Xinès 1 Codi:  00.156    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Xinès 1 és una assignatura de 4 crèdits de llengua que representa el primer pas per assolir un nivell bàsic de competències en llengua xinesa.

Xinès 1 és la primera de les assignatures dedicades a l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i està concebuda com un curs introductori de la llengua xinesa, en concret, de la varietat estàndard o putonghua (dialecte de Pequín), coneguda popularment com a mandarí. És una assignatura per tant destinada a estudiants que vulguin iniciar-se en l'estudi de la llengua xinesa a nivell pràctic, en la qual començaran a aprendre a parlar i a escriure. 

La finalitat d'aquesta assignatura és començar a adquirir unes competències lingüístiques bàsiques que permetin utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació en els diferents àmbits de la vida social dins d'un entorn d'ús d'aquesta llengua. Perquè això es pugui assolir, els diferents materials i activitats de l'assignatura integren les habilitats de comprensió i producció bàsiques, tant de la llengua oral com de l'escrita, així com també es desenvolupen tècniques i estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de la llengua.

L'estudi del xinès presenta unes característiques i unes necessitats molt diferents a les llengües més comunes dels països occidentals, tant pel que fa a l'aprenentatge de la llengua parlada, en tractar-se d'una llengua tonal, com de l'escriptura, ja que utilitza un dels sistemes d'escriptura més complexos, però que alhora representa un dels seus principals atractius. És per això que la dedicació i la constància en l'estudi són especialment importants per assolir els objectius desitjats.

El nivell que es pretén assolir en aquest curs té en compte les característiques pròpies de l'estudi de la llengua xinesa i les derivades de l'ensenyament virtual dels idiomes. El nombre de caràcters és d'uns 125, que s'inclouen dins el vocabulari bàsic. El nombre de paraules que apareixen en les sis unitats de què consta l'assignatura és d'unes 125 de vocabulari bàsic. Pel que fa a la llengua escrita, es treballarà amb caràcters simplificats.

En les unitats apareix la transcripció al pinyin dels caràcters xinesos. Malgrat això el pinyin és només una eina per a l'aprenentatge dels caràcters, no substitueix el sistema d'escriptura xinès, i per tant es pretén que els i les estudiants siguin capaços tant de llegir els textos directament en caràcters com d'utilitzar-los per escriure.

Un altre element al qual es dóna especial importància en aquesta assignatura és la pràctica fonètica, ja que és molt important en l'estadi incial d'aprenentatge adquirir una pronunciació correcta, sobretot perquè en cursos posteriors no es posarà un accent tan fort en aquesta qüestió.

Amunt

Xinès 1 és la primera de les assignatures de llengua xinesa que ofereix la UOC. La seva superació permetrà l'estudiant continuar amb Xinès 2.

Amunt

Aquesta assignatura no pressuposa coneixements previs de llengua xinesa.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura cal disposar d'ordinador amb dispositius multimèdia (altaveus, micròfon), escàner o hardware per digitalitzar (com ara càmeres digitals o mòbil) per poder enviar al professorat imatges de textos manuscrits, i a més és molt recomanable disposar de connexió de banda ampla.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 1. Comprendre el funcionament i dominar l'ús del pinyin.
 2. Desenvolupar la capacitat de reconèixer, discernir i produir els tons i els sons fonamentals del xinès mandarí.
 3. Assolir un coneixement oral i escrit d'unes 125 paraules i un nombre similar de caràcters xinesos.
 4. Des del punt de vista formal de la llengua, aprendre les estructures gramaticals bàsiques.
 5. Desenvolupar les competències lingüístiques necessàries per poder llegir i entendre textos bàsics i adaptats en xinès, i ser capaços d'articular textos orals i escrits sobre temes relacionats amb diferents situacions de la vida quotidiana practicades en l'assignatura.
 6. Entendre l'ordre dels traços bàsics que formen els caràcters xinesos i aprendre a reconèixer-los.
 7. Identificar els radicals més comuns dels caràcters xinesos i conèixer-ne el significat.
 8. Conèixer els usos i les convencions socials de la llengua.

Amunt

Blocs temàtics

Descripció

Unitat 1

Saludar, respondre a una salutació. Identificar-se, donar i demanar informació bàsica sobre l'ocupació.

Unitat 2

Demanar, identificar i donar informació sobre altres persones i sobre la nacionalitat. Salutacions formals.

Unitat 3


Unitat de repàs.

Unitat 4

Demanar i donar informació sobre les relacions familiars. Els números.

Unitat 5

Identificar llocs. Demanar l'opinió i la conveniència de fer quelcom. Relacions socials i d'amistat. Convidar algú. Les dates.

Unitat 6

Unitat de repàs.

 

Amunt

Chino 1: prácticas de vocabulario Web
Xinès 1 PDF
Chino 1 PDF
Xinès 1: pràctiques de vocabulari Web
Chino 1: web Web
Chino 1: prácticas de fonética Web
Chino 1: cuaderno de escritura Web
Xinès 1: quadern d'escriptura Web
Xinès 1: web Web
Xinès 1: pràctiques de fonètica Web

Amunt

El material didàctic d'aquesta assignatura consta d'una part en format paper i una altra en web.

 1. El Dossier en paper està encapçalat per una introducció a qüestions bàsiques de fonètica i escriptura. A banda, hi ha 6 unitats didàctiques, de les quals 2 són de repàs. Cada unitat consta de diversos textos, vocabularis i un apartat d'escriptura en què es detalla l'ordre dels traços amb què s'escriuen els caràcter d'aquella unitat i els radicals que els composen.
 2. El Web de l'assignatura és l'eina més bàsica de treball. Segueix la mateixa estructura de 6 unitats, amb els mateixos textos i vocabularis que el material en paper. Els continguts tenen un format interactiu amb què es pot treballar de manera autònoma fent pràctiques i exercicis, escoltant locucions, treballant de manera detallada amb els continguts dels textos, etc. Tots els continguts que hi ha al web, quan es tracta d'exercicis, són de correcció automàtica i estan pensats per a que permetin desenvolupar les diferents habilitats lingüístiques d'una manera dinàmica.
 3. Les Pràctiques de fonètica són un material web amb exercicis per treballar específicament la fonètica i assimilar l'ús del pinyin (sistema de transliteració dels caràcters xinesos a lletres llatines). Es treballa específicament la pronunciació i reconeixement de les inicials i les finals del xinès mandarí i dels tons. 
 4. El Quadern d'escriptura és un material web amb tots els caràcters xinesos de l'assignatura ordenats per unitats i textos en què apareixen indicacions sobre cada caràcter, una imatge animada per comprendre l'ordre i la direcció dels traços que el formen, llistes de paraules relacionades i un enllaç per practicar-ne l'escriptura amb un recurs extern, Skritter.
 5. Les Pràctiques de Vocabulari permeten assimilar i repassar el vocabulari del curs en un joc web en què els caràcters de cada unitat apareixen en un ordre aleatori i cal escollir diferents possibilitats de pronunciació o significat.

Aquest recursos es troben a l'aula dins de l'apartat Recursos.

A banda, durant el semestre es proporcionaran altres recursos per treballar les diferents habilitats lingüístiques que cal desenvolupar durant l'assignatura, incloent-hi arxius d'àudio o de text o recursos disponibles en línia.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt