Fonaments d'estadística Codi:  01.501    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Fonaments d'Estadística vol introduir els conceptes estadístics més necessaris en la formació d'un graduat en l'àmbit de l'Economia i l'Empresa des d'una perspectiva eminentment pràctica. En conseqüència, no hi trobareu grans demostracions matemàtiques, sinó una visió més entenedora i pràctica dels conceptes desenvolupats. Aquesta és una assignatura introductòria a l'Estadística, que dóna a l'estudiant eines de càlcul i d'anàlisi per treballar continguts quantitatius (dades) corresponents a d'altres assignatures de la titulació.

Amunt

En el marc del Pla d'Estudis es tracta d'una assignatura bàsica tant del Grau en Administració i Direcció d'Empreses com del Grau en Economia amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS. 

Amunt

L'estadística és una eina útil i necessària en qualsevol camp de l'administració pública, així com en l'àmbit privat. Aquesta disciplina contribueix a l'organització, explicació, desenvolupament i anàlisi d'un ventall de situacions socio-econòmiques i/o relacionades amb el món de l'empresa.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és aconsellable tenir dominats els coneixements adquirits a l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC i serà molt més fàcil de superar si, a més, es tenen els coneixements de matemàtiques següents:

 •     Operacions algebraiques bàsiques: fraccions, simplificació d'expressions, potències i arrels.
 •     Sèries de nombres.
 •     Operacions amb polinomis.
 •     Resolució de sistemes lineals de dues equacions amb dues incògnites.
 •     Estudi i representació gràfica de funcions d'una variable.
 •     Conceptes bàsics sobre derivació i integració (de polinomis): mínims, màxims, àrees,...

En el cas de no tenir assolits aquests coneixements bàsics, o sigui necessari repassar-los, es recomana cursar alguna assignatura introductòria de matemàtiques que figuri al Pla d'Estudis o dins l'oferta formativa de la UOC (com per exemple als cursos d'estiu).

Amunt

No s'estableixen requisits formals que condicionin la matrícula de l'assignatura. No obstant, és del tot recomanable cursar aquesta assignatura després d'haver superat els ECTS bàsics d'Iniciació a les competències TIC i de garantir que esteu en possessió dels coneixements matemàtics bàsics (veure apartat Coneixements previs per més detall).

Amunt


Competències

Competències generals

 • Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu.

Competències bàsiques

 • Tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que surt de la base de l'educació secundària general i inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que s'acostumen a demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dintre de la seva àrea d'estudi.
 • Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals

 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Aprendre de manera autònoma a investigar i innovar.

Competències específiques

 • Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per l'anàlisi i la pràctica econòmica.                                                                                        
 • Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per la presa de decisions.                                                                                        
 • Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmic.
 • Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.   
 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Objectius o resultats d'aprenentatge

 • Determinar quina tècnica estadística es pot aplicar en cada situació.
 • Saber com s'aplica cada tècnica estadística.
 • Reconèixer fins a quin punt podeu estar segurs de les conclusions a les que arribeu.

Amunt

 

Dades, R i Moodle

Bloc 1 - 5% PAC 1

1. Introducció a l'estadística

PAC 2

Bloc 2

85%

 

2. Estadística descriptiva unidimensional
    a. Tabulació i representació gràfica de les dades
    b. Mesures de síntesi: posició, dispersió, forma i concentració

PAC 2

3. Estadística descriptiva bidimensional
    a. Taules de doble entrada i representació gràfica
    b. Relacions entre variables

PAC 2

4. Probabilitat i poblacions estadístiques univariables
    a. Teoria de la probabilitat
    b. Variable aleatòria discreta
    c. Variable aleatòria contínua

PAC 3

PAC 4

5. Introducció a la inferència estadística
    a. Teoria de mostres
    b. Distribucions dels estadístics mostrals

PAC 5

Repàs global

Bloc 3 - 10% PAC 6

Amunt

Matemàtiques i Estadística amb R PDF
Fitxes d'estadística Web
Carregar dades amb R Audiovisual
Distribucions condicionades 2 Audiovisual
Càlcul del coeficient de variació Audiovisual
Coeficient de correlació Audiovisual
Diagrama de caixa Audiovisual
Variables quantitatives Audiovisual
Estandardització Audiovisual
Distribucions condicionades 1 Audiovisual
Taules de freqüència Audiovisual
Gràfic de dispersió Audiovisual
Combinatòria Audiovisual
Permutacions Audiovisual
Variacions amb i sense repetició Audiovisual
Operacions de sucessos. Pregunta 2 Audiovisual
Teorema de Bayes Audiovisual
Combinacions Audiovisual
Teorema de probabilitat total Audiovisual
Operacions de successos. Pregunta 1 Audiovisual
Variacions i combinacions Audiovisual
La distribució normal Audiovisual
La distribució de la mitjana mostral 1 Audiovisual
Teorema del límit central Audiovisual
La distribució Poisson Audiovisual
La distribució normal-quantils Audiovisual
La distribució binomial Audiovisual
La distribució de la mitjana mostral 2 Audiovisual
Intervals de confiança 3. t Student Audiovisual
Mida mostral Audiovisual
Contrast d'hipòtesis 2 Audiovisual
Intervals de confiança 2 Audiovisual
Intervals de confiança 4. Proporcions Audiovisual
Intervals de confiança 1 Audiovisual
Contrast d'hipòtesis 1 Audiovisual
La distribució Chi-2 Audiovisual
La distribució F Audiovisual
Contrast de la variància Audiovisual
Mostreig PDF
Estadística PDF
Variables aleatòries PDF
Li donem la volta? PDF
Per on va la mostra? Esbrinant lo desconegut! PDF
Mesurem la incertesa? PDF
Com explorar a través de les dades? PDF
Probabilitat PDF
Distribucions mostrals i teorema central del límit XML
Anàlisi de dades i estadística descriptiva amb R PDF
Distribucions de probabilitat i inferència estadística amb R PDF
Models de regressió i anàlisi multivariant amb R PDF
Inferència d'informació per a una població PDF
Contrast d'hipòtesis XML
Estadística descriptiva. Introducció a l'anàlisi de dades XML
Teorema del límit central XML
Regressió lineal simple XML
Intervals de confiança XML
Distribucions de probabilitat i inferència estadística amb R-Commander PDF

Amunt

L'assignatura es divideix en sis reptes que es corresponen amb els diferents continguts que es treballaran a les activitats o proves d’avaluació continuada (PACs) proposades al llarg del curs. Cadascun dels reptes té associada una o més activitats/PACs que permeten resoldre’l.

A l'aula Canvas trobareu per a cada repte un llistat amb els Recursos d’Aprenentatge Bàsics i un conjunt de Recursos d'aprenentatge (NIU). Aquest NIU està situat en l'últim apartat de la pàgina contè el material que us proporcionarà els coneixements necessaris o útils per a resoldre tant aquest repte com els següents reptes que es plantegin a través de les PACs. Veureu que es proporcionen recursos en diferents formats (vídeos, pdf's, web, ...) ordenats per ordre d'importància: Destacat (acompanyat per una imatge gran), Alt (acompanyat per una imatge més petita) i Mitjà (sense cap imatge).

Per resoldre les activitats se us proposarà treballar amb Excel i amb el Programa estadístic R, d'ús molt senzill i especialment indicat per a l'aprenentatge i pràctica de l'Estadística. La seva presentació en la interfície R-Commander i la seva forma de funcionament és molt visual i intuïtiva, la qual cosa facilitarà la comprensió de la matèria i la realització de les diferents proves. La resolució de les PACs serà molt més fàcil si els utilitzeu.

Per a ajudar-vos amb el programa R teniu el Laboratori de R que és un servei que us apareix com una assignatura i que us donarà suport en la instal·lació i iniciació de R al vostre ordinador. També podeu utilitzar el laboratori per resoldre qualsevol dubte que us sorgeixi relacionat amb aquest programari al llarg del semestre, independentment de l'assignatura que curseu. Aquest servei us pot facilitar molt la resolució de les PACs.

Durant el semestre el professor o professora pot complementar aquests recursos amb uns altres que s'han produït o s'han fet presents recentment (notícies, Webs, vídeos, programes de TV, podcasts, etc.).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt