Japonès A1.3 Codi:  00.142    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Japonès A1.3 està adreçat sobretot a aquelles persones que han cursat Japonès A1.1 i A1.2 o aquelles que tenen un nivell equivalent. Els continguts del curs seran: entendre instruccions de cuina, quedar amb amics, realitzar un viatge pel Japó, escriure el que es fa en un viatge, expressar malestar, parlar d'un mateix, de la família, de la feina o de les aficions en general.

Els cursos de japonès estan basats en els estàndards d'ensenyament de la Fundació Japó (JFS), que al seu torn s'ajusten al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

 

Amunt

Per seguir el curs, és imprescindible haver cursat Japonès A1.1 i A1.2 o tenir un nivell equivalent. Això implica comprendre i saber escriure els sil·labaris hiragana i katakana, així com tenir coneixement d'uns 25 kanji.

Amunt

L'assignatura es pot superar solament per la següent via: Avaluació continuada + Prova de Síntesi.

Amunt

Saber quedar amb amics mitjançant correus electrònics.

Ser capaç d'extreure informacions molt bàsiques d'una invitació.

Ser capaç de dir preferències.

Entendre una llista d'ingredients d'una recepta de cuina.

Entendre instruccions senzilles de cuina.

Ser capaç de parlar del que es fa a les vacances.

Entendre informacions bàsiques de bitllets i horaris de transport.

Ser capaç de demanar informacions de destinacions, horaris i preus.

Ser capaç de dir on es vol anar amb taxi.

Ser capaç de parlar de regals que es porten en visitar amics.

Entendre correspondències curtes i senzilles sobre viatges i ser capaç d'escriure-les.

Saber expressar símptomes de malestar.

Ser capaç de parlar d'horaris d'examen.

Saber fer i contestar preguntes senzilles sobre assumptes relacionats amb un mateix.

Ser capaç d'escriure una presentació d'un mateix o d'un amic en un blog.

Amunt

Unitat 1  Ryôri shiyô!

Unitat 2  Ryokô ni ikô!

Unitat 3  Nihon no tomodachi ni ai ni ikimasu

Unitat 4  Kurasu

Amunt

Fitxes. Unitat 1 PDF
Fitxes. Unitat 4 PDF
Fitxes. Unitat 2 PDF
Fitxes vocabulari PDF
Fitxes. Unitat 3 PDF
Japonès A1.3 PDF
Japonés A1.3 PDF
Fichas. Vocabulario PDF
Fichas. Unidad 3 PDF
Fichas. Unidad 2 PDF
Fichas. Unidad 1 PDF
Fichas. Unidad 4 PDF
Japonés IV: introducción a la lengua y la escritura japonesa Web
Japonès IV: introducció a la llengua i l'escriptura japonesa Web
Quadern d'escriptura de kanji A1.3 PDF
Cuaderno de escritura de kanji A1.3 PDF

Amunt

Els materials docents del curs són: 

Fitxes: les fitxes consisteixen en: explicacions gramaticals, notes sobre l'ús de les expressions i diccions, i llistes amb el vocabulari nou de cada unitat. 

Materials en pdf: consisteixen en Propostes d'itinerari, Exercicis escrits, Exercicis de pronunciació i Activitats.

Materials en web: són els exercicis autocorrectius de comprensió oral i escrita, d'expressió oral i escrita, i de vocabulari. 
Quadern d'escriptura: materials per a l'aprenentatge de kanji, en què s'indiquen els kanji que s'estudien en el curs i se'n donen explicacions sobre els orígens o algunes claus per a aprendre'ls, els significats, les maneres de llegir i algunes frases d'exemple.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt