Xinès 2 Codi:  00.157    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Xinès 2 és una assignatura de 4 crèdits  de llengua que, conjuntament amb Xinès 1, té l'objectiu d'assolir un nivell bàsic de xinès que permeti cursar les assignatures de nivell més avançat de llengua xinesa de la UOC. Per cursar Xinès 2 és imprescindible haver superat l'assignatura introductòria Xinès 1 o tenir un nivell equivalent.

Xinès 2 és la segona de les assignatures dedicades a l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa dins de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Està concebuda com un aprofundiment en l'estudi del nivell bàsic de la llengua xinesa en la seva varietat estàndard o putonghua (dialecte de Pequín) i està per tant destinada a qui vulgui continuar l'aprenentatge inicial de la llengua xinesa a nivell pràctic: aprendran a parlar, a llegir i a escriure.

La finalitat d'aquesta assignatura és adquirir unes competències lingüístiques bàsiques que permetin utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació en els diferents àmbits de la vida social dins d'un entorn d'ús d'aquesta llengua. Perquè això es pugui assolir, els diferents materials de l'assignatura integren les habilitats receptives i productives bàsiques, tant de la llengua oral com de l'escrita, així com també es desenvoluparan tècniques i estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de la llengua.

L'estudi del xinès presenta unes característiques i unes necessitats molt diferents a les llengües més comunes als països occidentals, tant pel que fa a l'aprenentatge de la llengua parlada, al tractar-se d'una llengua tonal, com de l'escriptura, ja que utilitza un dels sistemes d'escriptura més complexos, però que alhora representa un dels seus principals atractius. L'estudi de qualsevol llengua requereix temps i esforç, i encara més si la distància entre la llengua materna i la d'aprenentatge, en aquest cas el xinès, és major.

És per això que la dedicació i la constància en l'estudi són especialment importants per assolir els objectius desitjats.

El nivell que es pretén assolir en aquest curs té en compte les dificultats pròpies de l'estudi de la llengua xinesa i les derivades de l'ensenyament virtual dels idiomes. El nombre de caràcters és d'uns 125, que s'inclourien dins el vocabulari bàsic. El nombre de paraules que apareixen en les vuit unitats de què consta l'assignatura és d'unes 125 de vocabulari bàsic, a les quals s'hi afegeixen diversos llistats de vocabulari complementari. Pel que fa a la llengua escrita, es treballarà amb caràcters simplificats.

En les unitats apareix la transcripció al pinyin dels caràcters xinesos. Malgrat això el pinyin és només una eina per a l'aprenentatge dels caràcters, no substitueix el sistema d'escriptura xinès, i per tant es pretén que els i les estudiants siguin capaços tant de llegir els textos directament en caràcters, així com ser capaços d'utilitzar-los per escriure.

En aquesta assignatura es continua fent émfasi en la pràctica fonètica, de manera similar a Xinès 1, atès que és molt important en l'estadi inicial d'aprenentatge adquirir una pronunciació correcta. Per això, cal posar especial atenció a la pronunciació i fer els exercicis que es proposen.

Amunt

Xinès 2 és la segona de les assignatures de llengua xinesa que ofereix la UOC. La seva superació permetrà l'estudiant continuar amb el Xinès 3.

Amunt

Per poder matricular-se a aquesta assignatura cal haver superat Xinès 1 o tenir un nivell equivalent de coneixements de llengua xinesa.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 1. Acabar de comprendre el funcionament i l'ús del pinyin.
 2. Assolir la capacitat de reconèixer, discernir i produir tots els tons i sons del xinès mandarí.
 3. Assolir un coneixement oral i escrit d'unes 125 paraules noves i un nombre similar de caràcters xinesos.
 4. Des del punt de vista formal de la llengua, ampliar el nombre d'estructures gramaticals bàsiques que es coneixen.
 5. Desenvolupar les competències lingüístiques necessàries per a poder llegir i entendre textos bàsics en xinès, i ser capaços d'articular textos orals i escrits sobre temes relacionats amb diferents situacions de la vida quotidiana.
 6. Entendre i reconèixer l'ordre dels traços que formen els caràcters xinesos.
 7. Conèixer i reconèixer els radicals més comuns dels caràcters xinesos.
 8. Comprendre més bé els usos i les convencions socials de la llengua.

Amunt

L'assignatura s'estructura en les següents unitats:

 • Unitat 7. Quedar amb algú.
 • Unitat 8. Demà és l'aniversari del meu amic (Unitat de repàs)
 • Unitat 9. Trucar per telèfon.
 • Unitat 10. Anem de compres
 • Unitat 11. Com es diu això en xinès?
 • Unitat 12. Anem junts de compres (Unitat de repàs)

Amunt

Chino 2: prácticas de vocabulario Web
Xinès 2 PDF
Xinès 2: pràctiques de vocabulari Web
Chino 2 PDF
Chino 2: cuaderno de escritura Web
Chino 2: web Web
Xinès 2: web Web
Chino 2: prácticas de fonética Web
Xinès 2: quadern d'escriptura Web
Xinès 2: pràctiques de fonètica Web

Amunt

El material didàctic d'aquesta assignatura consta d'una part en format paper i una altra en web.

 1. El Dossier en paper està format per 6 unitats didàctiques, de les quals 2 són de repàs. Cada unitat consta de diversos textos i vocabularis.
 2. El Web de l'assignatura és l'eina més bàsica de treball. Segueix la mateixa estructura de 6 unitats, amb els mateixos textos i vocabularis que el material en paper. Els continguts tenen un format interactiu amb què es pot treballar de manera autònoma fent pràctiques i exercicis, escoltant locucions, treballant de manera detallada amb els continguts dels textos, etc. Tots els continguts que hi ha al web, quan es tracta d'exercicis, són de correcció automàtica i estan pensats per a que permetin desenvolupar les diferents habilitats lingüístiques d'una manera dinàmica.
 3. Les Pràctiques de fonètica són un material web amb exercicis per treballar específicament la fonètica i assimilar l'ús del pinyin (sistema de transliteració dels caràcters xinesos a lletres llatines). Es treballa específicament la pronunciació i reconeixement de les inicials i les finals del xinès mandarí i dels tons. 
 4. El Quadern d'escriptura és un material web amb tots els caràcters xinesos de l'assignatura ordenats per unitats i textos en què apareixen indicacions sobre cada caràcter, una imatge animada per comprendre l'ordre i la direcció dels traços que el formen, llistes de paraules relacionades i un enllaç per practicar-ne l'escriptura amb un recurs extern, Skritter.
 5. Les Pràctiques de Vocabulari permeten assimilar i repassar el vocabulari del curs en un joc web en què els caràcters de cada unitat apareixen en un ordre aleatori i cal escollir diferents possibilitats de pronunciació o significat.

Aquest recursos es troben a l'aula dins de l'apartat Recursos.

A banda, durant el semestre es proporcionaran altres recursos per treballar les diferents habilitats lingüístiques que cal desenvolupar durant l'assignatura, incloent-hi arxius d'àudio o de text o recursos disponibles en línia.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt