich").
  Indicar dates usant preposicions i nombres ordinals.
  Explicar successos en seqüència ("zuerst", "dann", "danach")
 • Entendre i aplicar alguns adverbis de direcció i preposicions locals.
  Lèxic relacionat amb festes i celebracions. Elements per a donar direccions.

3 - Gesund und fit

Aquesta unitat tracta del cos humà i del que es pot fer - i el que no s'hauria de fer - per cuidar-cada dia i sanar-lo quan alguna cosa no va bé.

 • Denominar les parts del cos i parlar sobre el teu estat de salut i sobre malalties.
 • Concertar una cita amb el metge.
 • Comprendre i donar consells de salut.
 • Escriure una carta personal.
 • Fer ús de l'imperatiu i del verb modal "sollen" en la seva funció d'imperatiu indirecte.
 • Utilitzar correctament les preposicions amb datiu i acusatiu.
 • Aplicar amb més seguretat els temps del passat ("Perfekt" i "Präteritum").
 • Lèxic relacionat amb el cos humà, les malalties, les consultes mèdiques, la salut i l'alimentació.

4 - Wohnen in den D-A-CH-Ländern

Aquesta unitat tracta dels costums d'alemanys, suïssos i austríacs -tant joves com adults- a l'hora de triar un habitatge.

 • Distingir entre els diferents tipus d'habitatge en els països de parla alemanya.
 • Utilitzar correctament el vocabulari referent a mobles i mudances.
 • Llegir i entendre els anuncis de pisos i sol·licitar per telèfon informació sobre un habitatge.
 • Escriure una carta formal.
 • Utilitzar correctament les preposicions "dobles" que poden regir tant el datiu com l'acusatiu.
 • Col·locar de forma correcta els complements circumstancials d'un oració.
 • Lèxic relacionat amb l'habitatge, en propietat de lloguer i en relació amb costums en el context "viure" (joves, estudiants, pis compartit, viure amb els pares, etc.).

5 - Kleider machen Leute

Aquesta unitat tracta de roba, de moda, de gustos i aversions. Escoltarem a diferents persones parlant de la roba que els agrada, de tendències. També anirem de compres a uns encants.

 • Formular preguntes sobre roba per a homes i dones.
 • Comprar roba en botigues i encants.
 • Preguntar a una altra persona la seva opinió / les seves preferències i demanar-li consells o ajuda.
 • Expressar que t'agrada (o no) una activitat, una persona, un objecte, un dinar, una beguda.
 • Fer servir correctament els verbs amb datiu
  ("Gefallen", "schmecken", "passen", "stehen", "gehören").
 • Usar correctament els pronoms personals en datiu ("mir" - "dir" - etc.).
 • Fer servir correctament el verb "mögen".
 • Usar els pronoms demostratius "der-die-dónes"
  i "dies-".
 • Fer servir l'article interrogatiu "welch-".
  Lèxic relacionat amb la situació de compres, roba, característiques de les peces, gustos, etc.

 

Amunt

Grammatik Web
Arbeit ist das halbe Leben (CAT) Web
Gesund und fit (CAT) Web
Kleider machen Leute (CAT) Web
Wohnen in den D-A-CH-Ländern (CAT) Web
Feste feiern (CAT) Web
Taller de pronunciació - Alemany (CAT) Web

Amunt

Espais de l´aula

Tauler

Aquí hi ha la informació general del curs que el consultor enviarà a l'aula, més les recomanacions per a l'estudi de cada unitat, així com les instruccions per les activitats d'avaluació continuada (AC).

Fòrum

En el fòrum es duen a terme les activitats d'aprenentatge que requereixen l'intercanvi d'informació, d'opinions o de productes. Un fòrum és per tant un espai de comunicació, en el nostre cas asíncrona. En aquest sentit és molt important llegir les aportacions dels companys, respondre a les seves preguntes i fer comentaris sobre les seves opinions. Aquí els estudiants també hi poden enviar els dubtes que tinguin sobre el curs, o suggeriments, enllaços o informació que els agradaria compartir amb la resta de la classe.

Google Drive

El Google Drive es un espacio que se utilizará para tareas de redacción en grupo. Se trata de documentos compartidos que se pueden llenar de contenido de forma colaborativa. Algunas actividades incluyen tareas en Google Drive.

LANGblog

Aquest és l'àudioblog de l'aula. Aquí els estudiants practicaran les destreses orals i d'audició escoltant les intervencions d'altres companys i enregistrant les seves. LANGblog és també un dels llocs on els estudiants han de lliurar les seves tasques orals de les Activitats AC.

Per poder avaluar les produccions orals dels estudiants matriculats algunes activitats requereixen l'ús obligatori de l'eina de comunicació de la UOC Langblog. 

El Langblog forma part integral de la metodologia no presencial de la UOC: els vídeos compartits dels estudiants fomenten un esperit de col·laboració i interacció entre els estudiants. El seu ús dóna l'oportunitat als estudiants de parlar i escoltar l'idioma estranger que s'està estudiant, així com també permet avaluar les competències lingüístiques d'expressió oral (speaking) en un idioma estranger.

El Langblog permet la gravació directa o la pujada de vídeos pregravats que els estudiants comparteixen amb els companys de l'aula virtual per tal de realitzar l'activitat docent. Cal lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla. Aquesta gravació s'ha de compartir obligatòriament amb la resta de companys de l'aula.

Lliurament d'activitats

Aquí es lliuren tots els treballs individuals que formen part de les activitats AC o s'han proposada de forma extraordinària per part del consultor.

MOODLE

L'espai MOODLE es pot fer servir per part del consultor per a facilitar exercicis i tasques complementàries.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt