Iniciativa emprenedora Codi:  01.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Cada dia apareixen noves oportunitats de negoci per donar resposta a necessitats fins ara inexistents o insatisfetes o bé per millorar l'oferta existent. A més a més,  les organitzacions valoren cada vegada més tenir una cultura organitzativa emprenedora i estimulen que les persones que hi treballen  actuin com a emprenedores en la mateixa organització. I és que s'ha demostrat que existeix una relació positiva entre la iniciativa emprenedora i el desenvolupament d'un país o regió. Entre altres característiques, contribueix al creixement econòmic, és una font d'innovació, afavoreix la creació d'ocupació i augmenta  la cohesió i dinamisme social.

Així doncs, l'assignatura Iniciativa Emprenedora pretén fomentar l'esperit emprenedor de l'estudiantat a partir de la introducció als principals elements que configuren el procés emprenedor des d'un enfocament aplicat i pràctic.  Primerament ens introduirem en el fenomen emprenedor, analitzant diverses tipologies i tenint en compte una perspectiva de gènere.A continuació, ens endinsarem en la ideació, validació, modelatge  i presentació d'un projecte emprenedor que sigui viable i sostenible (seguint els objectius de desenvolupant sostenible)   tot desenvolupant i potenciant les capacitats d'iniciativa, innovació i treball en equip.

Amunt

Iniciativa emprenedora és una assignatura de 6 crèdits, bàsica i transversal als graus en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i de Marketing i investigació de mercats (MIM)  que es recomana cursar durant els primers semestres de la titulació.

Amunt

L'assignatura està especialment enfocada per a exercir d'emprenedor o emprenedora  en qualsevol sector o activitat i/o per impulsar noves iniciatives en una organització existent.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura no es necessiten coneixements previs. 

Amunt

A l'assignatura d'iniciativa emprenedora es treballen i avaluen les següents competències:

Bàsiques

CB1-Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina  o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3-Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB5-Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Generals

CG2-Treballar en equip de manera col·laborativa i/o cooperativa en entorns virtuals tenint en compte la diversitat dels seus membres.

CG 4-Resoldre problemes, aportar millores i innovar en l'àmbit professional que requereixen de l'ús d'idees creatives i innovadores i un comportament emprenedor.

Transversals

CT5 Treballar en un grup organitzat, en entorns presencials o virtuals i amb diversitat de persones i de temes (MIM-ADE Pla 2009)
CT9 Emprendre i innovar (MIM-ADE la 2009)

CT3 Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional (ADE Pla 2022)

Específiques 

CE1- Analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci (MIM)
CE11- Valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització (MIM)

CE7- Planificar, comunicar i avaluar l'activitat de l'empresa o projecte empresarial a nivell global amb criteris d'eficiència, competitivitat i sostenibilitat (ADE Pla 2022)
CE8- Identificar les necessitats dels consumidors i intentar satisfer-les mitjançant la comprensió dels diferents conceptes de màrqueting i el disseny i aplicació d'estratègies de màrqueting (ADE Pla 2022)

CE6- Planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials (ADE Pla 2009)
CE7- Orientació a resultats mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs (ADE Pla 2009)

Les competències anteriors es materialitzen en els resultats d'aprenentatge següents: 

 • Identificar les principals característiques dels projectes emprenedors en l'actualitat.
 • Reconèixer les característiques de les persones emprenedores, els factors diferencials respecte al gènere  i els factors clau dels equips fundacionals d'un projecte emprenedor.
 • Aplicar les tècniques adequades per a identificar potencials problemes/necessitats de la societat.
 • Idear solucions innovadores a problemes i necessitats reals.
 • Dissenyar un model de negoci per a una oportunitat detectada.
 • Tenir nocions de com garantir que un projecte sigui econòmicament viable i sostenible d'acord als objectius de desenvolupament sostenible.
 • Presentar una projecte de manera breu, concisa i convincent segons quin sigui el públic.

Amunt

1.  Emprenedoria i empresa

1.1. Conceptes clau

1.2 Persona emprenedora i equip fundacional

1.3 Gènere i emprenedoria

1.4 L'emprenedoria en altres cultures

1.5 Aprendre a emprendre

1.6 Innovar i emprendre. Mètode focus

2. El problema inspirador

2.1 Tendències, sectors i tecnologies

2.2 Conèixer l'àmbit que ens motiva

2.3 Problema inspirador

2.4 Validació. Entrevista de problema

3. La solució innovadora

3.1 Ideació. Pensament lateral i creativitat

3.2 Producte minim viable i prototipatge

3.3 Validació. Entrevista de la solució

4. El model de negoci 

4.1 El model de negoci SCOPE

4.2 Aplicacions del model de negoci

4.3 Altres eines per treballar el model de negoci

5. Aspectes numèrics del projecte emprenedor

5.1 Marketing i vendes. Estimació de la demanda

5.2 Tracció. Analítica i indicadors a l'hora d'emprendre

5.3 Aspectes econòmicofinancers

5.4 Pla econòmicofinancer. Agilitat i viabilitat

5.5 Finançament de la iniciativa

6. La comunicació del projecte

6.1 Objectiu de la comunicació

6.2 Públic objectiu

6.3 Presentacions eficaces 

 

Amunt

Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

En aquesta assignatura els recursos d'aprenentatge i eines de suport tenen com a principal referència uns mòduls didàctics que pretenen facilitar la base teòrica i una sistemàtica per emprendre. Els mòduls, es complementen amb altres recursos com són vídeos, informes i altres lectures/enllaços. En cada activitat es facilita un conjunt de recursos dels què s'indiquen també la seva rellevància i importància. 

A continuació s'enumeren els recursos d'aprenentatge més destacats:

 • Emprenedoria i empresa (mòdul)
 • El problema inspirador (mòdul)
 • La solució innovadora (mòdul)
 • El model de negoci (mòdul)
 • Aspectes numèrics (mòdul)
 • Com comunicar la teva idea de negoci (vídeo)

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt