Introducció a l'empresa Codi:  01.500    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Introducció a l'empresa constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. És una assignatura bàsica i necessària per entendre el funcionament de les empreses actuals. 

En aquest sentit, comença oferint una visió general dels conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa, per posteriorment centrar-se en les etapes del procés administratiu que constitueixen les empreses, a través de la planificació, l'organització, la direcció i el control. Posteriorment s'analitzaran de forma introductòria les diferents àrees de l'empresa: marketing, producció i finances, amb l'objectiu de comprendre i relacionar cadascuna d'aquestes funcions en el sí de l'empresa. 

Amunt

L'assigntura Introducció a l'Empresa és una assignatura transversal i bàsica dels Graus d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Turisme, Marketing i Investigació de Mercats i Relacions Laborals i Ocupació.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura no són necessaris coneixements previs de la matèria.

Amunt

Les competències transverals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC que es treballen en aquesta assignatura són:

CT3ADE/ECO/TUR/MKTG/RRLL: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable y respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

CT9TUR/MKTG: Emprendre i innovar

CT2ECO/RRLL: Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmics i professional. 

Les competències específiques del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses, que s'engloben en aquesta assignatura són:

CE4ADE: Exercir eficientement tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.

CE7ADE: Planificar, comunicar i avaluar l'activitat de l'empresa o projecte empresarial a nivell global amb criteris d'eficiència, competitivitat i sostenibilitat.

CE8ADE: Identificar les necessitats dels consumidors i intentar satisfer-los mitjançant la comprensió dels diferents conceptes de marketing i el disseny i aplicació d'estratègies de marketing.

CE9ADE: Planificar i organitzar les operacions i la logística de l'empresa per aconseguir els objectius empresarials.

Les competències específiques del grau d'Economia són:

CE1ECO: Identificar i seleccionar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.

CE2ECO: Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.

CE3ECO: Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmic. 

CE14ECO: Jutjar críticament el marc social, polític, institucional i legal en el que es desenvolupa l'activitat econòmica.

La competència específica del grau de Turisme que es treballa a l'assignatura és:

CE5TUR: Gestionar i administrar una organització pública, privada o mixta, de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica i social i mediambiental.

La competència específica del grau de Marketing i Investigació de Mercats és la capacitat de:

CE2MKTG: Aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació de mercats en la definició de solucions de negoci.

La competència específica del grau de Relacions Laborals i Ocupació és:

CE1RRLL: Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals. 

 

 

 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els següents mòduls didàctics:

1. L'empresa

2. L'entorn de l'empresa

3. Administració

4. Marketing

5. Producció i Logística

6. Finances

Amunt

Comportament ètic i responsable: Responsabilitat legal i responsabilitat social Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 1. El balanç de situació Audiovisual
Vídeo de presentació i motivació assignatura Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 4. Comencen les operacions Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 3. L'estat de fluxos de tresoreria Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 2. El compte de pèrdues i guanys Audiovisual

Amunt

Els materials bàsics dels que consta l'assignatura són els mòduls didàctics anteriorment referenciats.  En el seu conjunt, els materials didàctics responen tant a una orientació teòrica com pràctica. Els conceptes són il·lustrats amb casos, exemples i altres recursos per tal de facilitar-ne el seu aprenentatge.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt