Xinès 3 Codi:  00.158    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

Xinès 3 és una assignatura de 4 crèdits. Per poder cursar-la és imprescindible haver superat o tenir un nivell de xinès equivalent al de l'assignatura introductòria Xinès 2

Xinès 3 és una assignatura focalitzada en l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa. Està concebuda com un aprofundiment en l'estudi del nivell bàsic del xinès en la seva varietat estàndard o putonghua (basada en el dialecte de Pequín) i està per tant destinada a qui vulgui continuar l'aprenentatge inicial de la llengua xinesa a nivell pràctic: continuarem amb l'aprenentatge de la parla, la lectura i l'escriptura.

La finalitat d'aquesta assignatura és acabar d'adquirir les competències lingüístiques bàsiques: comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats; presentar-se i presentar una tercera persona i formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on es viu, la gent que es coneix i les coses que es té; interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar, etc. D'aquesta manera, l'estudiant podrà començar a utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació en els diferents àmbits de la vida social dins d'un entorn d'ús d'aquesta llengua.

Perquè això es pugui assolir, els diferents materials de l'assignatura integren les habilitats receptives i productives bàsiques, tant de la llengua oral com de l'escrita, així com també es desenvolupen tècniques i estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de la llengua. Les característiques de l'aprenentatge virtual de llengües i de la pròpia llegua xinesa fan que la dedicació i especialment la constància en l'estudi siguin especialment importants per assolir els objectius desitjats. Els materials, els continguts i les activitats del curs estan pensades perquè l'estudiant dediqui un total de 100 hores aproximadament a l'assignatura, que es corresponen als 4 crèdits que la formen, tot i que la dedicació total dependrà de les circumstàncies de cada estudiant.

El nivell que es pretén assolir en aquest curs té en compte les dificultats pròpies de l'estudi de la llengua xinesa i les derivades de l'ensenyament virtual dels idiomes. El nombre de caràcters és d'uns 100, que s'inclourien dins el vocabulari bàsic. El nombre de paraules que apareixen en l'assignatura és d'unes 15 de vocabulari bàsic, a les quals s'hi afegeixen diversos llistats de vocabulari complementari. Pel que fa a la llengua escrita, se seguirà estudiant els caràcters simplificats.

En les unitats apareix la transcripció al pinyin dels caràcters xinesos. Malgrat això el pinyin ha de ser en aquest nivell només una eina per a l'aprenentatge dels caràcters, i els i les estudiants han de ser capaços tant de llegir els textos directament en caràcters, com ser capaços d'utilitzar-los per escriure i elaborar textos complexos sobre els temes en què es focalitza l'assignatura.

Amunt

Aquesta és la tercera de les assignatures de llengua xinesa pràctica que ofereix la UOC.

Amunt

Per poder matricular-se a aquesta assignatura cal haver superat Xinès 2 o tenir un nivell equivalent de coneixements de llengua xinesa.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 • Llegir i comprendre les idees principals i extreure informació específica de textos tant orals com escrits de nivell bàsic.
 • Produir textos escrits i orals senzills que mostrin un coneixement elemental de la fonètica, la morfosintaxi i la cal·ligrafia, així com ser capaç de produir textos ordenant les idees i la informació de manera coherent.
 • Ser capaç de presentar-se i fer descripcions elementals de l'entorn familiar .
 • Saber reaccionar de manera adequada davant de coses dites i fetes per altres.
 • Assolir un coneixement oral i escrit d'unes 125 paraules noves i un nombre similar de caràcters xinesos.
 • Des del punt de vista formal de la llengua, ampliar el nombre d'estructures gramaticals bàsiques que es coneixen.
 • Desenvolupar les competències lingüístiques necessàries per a poder llegir i entendre textos bàsics en xinès, i ser capaços d'articular textos orals i escrits sobre temes relacionats amb diferents situacions de la vida quotidiana.
 • Entendre l'ordre i reconèixer els traços bàsics que formen els caràcters xinesos i identificar els radicals més comuns dels caràcters xinesos, així com conèixer el seu significat. Escriure de manera entenedora per a un nadiu.
 • Aprofundir en el coneixement bàsic dels usos i convencions socials de la llengua.

Amunt

L'assignatura s'estructura en les següents unitats:

 • Unitat 13. Quin temps fa?
 • Unitat 14. He d'anar a Anglaterra per una reunió.
 • Unitat 15. Ha nevat a la muntanya (Unitat de repàs).
 • Unitat 16. No hem trobo gaire bé.
 • Unitat 17. Pequín o Shanghai?
 • Unitat 18. Anem a l'hospital en cotxe (Unitat de repàs).

Amunt

Xinès 3: web Web
Chino 3: dosier PDF
Chino 3: prácticas de vocabulario Web
Xinès 3: pràctiques de vocabulari Web
Chino 3: web Web
Xinès 3: dossier PDF
Chino 3: cuaderno de escritura Web
Xinès 3: quadern d'escriptura Web

Amunt

El material didàctic d'aquesta assignatura consta d'una part en format paper i una altra en web.

 1. El Dossier en paper està format per 6 unitats didàctiques, de les quals 2 són de repàs. Cada unitat consta de diversos textos i vocabularis.
 2. El Web de l'assignatura és l'eina més bàsica de treball. Segueix la mateixa estructura de 6 unitats, amb els mateixos textos i vocabularis que el material en paper. Els continguts tenen un format interactiu amb què es pot treballar de manera autònoma fent pràctiques i exercicis, escoltant locucions, treballant de manera detallada amb els continguts dels textos, etc. Tots els continguts que hi ha al web, quan es tracta d'exercicis, són de correcció automàtica i estan pensats per a que permetin desenvolupar les diferents habilitats lingüístiques d'una manera dinàmica.
 3. El Quadern d'escriptura és un material web amb tots els caràcters xinesos de l'assignatura ordenats per unitats i textos en què apareixen indicacions sobre cada caràcter, una imatge animada per comprendre l'ordre i la direcció dels traços que el formen, llistes de paraules relacionades i un enllaç per practicar-ne l'escriptura amb un recurs extern, Skritter.
 4. Les Pràctiques de Vocabulari permeten assimilar i repassar el vocabulari del curs en un joc web en què els caràcters de cada unitat apareixen en un ordre aleatori i cal escollir diferents possibilitats de pronunciació o significat.

Aquest recursos es troben a l'aula dins de l'apartat Recursos.

A banda, durant el semestre es proporcionaran altres recursos per treballar les diferents habilitats lingüístiques que cal desenvolupar durant l'assignatura, incloent-hi arxius d'àudio o de text o recursos disponibles en línia.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt