Alemany A2.1 Codi:  00.145    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El coneixement de més d´una llengua estrangera és essencial avui en dia per a estudiants universitaris i professionals.

En concret, a la Societat de la Informació un nivell general de competència en diferents llengües, com ara l'alemany, dóna als estudiants accés a un munt d'informació i la possibilitat de participar en el món global d'avui, tant a nivel personal com a nivell professional.

Amunt

El curs A2.1 està especialment indicat per a persones amb conèixements previs de l'idioma equivalents a un nivel A1. Conjuntament amb el curs A2.2 cobreix els contuinguts i treball les competències del nivel A2 descrits en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

Important:

Els estudiants han de disposar d'auriculars i micròfon, i també una tarja de so instal·lada al seu ordinador, per tal de poder practicar adequadament les destreses orals i les activitats orals avaluades durant el curs.

La virtualitat de l'assignatura, i especialment les activitats comunicatives requereixen el coneixement d'algunes eines bàsiques com ara navegadors, SKYPE i els programes més habituals d'ofimàtica.

Per poder avaluar la competència oral dels estudiants, és obligatori l'ús de les eines de comunicació Langblog, Tandem i/o Skype.

Per tal de ser avaluat, és obligatori publicar els vídeos dins dels espais indicats de l'aula virtual.

En el cas de les tasques orals avaluades on es requereixi l'ús de vídeo (Langblog, Tandem i/o Skype), els estudiants hauran de publicar gravacions on mostrin clarament el rostre complet mentre parlen.

Amunt

L'objectiu dels cursos d'alemany de la UOC és donar als estudiants la possibilitat de practicar la llengua de manera extensiva, d'adquirir destreses comunicatives bàsiques, i d'augmentar la seva confiança en l'ús de la llengua. Al mateix temps es persegueix augmentar les competències estratègiques dels estudiants amb la finalitat de millorar la seva autonomia en l'aprenentatge.
Què fer davant la tasca de llegir un text en alemany, com identificar i interpretar fenòmens gramaticals i com millorar la capacitat de comunicació oral són alguns dels aspectes tractats en aquest context.

 

En completar el curs A2.1, i el següent A2.2 l'estudiant serà un usuari de l'idioma que:

Comprèn i utilitza expressions habituals i d'importància inmediata.

Es pot comunicar en situacions amb intercanvi d'informació sobre temes habituals i familiars.

Pot descriure la seva experiència (origen, formació) i aspectes de l'entorn (família, amistats, relacions amb persones).

Pot comunicar i intercanviar informació sobre coses relacionades amb necessitats concretes (anar de compres, feina, preferències, opinions).

És important remarcar que la pràctica de les destreses orals és un objectiu principal d'aquest curs. Per tant s'espera que els estudiants aprofitin ben els elements auditius dels materials d'autoaprenentatge i que participin activament en les propostes de tasques comunicatives asíncrones (en LANGblog, l'audioblog de l'aula) i síncrones (en SKYPE).

Amunt

Els continguts lingüístics es treballen al voltant de temes d'interès com els viatges, l'estudi, les professions, el mar, etc. Aquí es pot consultar la llista dels continguts del curs alemany A2.1.

PDF (fes click)

Einheit/Thema

Grammatik

Wotschatz & Aussprache

Sprachhandlungen und Lernstrategien

1. Was ich an dir mag... (persönliche Beziehungen)

Tracte de persones, el seu aspecte i la seva personalitat. Apreendrem a descriure persones, a parlar de les seves virtuts i febleses. Veurem formes de contactar amb persones via Internet.

 

Usar correctament l'adjectiu i la seva declinació.

Lèxic relacionat amb l'aspecte i la personalitat de persones.

Lèxic relacionat amb el contacte entre persones i el proces de conèixer-les.

Parlar de persones, descriure-les, expressar preferències i aversions.

Comprensió lectora global i selectiva.

Comprensió auditiva global i selectiva.

Deducció de relgas gramaticals a partir de l'observació.

2. Endlich abschalten! (Freizeit und Unterhaltung)

Tracte de llocs per passar el temps lliure, del cinèma, de famosos alemanys, de noves activitats esportives.

Usar correctament el comparatiu i el superlatiu (repàs), formar frases causals (repàs), formar frases subordinades relatives.

Lèxic relacionat amb llocs d'oci, la cultura i el cinèma, els esports i les activitats de temps lliure.

Parlar de les possibilitats, de les preferències respecte les activitas d'oci.

Parlar de películes, d'actors i de directors.

Llegir i entendre informació sobre aspectes de la cultura actual a Alemanya.

Deduïr relgas gramaticals a partir de l'observació i la lectura.

Compernsió lectora i auditiva global i selectiva.

3. Wie macht man das? (Wahrnehmung und Motorik)

Tracte de aparells i mitjans tecnològics, de com fer servir determinats aparells, de com arreglar un aparell.

Usar correctament l'imperatiu amb "du", "Sie" i "ihr". Fer servir els adverbis temporals per a la estructuració d'una descripció. Declinar correctament l'adjectiu (repàs)

Lèxic relacionat amb aparells i tecnologia.

Lèxic relacionat amb el funcionament d'aparells domèstics.

Entendre texts relacionats amb l'ús de les noves tecnologies.

Descriure un proces fent servir un aparell electrònic i instal·lant un programa informàtic.

Donar instruccions.

Diferenciar entre diferents modalitats de donar instruccions o demanar coses.

Deduïr regles gramaticals a partir de la lectura.

Comprensió lectora i auditiva selectiva.

4. Dienstleistungen

Tracte d'activitats i gestions diverses com anar a la perruqueria, al banc, contractar una assegurança de cotxe, etc.

Usar correctament les preposicions i adverbis temporals (repàs) i els articles i pronoms indefinits.

Conèixer i fer servir formes substantivitzades de l'adjectiu.

fer la comparació amb comparatius i superlatius (repàs).

 

Lèxic relacionat amb els serveis bancàris, amb el proces de contractació de serveis.

Saber obrir un compte al banc i contractar un servei.

Entendre el contingut de formularis i el significat de alguns tipus de serveis.

Comprensió lectora selectiva i detallada.

Comprensió auditiva selectiva.

5. Autos frisieren

Aquesta unitat tracte de coses que s'han inventat o fabricat amb molt d'èxit a Alemanya com per exemple el cotxe o la permanent. Et proposem texts interessants per a practicar la comprensió selectiva i detallada i veure el funcionament del passat.

Identificar i usar correctament les formes del passat ("Perfekt"/"Präteritum") amb verbs regulars i irregulars (repàs).

Saber estructurar un relat en passat amb adverbis temporals (zuerst, dann, danach, später, anschließend) i preposicions temporals (seit, vor, in, bis, von-bis, "am", "im") i el connector "als".

Lèxic relacionat amb la visita al perruquer, amb la producció d'automòvils a alemanya.

Entendre texts sobre esdeveniments en el passat.

Comprensió lectora selectiva i detallada.

Comprensió auditiva selectiva.

Amunt

Grammatik Web
Taller de pronunciació - Alemany (CAT) Web
Taller de pronunciación - Alemán (ES) Web
Endlich abschalten! Web
Was ich an dir mag... Web
Autos frisieren Web
Wahrnehmung und Motorik Web
Dienstleistungen Web
Dienstleistungen (CAT) Web
Autos frisieren (CAT) Web
Endlich abschalten! (CAT) Web
Wahrnehmung und Motorik (CAT) Web
Was ich an dir mag... (CAT) Web

Amunt

Espais de l'aula

Tauler

Aquí hi ha la informació general del curs que el consultor enviarà a l'aula, més les recomanacions per a l'estudi de cada unitat, així com les instruccions per les Activitats AC.

Fòrum

En el fòrum es duen a terme les activitats d'aprenentatge que requereixen l'intercanvi d'informació, d'opinions o de productes. Un fòrum és per tant un espai de comunicació, en el nostre cas asíncrona. En aquest sentit és molt important llegir les aportacions dels companys, respondre a les seves preguntes i fer comentaris sobre les seves opinions. Aquí els estudiants també hi poden enviar els dubtes que tinguin sobre el curs, o suggeriments, enllaços o informació que els agradaria compartir amb la resta de la classe.

Google Drive

El Google Drive és un espai que s'utilitzarà per a tasques de redacció en grup. Es tracta de documents compartits que es poden omplir de contingut de forma col·laborativa. Algunes activitats inclouen tasques a Google Drive.

LANGblog

Aquest és l'àudiobloc de l'aula. Aquí els estudiants practicaran les destreses orals i d'audició tot escoltant les intervencions d'altres companys i enregistrant les seves. LANGblog és també un dels llocs on els estudiants han de lliurar les seves tasques orals de les Activitats AC.

En el cas de les tasques orals avaluables on es requereixi l'ús del vídeo, els estudiants hauran de lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla, tret que les instruccions de la tasca especifiquin un format diferent.

Per poder avaluar les produccions orals dels estudiants matriculats algunes activitats requereixen l'ús obligatori de l'eina de comunicació de la UOC Langblog. 

El Langblog forma part integral de la metodologia no presencial de la UOC: els vídeos compartits dels estudiants fomenten un esperit de col·laboració i interacció entre els estudiants. El seu ús dóna l'oportunitat als estudiants de parlar i escoltar l'idioma estranger que s'està estudiant, així com també permet avaluar les competències lingüístiques d'expressió oral (speaking) en un idioma estranger.

El Langblog permet la gravació directa o la pujada de vídeos pregravats que els estudiants comparteixen amb els companys de l'aula virtual per tal de realitzar l'activitat docent. Cal lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla. Aquesta gravació s'ha de compartir obligatòriament amb la resta de companys de l'aula.

Moodle

L'espai MOODLE de l'aula serveix per a oferir exercicis i recursos adicionals segons les necessitats que detecti el consultor.

Lliurament d'activitats - RAC

Aquí es lliuren tots els treballs individuals que formen part de les activitats AC o s'han proposat de forma extraordinària per part del consultor.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt